Ur­hei­lu­kes­kuk­sen alu­eel­la teh­dään ke­vään ja ke­sän ai­ka­na ka­tu­jen pe­rus­pa­ran­nus­töi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat alu­een lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin.

Pe­rus­pa­ran­nuk­sen yh­tey­des­sä Met­sä­mie­hen­ka­dun ja Ur­hei­lu­tien ris­tey­sa­lu­eet ra­ken­ne­taan ja muo­toil­laan uu­del­leen. Li­säk­si Ur­hei­lu­tien itä­reu­nal­le ja Met­sä­mie­hen­ka­dun ete­lä­reu­nal­le ra­ken­ne­taan uu­det ja­lan­kul­ku- ja pyö­rä­tiet sekä bus­si­py­sä­kit. Myös ka­dun­var­sien ka­tu­va­lot uu­si­taan ja hu­le­ve­sien oh­jau­tu­mis­ta pa­ran­ne­taan.

Ke­vy­el­le lii­ken­teel­le ra­ken­ne­taan li­sää kes­ki­saa­rek­keel­li­sia suo­ja­tei­tä ja uu­det ris­tey­sa­lu­eet ra­ken­ne­taan ko­ro­te­tuik­si. Ka­tu­jen uu­dis­ta­mi­nen sel­keyt­tää Ur­hei­lu­tien ja Met­sä­mie­hen­ka­dun ris­teyk­sen väis­tä­mis­vel­vol­li­suuk­sia, rau­hoit­taa ur­hei­lu­kes­kuk­sen alu­een lä­pi­a­jo­lii­ken­net­tä ja pa­ran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. Uu­dis­tus­työt to­teu­te­taan Iso­mä­en alu­ees­ta laa­dit­tua yleis­suun­ni­tel­maa nou­dat­ta­en.

Työt ete­ne­vät vai­heit­tain, ja kes­ki­viik­ko­na 15. tou­ko­kuu­ta käyn­nis­ty­väs­sä en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa Met­sä­mie­hen­ka­dun au­to- ja ke­vy­en lii­ken­teen kul­ku kat­kais­taan sta­di­o­nin län­si­pää­dys­sä si­jait­se­van kei­hään­heit­tä­jä­pat­saan ja Ur­hei­lu­tien vä­li­sel­tä alu­eel­ta. Iso­mä­en alu­een käyt­tö mah­dol­lis­te­taan vä­li­ai­kais­ten lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den ja kier­to­reit­tien avul­la.

En­sim­mäi­sen vai­heen töi­den ai­kai­nen au­to- ja ke­vy­en lii­ken­teen kul­ku maa­ui­ma­lan suun­taan ta­pah­tuu ai­no­as­taan Ur­hei­lu­tien kaut­ta. Sta­di­o­nin suun­taan sekä Met­sä­mie­hen­ka­dun vie­rei­sel­le hiek­ka­poh­jai­sel­le py­sä­köin­ti­a­lu­eel­le lii­ken­ne oh­ja­taan kul­ke­maan ai­no­as­taan Maa­mie­hen­ka­dun suun­nas­ta. Myös kul­ku Ten­nis­hal­lil­le ta­pah­tuu Met­sä­mie­hen­ka­dun py­sä­köin­ti­a­lu­een kaut­ta. Py­sä­köin­ti­a­lu­een lä­pi­lii­ken­ne ei ole työ­maan ai­ka­na mah­dol­lis­ta. Po­rin jouk­ko­lii­ken­teen ci­ty­lin­jan ja Po­ri­tar-kau­pun­ki­ju­nan kul­ku ur­hei­lu­kes­kuk­sen läpi mah­dol­lis­te­taan töi­den ai­ka­na.

– Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt py­ri­tään to­teut­ta­maan jous­ta­vas­ti alu­eel­la jär­jes­tet­tä­vät ta­pah­tu­mat ja liik­ku­jat huo­mi­oi­den. Ke­vy­en lii­ken­teen osal­ta ti­la­päis­ten lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den laa­juut­ta ar­vi­oi­daan töi­den ede­tes­sä ja jär­jes­te­ly­jä saa­te­taan pur­kaa etu­a­jas­sa, mi­kä­li se on tur­val­li­suus­sei­kat huo­mi­oi­den mah­dol­lis­ta. Kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vat poik­keus­jär­jes­te­lyt il­moi­te­taan ai­na lii­ken­ne­mer­kein, jo­ten alu­eel­la lii­kut­ta­es­sa on syy­tä nou­dat­taa eri­tyis­tä tark­kaa­vai­suut­ta. Myös työ­ko­nei­siin ja muu­hun lii­ken­tee­seen tu­lee kiin­nit­tää huo­mi­o­ta, muis­tut­taa ra­ken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Ii­ro Hart­man.

Ko­ko­nai­suu­des­saan ur­hei­lu­kes­kuk­sen pää­väy­lien pe­rus­pa­ran­nuk­sen ar­vi­oi­daan val­mis­tu­van vii­meis­tään hei­nä-elo­kuun vaih­tees­sa.