Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­liit­to PA­Min Pai­na­va­Syy-la­kot jat­ku­vat kes­ki­viik­ko­na 15.11. lu­kui­sis­sa kau­pan, ra­vin­to­la- ja kiin­teis­tö­pal­ve­lu­a­lan koh­teis­sa Po­ris­sa. La­kos­sa on muun mu­as­sa Pris­mo­ja, K-Ci­ty­mar­ket ja vir­kis­tys­ho­tel­li Yy­te­ri.

Sa­ta­kun­nan Osuus­kaup­pa il­moit­taa, et­tä Po­rin Pris­mat pal­ve­le­vat kes­ki­viik­ko­na nor­maa­lia pie­nem­mäl­lä pal­ve­lu­tar­jon­nal­la ja ra­joi­te­tuin au­ki­o­lo­a­join. Pris­mat au­ke­a­vat kel­lo 7.

Pris­ma Mik­ko­la sul­keu­tuu jo kel­lo 16 ja Pris­ma Län­si-Pori kel­lo 12. Pris­mo­jen par­tu­ri-kam­paa­mot, pank­ki­pis­teet ja Pris­ma Emo­ti­on ovat kiin­ni koko päi­vän,

Pris­ma Mik­ko­lan Ra­vin­to­la­maa­il­man Pres­so ja Buf­fa pal­ve­le­vat kel­lo 19 as­ti, Hes­bur­ger kel­lo 21 saak­ka. Pris­mois­sa toi­mi­vat vuok­ra­lai­set pal­ve­le­vat asi­ak­kai­ta nor­maa­lis­ti.

Tors­tai­na 16. mar­ras­kuu­ta Pris­mat ovat avoin­na nor­maa­lis­ti kaik­ki­ne pal­ve­lui­neen.

Po­liit­ti­sen la­kon koh­tee­na myös ole­va Ori­gi­nal So­kos Ho­tel Vaa­ku­na Pori pal­ve­lee asi­ak­kai­taan nor­maa­lis­ti.

K-Ci­ty­mar­ket Mik­ko­la au­ke­aa aa­mul­la vas­ta kel­lo 10 ja on avoin­na kel­lo 23 as­ti.

Po­ris­sa lak­koon osal­lis­tuu työn­te­ki­jöi­tä myös Puu­i­los­ta, SOL- ja RTK-pal­ve­luis­ta, Scan­di­na­vi­an Out­doo­ris­ta ja lou­nas­ra­vin­to­la Ti­taa­nis­ta ja Win­dys­tä.

PAM huo­maut­taa, et­tä esi­mer­kik­si ir­ti­sa­no­mis­suo­ja ja työt­tö­myys­tur­van taso ovat yk­si­lön tur­val­li­suu­den ja työ­mark­ki­noi­den toi­min­nan kan­nal­ta ko­ko­nai­suus. Jos työt­tö­myys­tur­va on heik­ko, tar­vi­taan pa­rem­pi ir­ti­sa­no­mis­suo­ja. Jos taas työt­tö­myys­tur­va on hyvä ja reit­ti työs­tä työ­hön toi­mii, voi ir­ti­sa­no­mis­suo­ja ol­la hei­kom­pi. Näin on Tans­kas­sa.

– Hal­li­tus kaa­vai­lee hei­ken­tä­vän­sä sekä ir­ti­sa­no­mis­suo­jaa et­tä työt­tö­myys­tur­vaa. Käy­vät kimp­puun mo­lem­mis­ta suun­nis­ta. Ei sitä voi hy­väk­syä, to­te­aa PA­Min pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Rön­ni-Säl­li­nen.

PA­Min Pai­na­va­Syy-la­kot ovat pää­sään­töi­ses­ti vuo­ro­kau­den mit­tai­sia po­liit­ti­sia lak­ko­ja. Mi­kä­li työn­te­ki­jän työ­vuo­ro al­kaa la­kon ai­ka­na, on hän la­kos­sa la­kon ai­ka­na al­ka­neen työ­vuo­ron­sa lop­puun as­ti.