Ilk­ka Hem­mi­lä / STT

Pää­mi­nis­te­rin paik­kaa ta­voit­te­le­vat puo­lu­eet ei­vät an­na kan­sa­lai­sil­le riit­tä­väs­ti tie­toa omis­ta ta­lous­lin­jois­taan, sa­noo ta­lous­tie­teen pro­fes­so­ri Jou­ko Vil­mu­nen.

Puut­teel­li­siin tie­toi­hin si­säl­tyy se, mi­ten puo­lu­ei­den aja­mat leik­kauk­set käy­tän­nös­sä koh­dis­tui­si­vat kan­sa­lais­ten elä­mään. Vaa­lien al­la puo­lu­eet ovat si­tou­tu­neet kil­paa aja­tuk­seen, jon­ka mu­kaan vel­kaan­tu­va val­ti­on­ta­lous pi­täi­si ta­sa­pai­not­taa seu­raa­van kah­den vaa­li­kau­den ai­ka­na.

– Puo­lu­eil­le an­ne­taan lii­kaa har­kin­ta­val­taa sen suh­teen, mitä tul­laan to­teut­ta­maan. Em­me saa vaa­li­tais­tos­sa sel­vil­le, mitä ne ai­dos­ti tar­kal­leen ha­lu­a­vat teh­dä. Kä­den­vään­nöt jä­te­tään hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin, Vil­mu­nen sa­noo.

Vil­mu­nen on ta­lous­tie­teen pro­fes­so­ri Tu­run yli­o­pis­tos­sa. Hän on toi­mi­nut täl­lä vaa­li­kau­del­la ta­lous­po­li­tii­kan ar­vi­oin­ti­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Ne­li­vuo­ti­nen teh­tä­vä päät­tyy maa­lis­kuun lop­puun.

STT pyy­si väis­ty­vää pu­heen­joh­ta­jaa ar­vi­oi­maan SDP:n, pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ko­koo­muk­sen ta­lou­soh­jel­mia, jois­sa kei­nois­ta vel­kaan­tu­mi­sen lo­pet­ta­mi­sen saa­vut­ta­mi­sek­si lin­ja­taan.

– Kaik­kien oh­jel­mis­sa on pal­jon sel­lais­ta, et­tei men­nä riit­tä­väs­ti toi­men­pi­tei­siin, mil­lä mi­tä­kin saa­daan ai­kai­sek­si, Vil­mu­nen sa­noo.

Yk­si­tyis­koh­tai­sin oh­jel­ma löy­tyy pro­fes­so­rin mu­kaan ko­koo­muk­sel­ta.

Puo­lue on esit­tä­nyt kyn­nys­ky­sy­myk­se­nään hal­li­tu­syh­teis­työl­le, et­tä val­ti­on­ta­lout­ta pi­tää ta­sa­pai­not­taa en­si vaa­li­kau­del­la kuu­den mil­jar­din edes­tä. Sen ta­lou­soh­jel­maan si­säl­tyy mil­jar­din ja puo­len mil­jar­din eu­ron pa­lois­ta koos­tu­va lis­ta, jol­la se it­se lu­nas­tai­si ta­voit­teen.

Ko­koo­mus leik­kai­si muun mu­as­sa asu­mis­tu­es­ta, an­si­o­si­don­nai­ses­ta työt­tö­myys­tur­vas­ta ja yri­tys­tuis­ta. Leik­kaus­lis­tas­sa on mu­ka­na myös yli­mal­kai­sem­pia pa­lo­ja, ku­ten "muut me­no­sääs­töt" mil­jar­din eu­ron edes­tä. Sen puo­lue kuit­tai­si "tin­ki­mäl­lä vä­hem­män tär­keis­tä me­nois­ta".

– Siel­lä on käy­tet­ty van­haa temp­pua, et­tä on otet­tu hi­has­ta jo­kin luku. Niin pi­tää­kin teh­dä, et­tä kaik­ki kat­so­taan läpi. Mut­ta mitä se tar­koit­taa? Vil­mu­nen ky­syy.

Kah­dek­san vuot­ta sit­ten kou­lu­tus­lu­paus-kam­pan­jas­sa näp­pin­sä polt­ta­nut ko­koo­mus lu­paa pi­tää kou­lu­tuk­sen, oi­keu­den ja tur­val­li­suu­den mää­rä­ra­hat eri­tyis­suo­je­lus­sa.

Pe­rus­suo­ma­lai­set leik­kai­si kai­kes­ta juus­to­höy­läl­lä, mut­tei ker­ro yk­si­tyis­koh­tia. Puo­lue su­pis­tai­si ku­ta­kin jul­kis­hal­lin­non alaa noin 2–4 pro­sent­tia vuo­sit­tain, eli yh­teen­sä noin 8–16 pro­sent­tia vaa­li­kau­des­sa.

Val­ti­on bud­jet­ti täl­le vuo­del­le on noin 80 mil­jar­dia eu­roa, eli kor­keim­mil­laan juus­to­höy­lä ve­rot­tai­si noin 13 mil­jar­dia. Se kat­tai­si val­ti­on ali­jää­män.

Vil­mu­nen ver­taa lin­jaa 1990-lu­vun la­mas­sa har­joi­tet­tuun so­peu­tus­po­li­tiik­kaan ja kut­suu sii­tä raa'ak­si.

– Päät­tä­jien teh­tä­vä ei ole juus­to­höy­lä­tä vaan va­li­ta.

Syk­syn vaih­to­eh­to­bud­je­tis­saan puo­lue esit­ti leik­kauk­sia ke­hi­ty­sa­puun, pa­ko­lais­ten vas­taa­not­toon ja puo­lu­e­tu­kiin.

Puo­lue jät­täi­si leik­kaus­ten ul­ko­puo­lel­le esi­mer­kik­si opet­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat ja po­lii­sit. Vil­mu­sen mu­kaan leik­kauk­sia ei ole mah­dol­lis­ta teh­dä niin, et­tä ne osu­vat tie­tyl­le alal­le mut­tei­vät sen työn­te­ki­jöi­hin.

Hän myös huo­maut­taa, et­tä sama pro­sent­ti­mää­rä tar­koit­taa eri hal­lin­no­na­loil­la toi­sis­taan suu­res­ti poik­ke­a­via sum­mia.

– Vaik­ka pro­sen­tit ovat sa­mat, eu­ro­mää­rät ovat eri­suu­rui­set, kos­ka bud­je­tit vaih­te­le­vat.

Vil­mu­nen kat­soo, et­tä mi­nis­te­ri­öi­den tu­li­si laa­tia esi­tyk­set leik­kaus­koh­teis­ta po­lii­ti­koil­le.

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue SDP huo­mi­oi so­peu­tus­ta­voit­tees­saan mui­ta sel­ke­äm­min ta­lous­kas­vun ja työl­li­syys­kas­vun mah­dol­li­suu­den.

Puo­lue lin­jaa kah­den pro­sen­tin ta­lous­kas­vus­ta ja 80 pro­sen­tin työl­li­syy­sas­tees­ta, joi­den va­ras­sa se vah­vis­tai­si jul­kis­ta ta­lout­ta suu­rim­mil­laan jopa nel­jäl­lä mil­jar­dil­la.

Jou­ko Vil­mu­nen huo­maut­taa, et­tä vii­me vuo­si­na kes­ki­mää­räi­nen ta­lous­kas­vu on ol­lut 1,3 pro­sent­tia. Toi­veis­ta huo­li­mat­ta yli kah­den pro­sen­tin kas­vu vä­hin­tään kol­me­na pe­räk­käi­se­nä vuon­na on näh­ty vii­mek­si 2000-lu­vun jäl­ki­puo­lis­kol­la, noin 15 vuot­ta sit­ten. Hä­nen mu­kaan­sa SDP:n oh­jel­mas­ta puut­tu­vat toi­men­pi­teet, jol­la kurs­si kään­tyi­si nou­suun.

– De­ma­rit ovat osoit­ta­neet Suo­men ta­lou­den on­gel­ma­koh­dat, mut­ta toi­men­pi­tei­den ta­sol­la siel­lä ei ole mi­tään.

Li­säk­si puo­lue esit­tää ve­ro­jen ko­ro­tuk­sia ja me­no­jen leik­kauk­sia yh­teen­sä enim­mil­lään va­jaan kol­men mil­jar­din eu­ron edes­tä.

SDP:n leik­kaus­koh­tei­siin si­säl­ty­vät jul­ki­sen hal­lin­non mat­ka- ja han­kin­ta­ku­lut. Puo­lu­eel­la on pi­dem­pi lis­ta eh­do­tuk­sia uu­sik­si ve­ro­tu­lo­jen läh­teik­si, ku­ten suur­ten pe­rin­tö­jen jyr­kem­pi ve­rot­ta­mi­nen.

Suu­rim­pia tu­lo­li­säyk­siä SDP ha­kee lis­taa­mat­to­mien eli pörs­siin kuu­lu­mat­to­mien yri­tys­ten omis­ta­jil­leen ja­ka­mis­ta osin­gois­ta. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö uu­si täs­sä kuus­sa suo­si­tuk­sen­sa ny­ky­mal­lin päi­vit­tä­mi­sek­si. Se ei kui­ten­kaan käy ko­koo­muk­sel­le ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­le, jot­ka ve­to­a­vat yrit­tä­jien ku­lui­hin.

Myös ta­lous­po­li­tii­kan ar­vi­oin­ti­neu­vos­to on esit­tä­nyt ny­ky­mal­li­seen huo­jen­nuk­seen puut­tu­mis­ta.

– Eri va­ral­li­suu­se­riä pi­täi­si ve­rot­taa joh­don­mu­kai­ses­ti. Pi­tää ol­la pai­na­vat syyt, mik­si va­ral­li­suu­se­riä ve­ro­te­taan eri ta­val­la, Vil­mu­nen sa­noo.

Ve­ro­tus­ky­sy­myk­sis­sä ko­koo­mus vä­hen­täi­si kaik­kien pal­kan­saa­jien an­si­o­tu­lo­ve­ro­tus­ta yh­teen­sä mil­jar­dil­la.

Pe­rus­suo­ma­lai­set ha­lu­ai­si myös pit­käl­lä täh­täi­mel­lä alen­taa työn ve­ro­tus­ta. Puo­lue ei kui­ten­kaan kan­na­ta tätä en­nen kuin val­ti­on­ta­lous on ta­sa­pai­no­tet­tu eli vel­kaan­tu­mi­nen lop­pu­nut. SDP oli­si val­mis pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­sil­le teh­tä­viin ve­ro­na­len­nuk­siin, jos val­ti­on me­ne­te­tyt ve­ro­tu­lot voi­daan kor­va­ta omis­ta­mi­sen ve­rot­ta­mi­sel­la.

Myös Vil­mu­nen sa­noo, et­tei täs­sä suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa ole va­raa ve­ro­na­len­nuk­siin. Hä­nen mu­kaan­sa tu­lo­ve­ron ja sa­mal­la val­ti­on tu­lo­jen vä­hen­tä­mi­nen voi­tai­siin teh­dä so­peu­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta, jos sa­mal­la ki­ris­tet­täi­siin muu­ta ve­ro­tus­ta.

– An­si­o­tu­lo­ve­ron ke­ven­nys ei mak­sa it­se­ään täy­si­mää­räi­ses­ti ta­kai­sin. Par­haim­mil­laan­kin al­le puo­let sii­tä pa­lau­tuu ta­lous­kas­vun kiih­ty­mi­sen kaut­ta, pro­fes­so­ri sa­noo.

Kai­ken kaik­ki­aan Vil­mu­nen ar­vi­oi, et­tä puo­lu­ei­den vaa­li­oh­jel­mis­sa jää hie­man var­joon ta­lous­kas­vuun sat­saa­mi­nen. Hän huo­maut­taa, et­tä vaik­ka val­ti­on­ta­lous saa­tai­siin nyt ta­sa­pai­noon, vel­kaan­tu­mi­nen uh­kai­si al­kaa myö­hem­min uu­des­taan. Esi­mer­kik­si ter­veys­me­not kas­va­vat vä­es­tön ikään­ty­es­sä.

– Vaa­li­oh­jel­mat kiin­nit­tä­vät edel­leen lii­kaa huo­mi­o­ta ly­hyt­nä­köi­siin on­gel­miin. Yk­si­kään näis­tä vaa­li­oh­jel­mis­ta ei pu­reu­du riit­tä­väl­lä sy­vyy­del­lä tä­hän on­gel­maan, et­tä mik­si tuot­ta­vuus­ke­hi­tyk­sem­me on niin heik­koa, Vil­mu­nen sa­noo.

– Se on pi­dem­pi haas­te kuin yh­den hal­li­tuk­sen mit­tai­nen, mut­ta pi­täi­si aloit­taa jos­tain.