Lii­sa Ku­ja­la, Ilk­ka Hem­mi­lä / STT

Ku­kaan edus­kun­ta­puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­jis­ta ei ol­lut val­mis tin­ki­mään Suo­men puo­lus­tus­bud­je­tis­ta Ylen suu­res­sa vaa­li­kes­kus­te­lus­sa tors­tai-il­ta­na. Vaa­li­tent­ti käy­tiin sa­maan ai­kaan kun Tur­kin par­la­ment­ti oli kool­la päät­tä­mäs­sä Suo­men Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­nis­ta, joka hy­väk­syt­tiin yk­si­mie­li­ses­ti.

Nato-mai­den puo­lus­tus­me­no­jen pi­täi­si ol­la 2 pro­sent­tia brut­to­kan­san­tuot­tees­ta.

– Puo­lus­tuk­seen tu­lem­me jat­kos­sa­kin käyt­tä­mään jo­ta­kuin­kin tä­män ver­ran ra­haa, lin­ja­si kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­ko.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riik­ka Pur­ra muis­tut­ti, et­tä puo­lus­tu­so­suus on jo Nato-mail­ta vaa­dit­ta­val­la ta­sol­la suur­ten han­kin­to­jen ta­kia. Hä­nen mu­kaan­sa pe­rus­suo­ma­lai­set nä­kee, et­tä vaa­dit­ta­van ta­son tu­lee täyt­tyä ja jopa ylit­tyä.

– Näis­sä ra­hois­sa ei kan­na­ta sääs­tel­lä.

Myös SDP:n San­na Ma­ri­nin mu­kaan Suo­men täy­tyy ta­voi­tel­la kah­den pro­sen­tin tai yli kah­den pro­sen­tin ta­soa tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

Ko­koo­muk­sen Pet­te­ri Or­po pi­tää Suo­men tur­val­li­suut­ta ja Nato-jä­se­nyy­den ra­ken­ta­mis­ta seu­raa­van hal­li­tus­kau­den tär­kei­nä ky­sy­myk­si­nä. Hän myös to­te­si, et­tä lu­paus kah­des­ta pro­sen­tis­ta on an­net­tu muil­le Nato-mail­le.

Ydi­na­seis­ta ky­syt­tä­es­sä use­am­pi puo­lu­e­joh­ta­ja to­te­si Suo­men ot­ta­neen kan­nan, jon­ka mu­kaan Suo­mel­la ei ole tar­vet­ta tuo­da ydi­na­sei­ta alu­eel­leen. Nii­tä ei myös­kään ar­vel­tu Suo­mel­le tar­jot­ta­van.

Puo­lu­e­joh­ta­jis­ta va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son oli kui­ten­kin ai­noa, jon­ka mie­les­tä Suo­mi ei voi osal­lis­tua Na­ton har­joi­tuk­siin, jois­sa oli­si ydi­na­se mu­ka­na.

– Se on asia, jo­hon Suo­mes­sa pi­tää ot­taa yh­tei­ses­ti kan­taa, An­ders­son sa­noi.

An­ders­so­nin mu­kaan va­sem­mis­to­lii­tos­sa ha­lu­taan, et­tä Suo­mi on toi­mi­ja kan­sain­vä­li­sil­lä aree­noil­la myös jat­kos­sa ydi­na­se­rii­sun­nan puo­les­ta.

– Et­tä me em­me sal­li ydi­na­sei­den tuo­mis­ta esi­mer­kik­si Suo­men maa­pe­räl­le tai va­ras­toin­tia tän­ne. Et­tä Suo­mi näin ol­len myös­kin omal­ta osal­taan pyr­kii luo­maan va­kaut­ta maa­il­mas­sa muis­ta­en sen, et­tä kun pu­hu­taan ydi­na­seis­ta, niin pu­hu­taan aseis­ta, jot­ka muo­dos­ta­va uhan koko ih­mis­kun­nal­le.

Esi­mer­kik­si RKP:n An­na-Maja Hen­riks­son mu­kaan Suo­men kan­nat­taa ot­taa Na­tos­sa osaa kaik­kiin nii­hin har­joi­tuk­siin, jois­ta on hyö­tyä Suo­mel­le.

Saa­rik­ko muis­tut­ti, et­tä kun Suo­mi liit­tyy Na­toon, sii­hen lii­ty­tään täy­si­val­tai­ses­ti.

– Em­me ole etu­kä­teen sul­ke­neet mi­tään mah­dol­li­suuk­sia ul­ko­puo­lel­le, Ma­rin puo­les­taan sa­noi.

Puo­lu­e­joh­ta­jien Nato-kes­kus­te­lu su­jui so­pui­sas­sa hen­ges­sä, mut­ta kun men­tiin mui­hin asi­oi­hin, al­koi­vat ää­nen­pai­not tiu­ke­ta, ei­kä pääl­le­pu­hu­mi­sel­ta­kaan väl­tyt­ty. Esi­mer­kik­si työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta kes­kus­tel­ta­es­sa pe­rus­suo­ma­lais­ten Pur­ra sai kri­tiik­kiä muil­ta puo­lu­e­joh­ta­jil­ta.

– Kun Suo­mea täy­tyy ryh­tyä lait­ta­maan kun­toon, en­sim­mäi­nen (asia) on tämä osaa­van työ­voi­man saan­ti. Kun meil­lä ei oma väki rii­tä, me tar­vit­sem­me sitä kai­kil­le aloil­le, ko­koo­muk­sen Or­po sa­noi.

– Kun Riik­ka (Pur­ra) täs­sä ku­vaa työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa, niin sii­tä puut­tuu enää hei­nä­sirk­ka­par­vet oi­ke­as­taan. Sinä näet vain on­gel­mia työ­pe­räi­ses­sä maa­han­muu­tos­sa, mut­ta si­nul­la ei ole yh­tään rat­kai­sua sii­hen, kuka hoi­taa mei­dän van­huk­set, kuka te­kee Tu­run te­la­kal­la lai­vo­ja, kuka ajaa jouk­ko­lii­ken­net­tä, Or­po jat­koi.

Myös Saa­rik­ko pai­not­ti, et­tei ole mi­kään mie­li­pi­de­ky­sy­mys, tar­vi­taan­ko muu­al­ta tu­le­via työn­te­ki­jöi­tä vai ei.

– Mei­dän vä­es­tö­ra­ken­ne on sel­lai­nen, et­tä tar­vi­taan.

Pur­ra taas vas­ta­si, et­tei pe­rus­suo­ma­lai­sil­la ole mi­tään osaa­mis­pe­rus­teis­ta, koh­den­net­tua maa­han­muut­toa vas­taan. Hä­nen mu­kaan­sa Suo­men jär­jes­tel­mä ei kui­ten­kaan hou­kut­te­le näi­tä osaa­jia.

– Mei­dän pi­tää al­kaa mark­ki­noi­da Suo­mea, et­tä me saam­me kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu­ja, et­tä me saam­me sem­moi­sia ih­mi­siä, joi­ta me tar­vit­sem­me tän­ne, jat­koi puo­les­taan Lii­ke Ny­tin Har­ry Har­ki­mo.

Myös kiky-mak­su­ja kos­ke­va kes­kus­te­lu jat­kui Ylen vii­mei­ses­sä vaa­li­kes­kus­te­lus­sa.

Jo en­nen tent­tiä tors­tai­na oli kes­kus­tel­tu pe­rus­suo­ma­lais­ten lin­jas­ta, tu­li­si­ko kiky-so­pi­muk­ses­sa Juha Si­pi­län (kesk.) hal­li­tuk­sen ai­ka­na työn­te­ki­jöil­le siir­ret­ty­jä mak­su­ja pa­laut­taa työ­nan­ta­jil­le. Pe­rus­suo­ma­lai­set oli ai­em­min tänä vuon­na ker­to­nut kan­nat­ta­van­sa aloi­tet­ta, joka li­säi­si työn­te­ki­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa ra­haa, mut­ta pu­heen­joh­ta­ja Pur­ra oi­kai­si kes­ki­viik­ko­na puo­lu­een kan­nan ole­van päin­vas­tai­nen.

Muut­tu­nut kan­ta ai­heut­ti älä­kän var­sin­kin ay-liik­kees­sä ja va­sem­mis­to­puo­lu­eis­sa. Ten­tis­sä kään­net­tä kri­ti­soi vih­rei­den Ma­ria Ohi­sa­lo.

– Ai­ka­moi­nen ta­kin­kään­tö, kun 40 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on jo an­ta­neet ää­nen­sä, hän sa­noi.

Ylen ten­tis­sä kiky-mak­su­jen pa­laut­ta­mis­ta jäi­vät kan­nat­ta­maan enää Ma­rin, Ohi­sa­lo ja An­ders­son. Pur­ra sa­noi, et­tä on ole­mas­sa pa­rem­pia, te­hok­kaam­pia kei­no­ja tu­kea työn­te­ki­jöi­tä. Hän huo­maut­ti, et­tä kiky-siir­toa hy­vi­tet­tiin ai­ka­naan ve­ro­na­len­nuk­sil­la työn­te­ki­jöil­le.

– Kiky-mak­su­jen siir­ty­mi­nen työ­nan­ta­jal­le va­li­tet­ta­vas­ti hei­ken­tää yri­tys­ten mah­dol­li­suut­ta pal­ka­ta ih­mi­siä ja in­ves­toi­da, hän sa­noi.

Pur­ra sai tu­kea kris­til­lis­de­mok­raat­tien Sari Es­sa­ya­hil­ta.

– Se eh­kä unoh­de­taan, et­tä se [ter­mi kiky] tu­lee sa­nois­ta kil­pai­lu­ky­ky. Sik­si tämä ai­ka­naan teh­tiin, ja sen ta­kia ei pidä yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­kyä läh­teä hei­ken­tä­mään, Es­sa­yah sa­noi.

Ten­tis­sä mi­tel­tiin pal­kan­saa­jien os­to­voi­man eli käy­tet­tä­vis­sä ole­vien tu­lo­jen pa­ran­ta­mi­ses­ta myös ve­ro­na­len­nuk­sil­la. Ko­koo­muk­sen Or­po tois­ti puo­lu­een ta­voit­teen yh­teen­sä mil­jar­din eu­ron alen­nus­ta palk­ka­ve­roon. Sii­tä suu­rin osa koh­dis­tui­si Or­pon mu­kaan pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­sil­le.

Va­sem­mis­to­lii­ton An­ders­son haas­toi Or­poa asi­as­ta. An­ders­son to­te­si, et­tä ko­koo­muk­sen lin­ja aut­tai­si suh­teel­li­ses­ti enem­män suu­ri- kuin pie­ni­tu­loi­sia. Kos­ka pie­ni­tu­loi­sil­la on ke­vy­em­pi ve­ro­tus, he ei­vät An­ders­so­nin mu­kaan hyö­tyi­si ve­ro­na­len­nuk­ses­ta sa­mal­la ta­val­la.

– Kiky-mak­sun siir­to hyö­dyt­täi­si myös pie­ni­palk­kai­sim­pia, jot­ka ei­vät hyö­dy val­ti­on an­si­o­tu­lo­ve­ron ke­ven­nyk­ses­tä, jon­ka li­säk­si kiky-mak­sun muu­tok­seen ei si­säl­ly val­ti­on­ta­lout­ta hei­ken­tä­vää vai­ku­tus­ta, An­ders­son sa­noi.

Myös pää­mi­nis­te­ri Ma­rin sa­noi, et­tei kiky-mak­sun pa­lau­tus toi­si min­kään­lais­ta lo­vea val­ti­on kas­saan ja oli­si te­ho­kas tapa tu­kea pal­kan­saa­jien os­to­voi­maa.

Puo­lu­e­ken­tän oi­ke­al­ta lai­dal­ta Or­po ja Pur­ra moit­ti­vat Ma­ri­nia muu­tok­sen vä­lil­lis­ten vai­ku­tus­ten unoh­ta­mi­ses­ta.

Kes­kus­tan val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko kri­ti­soi sekä kiky-siir­ron pa­lau­tus­ta yri­tyk­sil­le et­tä ve­ro­na­len­nuk­sia so­peu­tus­tar­peen kes­kel­lä.

Hän huo­maut­ti, et­tä mo­lem­mat hel­pot­tai­si­vat suh­teel­li­ses­ti eni­ten hy­vä­tu­lois­ten ase­maa, kos­ka ki­kys­sä so­vit­tu so­si­aa­li­tur­va­mak­su­jen muu­tos oli pro­sen­tu­aa­li­nen, eli se on suu­ri­tu­loi­sil­le suu­rem­pi.

– Voi nä­tis­ti pu­hua pie­ni­tu­loi­sim­mis­ta ja pal­kan­saa­jis­ta, mut­ta ai­van sama lo­giik­ka kos­kee tätä [kiky-]esi­tys­tä, ja li­säk­si se han­ka­loit­tai­si yri­tys­ten ase­maa, Saa­rik­ko sa­noi.

Hän en­nem­min kan­nat­ti täs­mä­toi­mia, joil­la tu­e­taan hei­kos­sa ase­mas­sa ole­vien os­to­voi­maa. Esi­mer­kik­si hän mai­nit­si yk­si­na­su­vien ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen pa­ran­nuk­sen ja omais­hoi­ta­jien palk­ko­jen ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­sen. Li­säk­si hän kai­pa­si ke­vy­em­pää ve­ro­tus­ta elä­ke­läi­sil­le, jot­ka ha­lu­ai­si­vat jat­kaa työ­e­lä­mäs­sä.

Ten­tis­sä myös RKP:n Hen­riks­son kan­nat­ti elä­ke­läis­ten ve­ro­hel­po­tus­ta ja kris­til­lis­de­mok­raat­tien Es­sa­yah omais­hoi­ta­jien palk­ko­jen ve­ro­va­paut­ta.