Pau­lii­na Vil­pak­ka

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät jul­kai­si syk­syn Pk-Yri­tys­ba­ro­met­rin. Sa­ta­kun­nan alu­ei­ta ver­tail­les­sa sel­keä voit­ta­ja on Rau­man seu­tu. Rau­ma pär­jä­si par­hai­ten myös sen suh­teen, mi­ten yrit­tä­jät odot­ta­vat yrit­tä­mi­sen kan­nat­ta­van, pal­jon­ko hen­ki­lö­kun­taa yri­tyk­sen odo­te­taan työl­lis­tä­vän, ja kuin­ka kas­vu­ha­kui­sia yri­tyk­set ovat. Lii­ke­vaih­to-odo­tus­ten­kin suh­teen Rau­ma on sel­väs­ti Po­ria ja koko maa­ta edel­lä.

Lää­kä­ri­kes­kus Mi­ner­van toi­mi­tus­joh­ta­ja Kai­sa Kos­ki­nen ja RS Ra­ken­nus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja, Rau­man Yrit­tä­jät ry:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Si­mu­la ana­ly­soi­vat lu­ke­mia. He poh­ti­vat, et­tä Rau­man seu­dul­ta löy­tyy iso­ja elin­kei­no­e­lä­män ki­vi­jal­ko­ja ja ras­kas­te­ol­li­suut­ta, joi­hin teh­dyis­tä in­ves­toin­neis­ta sa­taa myös PK-yri­tyk­sil­le.

Si­mu­la ku­vaa asi­aa näin:

– Olem­me lo­gis­ti­ses­ti hy­vien lii­ken­neyh­teyk­sien pääs­sä. Li­säk­si meil­lä on ras­kas­ta te­ol­li­suut­ta, joi­den ali­han­kin­ta­ket­jut tar­jo­a­vat työ­paik­ko­ja. Rau­mal­ta löy­tyy myös pie­nem­piä vien­ti­a­lan yri­tyk­siä, jois­sa me­nee tosi ki­vas­ti. Täl­lai­set toi­mi­jat tu­ke­vat koko seu­tua, Si­mu­la sa­noo.

Lää­kä­ri­kes­kus Mi­ner­va on toi­mi­nut Rau­mal­la vuo­des­ta 1988 ja Eu­ras­sa­kin pit­kään. Po­riin Lää­kä­ri­kes­kus Mi­ner­va ava­si toi­mi­pis­teen­sä vas­ta noin vuo­si sit­ten. Kos­ki­nen al­le­kir­joit­taa yri­tys­ba­ro­met­rin lu­ke­mat.

– Kyl­lä Rau­ma ve­tää täl­lä het­kel­lä hy­vin. Myös Eu­ras­sa on mei­dän nä­kö­kul­mas­ta ol­lut jat­ku­vaa kas­vua 2023 vuo­den ajan. Mut­ta tot­ta kai ko­ro­nak­rii­si ja Uk­rai­nan sota ovat nä­ky­neet riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­lä paik­ka­kun­nal­la toi­mi­taan, Kos­ki­nen sa­noo.

Rauman yrittäjillä on uskoa tulevaan. Kuva: PK-Yritysbarometri

Rauman yrittäjillä on uskoa tulevaan. Kuva: PK-Yritysbarometri

Pk-yri­tys­ba­ro­met­rin tu­lok­sis­ta Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien uu­si toi­mi­tus­joh­ta­ja Nina-Mari Tur­pe­la nos­ti esiin myös sen, et­tä työl­lis­ten mää­rä kas­vaa par­hai­ten ni­me­no­maan Pk-yri­tyk­sis­sä. En­na­koi­ta­es­sa tu­le­van vuo­den hen­ki­lös­tö­nä­ky­miä Rau­man seu­dul­ta saa­tiin jäl­leen par­haat lu­ke­mat, ja ol­tiin myös rei­lus­ti koko maan kes­ki­ar­voa edel­lä.

Ant­ti Si­mu­la to­te­aa, et­tei ole ky­sy­mys sii­tä, et­tä Rau­mal­le oli­si hel­pom­pi löy­tää osaa­vaa hen­ki­lö­kun­taa. Päin­vas­toin osaa­ja­pu­la on kroo­ni­nen myös Rau­mal­la.

Kai­sa Kos­ki­nen on sa­mol­la lin­joil­la. Esi­mer­kik­si lää­kä­rien saa­mi­nen on yh­tä vai­ke­aa sekä Rau­mal­la et­tä Po­ris­sa. To­sin Po­riin rek­ry­toi­mis­ta hie­man hel­pot­ta­vat kul­ku­yh­tey­det.

– Täl­lä­kin het­kel­lä yk­si lää­kä­reis­täm­me tu­lee ker­ran vii­kos­sa Hel­sin­gis­tä Po­riin töi­hin ju­nal­la. Rau­mal­le ei voi tul­la täl­lä ta­val­la, kos­ka sin­ne ei kul­je hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­net­tä. Hen­ki­lö­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­nen oli­si jo puo­li voit­toa.

Myös Poh­jois-Sa­ta­kun­ta on ot­ta­nut jät­ti­harp­pauk­sen koh­ti pa­rem­paa suh­dan­ne­nä­ky­mää. Tu­le­van vuo­den lii­ke­vaih­to-odo­tuk­sis­sa Poh­jois-Sa­ta­kun­ta pää­si par­hail­le lu­ke­mil­le PK-Yri­tys­ba­ro­met­ris­sa.

Rent­ti Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Lei­vo Hon­ka­jo­el­ta ar­ve­lee, et­tä maa­seu­dul­la ol­laan eh­kä enem­män al­ku­tuo­tan­non ää­rel­lä, ei­vät­kä esi­mer­kik­si ra­ken­nu­sa­lan vai­keu­det näy tu­lok­sis­sa niin her­käs­ti.

– Eh­kä tääl­lä ale­taan ol­la jo hie­man toi­pu­nei­ta tur­peen tuo­tan­non ala­sa­jos­ta, ja on saa­tu us­koa uut­ta us­koa te­ke­mi­seen, Lei­vo poh­tii.

Li­sä­ra­hoi­tus­ta PK-yri­tys­ba­ro­met­riin vas­tan­neis­ta sa­ta­kun­ta­lai­sy­ri­tyk­sis­tä ai­koo ot­taa seu­raa­van vuo­den ai­ka­na 20 pro­sent­tia. Lu­ke­ma on hie­man koko maa­ta kor­ke­am­pi. Sa­ta­kun­nas­sa ra­hoi­tus­ta myös ote­taan use­am­min käyt­tö­pää­o­mak­si ki­re­äs­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta joh­tu­en.

Pk-yri­tys­ba­ro­met­rin to­teut­ta­vat yh­teis­työs­sä Suo­men Yrit­tä­jät, Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö, sekä Fin­n­ve­ra.