Rau­man uu­den pa­lo­a­se­man vas­taa­not­to­tar­kas­tus pi­de­tään per­jan­tai­na 26. tou­ko­kuu­ta. Ra­ken­nus luo­vu­te­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyt­töön ke­sä­kuun alus­ta läh­tien.

Ura­koit­si­joi­den työt ovat ase­mal­la pää­piir­teit­täin val­miit.

– Uu­si ase­ma­ra­ken­nus pi­tää si­säl­lään pal­jon uu­sin­ta tek­niik­kaa, jon­ka yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on haas­teel­lis­ta ja ai­kaa vie­vää. Täs­tä syys­tä urak­kaan kuu­lu­vat säh­kö­työt ovat jon­kin ver­ran ai­ka­tau­lus­ta jäl­jes­sä, ja lo­put työt teh­dään tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä. Siir­re­tyt työ­suo­rit­teet ovat pää­a­si­as­sa ul­ko­a­lu­eel­la teh­tä­viä töi­tä, ja ne val­mis­tu­vat ke­sä­kuun ai­ka­na en­nen pe­las­tus­lai­tok­sen muut­toa, ra­ken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Mit­ri Va­ha­mä­ki ker­too.

Ke­sä­kuus­sa teh­dään vie­lä muu­ta­mia tes­te­jä, joil­la var­mis­te­taan uu­den lai­tok­sen toi­min­not. Uu­si ir­to­ka­lus­tus ja ka­lus­ton siir­to van­hal­ta pa­lo­a­se­mal­ta ta­pah­tu­vat ke­sän ai­ka­na.

– Pa­lo­a­se­ma­mes­ta­ri Mar­ko Toi­vio on ol­lut hy­vin tut­tu näky työ­maal­la vii­me kuu­kau­si­na, sil­lä hän on ol­lut mu­ka­na te­ke­mäs­sä pää­tök­siä pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­nan par­haak­si, Va­ha­mä­ki sa­noo.

Pe­las­tus­lai­tos on suun­ni­tel­lut aloit­ta­van­sa toi­min­tan­sa uu­del­la ase­mal­la elo­kuus­sa. Vuon­na 2020 mää­ri­tel­ty val­mis­tu­mi­sai­ka ve­nyi noin puo­li vuot­ta.

– Val­lit­se­vas­ta maa­il­man­ti­lan­tees­ta joh­tu­en ti­laa­ja on an­ta­nut li­sä­ai­kaa sekä urak­ka­las­ken­ta- et­tä urak­ka-ai­ka­na. Ko­ko­nai­suu­des­saan uu­den pa­lo­a­se­man työt ovat su­ju­neet suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti, Va­ha­mä­ki sa­noo.

Pa­lo­a­se­man ra­ken­ta­mi­nen al­koi maan­ra­ken­nus­töil­lä tam­mi­kuus­sa 2021, ja var­si­nai­set ra­ken­nus­työt al­koi­vat sa­man vuo­den syys­kuus­sa. Hank­keen pää- ja ra­ken­nu­su­ra­koit­si­ja­na toi­mi Ra­ken­nus JTS Oy.