Kat­ri Ku­jan­pää

Ko­ti­mai­nen maa­ta­lous­tuo­tan­to ja sen oma­va­rai­suus ovat tär­kei­tä pait­si maa­ta­lou­del­le it­sel­leen, myös ku­lut­ta­jil­le. Meil­lä Suo­mes­sa on kan­sain­vä­li­ses­ti ver­tail­tu­na kor­kea huol­to­var­muu­den taso. Täl­lai­ses­sa­kin ti­lan­tees­sa voim­me ol­la var­mo­ja sii­tä, et­tä ruo­kaa meil­lä riit­tää. Näin va­kuut­taa kan­kaan­pää­läi­nen Mik­ko Uu­si­ta­lo, jon­ka isän­nöi­mäl­lä Läh­tee­län ti­lal­la Kan­kaan­pään Vih­tel­jär­vel­lä on tuo­tet­tu ruo­kaa suo­ma­lai­sil­le jo 100 vuot­ta.

– Suo­ma­lai­nen elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus on va­rau­tu­nut ti­lan­tee­seen. Tur­vaam­me työ­yh­tei­söt niin ti­loil­la kuin te­ol­li­suu­des­sa. Mi­nul­la on vah­va luot­to sii­hen, et­tä pe­rus­ko­neis­to py­syy toi­min­ta­kun­nos­sa, sa­noo Sa­ta­mai­don hal­lin­to­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na ja MTK:n pai­kal­lis­toi­min­nas­sa vai­kut­ta­va Uu­si­ta­lo.

Ny­kyi­ses­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa Läh­tee­län ti­lal­la käy­te­tään pal­jon ai­kaa toi­min­ta­ta­po­jen miet­ti­mi­seen. Yh­tei­sis­tä kah­vi­het­kis­tä on luo­vut­tu ja kon­tak­tit vä­hen­ne­tään mi­ni­miin. Ta­pah­tui mitä ta­han­sa, ti­lan eläi­met on hoi­det­ta­va.

– Ti­loil­la eläin­ten hoi­to ajaa kai­ken edel­le ja pe­rus­ru­tii­nit pyö­ri­vät seit­se­män päi­vää vii­kos­sa. Meil­lä on kak­si ul­ko­puo­lis­ta työn­te­ki­jää mi­nun ja puo­li­so­ni li­säk­si, mut­ta on ti­lo­ja, jos­sa ei ole isän­tä­pa­rin li­säk­si mui­ta työn­te­ki­jöi­tä ja va­ra­hen­ki­lö­jär­jes­tel­miä pi­tää miet­tiä vie­lä pe­rus­teel­li­sem­min. On nous­sut myös huo­le­nai­heek­si se, mi­ten maa- ja puu­tar­ha­ta­lous saa kau­si­työn­te­ki­jöi­tään, jos ra­jat ovat kiin­ni. Suu­ri osa heis­tä on tul­lut ul­ko­mail­ta, ker­too Uu­si­ta­lo.

Poik­keuk­sel­li­ses­ta ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta Läh­tee­län ti­lal­la on ol­lut nor­maa­li, kii­rei­nen päi­vä.

– Va­si­koi­ta tuli tä­nään li­sää, tur­ve­au­to on juu­ri tu­los­sa ja polt­to­ai­ne­säi­li­ö­kaup­paa­kin tein. To­sin va­si­koi­ta tu­lee yleen­sä 40 ker­ral­la, tä­nään tuli vain pie­ni li­säys eli nel­jä kap­pa­let­ta, ker­too Uu­si­ta­lo.

Ti­lal­la on kas­va­tuk­ses­sa 600 son­nia.

– Me tuo­tam­me nau­dan­li­haa noin 200 000 ki­loa vuo­des­sa. Suo­ma­lai­set ku­lut­ta­vat sitä vuo­des­sa noin 100 mil­joo­naa ki­loa. Kes­ki­ku­lu­tus on va­jaat 20 ki­loa per hen­ki­lö. Me siis tuo­tam­me nau­dan­li­haa noin 10 000 ih­mi­sel­le, mil­tei koko Kan­kaan­pääl­le, ku­vai­lee Uu­si­ta­lo konk­reet­ti­ses­ti tuo­tan­non mit­ta­kaa­vaa.

Ti­lal­la siir­ryt­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten ro­bot­ti­lyp­syyn, ja nyt ti­lan 75 lyp­sy­leh­mää tuot­ta­vat mei­je­ri­mai­toa yli 700 000 lit­raa vuo­des­sa. Täs­tä­kin Uu­si­ta­lo ha­vain­nol­lis­taa esi­mer­kin.

– Jos juus­to­ja ei las­ke­ta, suo­ma­lai­nen ku­lut­taa mai­toa ja mai­to­tuot­tei­ta 150 lit­raa vuo­des­sa. Mei­dän tuot­ta­mas­tam­me mää­räs­tä riit­tää siis mil­tei puo­lel­le kan­kaan­pää­läi­sis­tä, sa­noo Uu­si­ta­lo.

Ti­lan ra­ken­nuk­set läm­pi­ä­vät puu­hak­keel­la, ei­kä tur­vet­ta käy­te­tä läm­mi­tyk­ses­sä, vaan eläin­ten kui­vik­kee­na.

– Meil­le tuo­daan tur­vet­ta yh­dis­tel­mä­re­kal­li­nen vii­kos­sa. Tur­peen pin­ta­ker­ros so­pii kui­vik­keek­si, se on imu­kyi­nen ja an­ti­sep­ti­nen. Se esi­mer­kik­si mah­dol­lis­taa Suo­mes­sa an­ti­bi­oot­ti­va­paan broi­le­rin­kas­va­tuk­sen, tur­pees­sa ei­vät bak­tee­rit kas­va.

Vuo­des­ta 2008 ko­ti­ti­laan­sa isän­nöi­nyt Uu­si­ta­lo on huo­man­nut ku­lu­nei­den vuo­sien ai­ka­na sen, et­tä maa­ta­lout­ta ja ko­ti­mais­ta ruo­kaa ar­vos­te­taan ai­em­paan enem­män.

– Ja täl­lai­nen ti­lan­ne mitä nyt eläm­me, se var­mas­ti li­sää ym­mär­rys­tä ja ar­vos­tus­ta en­ti­ses­tään, Uu­si­ta­lo poh­tii.