San­na Rai­ta-aho / STT

Ruot­sis­sa al­kaa tä­nään oi­keus­jut­tu, jos­sa kah­ta vel­jes­tä syy­te­tään va­koi­lus­ta Ve­nä­jäl­le.

Syyt­teen mu­kaan va­koi­li­jat vä­lit­ti­vät tie­to­ja, joi­den jou­tu­mi­nen vie­raan val­ti­on kä­siin voi­si va­hin­goit­taa Ruot­sin tur­val­li­suut­ta.

Van­hem­pi vel­jek­sis­tä, ne­li­kymp­pi­nen mies, työs­ken­te­li useis­sa Ruot­sin tur­val­li­suu­se­li­mis­sä, muun mu­as­sa tur­val­li­suus­po­lii­si Sä­pos­sa. Nuo­rem­pi veli taas aut­toi syyt­teen mu­kaan osal­lis­tu­mal­la teon suun­nit­te­luun ja hoi­ta­mal­la yh­teyk­siä Ve­nä­jään ja GRU:hun.

Mo­lem­mat heis­tä van­git­tiin vii­me syk­sy­nä.

Iso osa ju­tun esi­tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­lis­ta on sa­lat­tu, ja sama kos­kee myös oi­keu­den­käyn­tiä.

Syy­te­tyil­lä mie­hil­lä on ira­ni­lai­nen taus­ta, mut­ta he ovat Ruot­sin kan­sa­lai­sia. Me­di­a­tie­to­jen mu­kaan he ovat ol­leet kir­joil­la Up­p­sa­las­sa Tuk­hol­man lä­hel­lä.

Van­hem­pi vel­jek­sis­tä, 42-vuo­ti­as mies, on teh­nyt nou­su­joh­tei­sen uran Ruot­sin tur­val­li­suu­se­li­mis­sä. Hän on työs­ken­nel­lyt Sä­pon li­säk­si Ruot­sin puo­lus­tus­voi­mien tie­dus­te­lu- ja tur­val­li­suus­pal­ve­lus­sa.

Mies pu­huu su­ju­vaa far­sia ja hä­nel­lä on tup­la­tut­kin­to Up­p­sa­lan yli­o­pis­tos­ta.

Da­gens Ny­he­te­rin tie­to­jen mu­kaan sama mies työs­ken­te­li myös KSI:ssä, joka on Ruot­sin puo­lus­tus­voi­mien alai­nen tie­dus­te­lu- ja tur­val­li­suus­pal­ve­lu. Leh­den mu­kaan ky­sees­sä on eh­kä "kaik­kein sa­lai­sin Ruot­sin tur­val­li­suu­se­lin", joka hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si ul­ko­mail­la ole­via tie­dus­te­lu­läh­tei­tä ja agent­te­ja. Sen toi­min­nas­ta tie­de­tään jul­ki­suu­des­sa vain vä­hän.

–  Tämä on sii­nä mie­les­sä va­ka­va ta­paus, et­tä hän oli pääs­syt sekä tur­val­li­suus­po­lii­siin et­tä KSI-yk­sik­köön, jota pi­de­tään kaik­kein her­kim­pä­nä tai kriit­ti­sim­pä­nä yk­sik­kö­nä, sa­noi ai­em­min täl­lä vii­kol­la STT:lle leh­to­ri Panu Moi­la­nen, joka toi­mii Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton Tur­val­li­suus ja stra­te­gi­nen ana­lyy­si -mais­te­ri­oh­jel­man kou­lu­tus­vas­taa­va­na.

Ruot­sa­lai­nen tie­dus­te­lu­a­si­an­tun­ti­ja Jo­a­kim von Braun sa­noi taas Exp­res­sen-leh­del­le, et­tä KSI on vas­tuus­sa Ruot­sin agen­teis­ta vie­rais­sa mais­sa.

–  Tämä luo tot­ta kai mer­kit­tä­vän ris­kin sil­le, et­tä hän on pal­jas­ta­nut ruot­sa­lais­ten läh­tei­den hen­ki­löl­li­syy­den.

Von Brau­nin mu­kaan ruot­sa­lais­ten agent­tien mää­rä ul­ko­mail­la on yk­si "suu­rim­mis­ta sa­lai­suuk­sis­ta".

Af­tonb­la­de­tin mu­kaan mie­hel­lä oli pää­sy esi­mer­kik­si lis­taan, joka si­säl­si kaik­kien Sä­pon työn­te­ki­jöi­den ni­met.

Nuo­rem­pi, 35-vuo­ti­as veli taas aut­toi syyt­teen mu­kaan osal­lis­tu­mal­la teon suun­nit­te­luun ja hoi­ta­mal­la yh­teyk­siä Ve­nä­jään ja GRU:hun. Nuo­rem­pi veli haa­vei­li Exp­res­se­nin mu­kaan po­lii­sin uras­ta, mut­ta kes­keyt­ti kui­ten­kin po­lii­si­kou­lun.

STT:n Sä­pos­ta ti­laa­man esi­tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­lin mu­kaan vel­jek­sil­lä oli käy­tös­sään suu­ria sum­mia ra­haa, joi­ta nämä kä­sit­te­li­vät.

Tie­dot pe­rus­tu­vat mies­ten tie­to­tek­ni­siin lait­tei­siin teh­tyi­hin tut­kin­toi­hin.

Esi­tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­lin pe­rus­teel­la van­hem­pi veli ot­ti työ­pai­kal­taan puo­lus­tus­voi­mis­ta asi­a­kir­jo­ja, min­kä jäl­keen pik­ku­ve­li al­koi jär­jes­tel­lä jon­kin­lais­ta asi­a­kir­jo­jen luo­vu­tus­ta eteen­päin. Täs­sä yh­tey­des­sä pu­hut­tiin muun mu­as­sa ta­paa­mis­pai­kas­ta ja ra­ho­jen siir­rois­ta niin, et­tä osa­puo­let ei­vät koh­taa toi­si­aan.

Kun van­hem­pi pik­ku­ve­li pi­dä­tet­tiin, teki hä­nen pik­ku­vel­jen­sä Goog­le-ha­ku­ja muun mu­as­sa ha­ku­sa­noil­la "ko­tiet­sin­tä syy­te­tyn per­heen­jä­se­nil­le", "ka­to­a­mi­nen Ruot­sis­sa", "mu­siik­ki van­keu­des­sa" ja "kuin­ka kau­an he­li­kop­te­ri voi len­tää". Hän et­si tie­to­ja myös va­koi­lus­ta ja sii­tä, mi­ten eri­lais­ten tek­nis­ten lait­tei­den tie­to­ja voi pois­taa.

Li­säk­si hä­nen asun­nos­taan löy­det­tiin au­to­na­vain, jon­ka si­säl­le oli esi­tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­lin mu­kaan pii­lo­tet­tu sa­lai­nen ka­me­ra.

Mo­lem­mat epäil­lyt ovat kiis­tä­neet syyl­li­syy­ten­sä. Van­hem­man vel­jen puo­lus­tu­sa­si­a­na­jan An­ton Stran­din mu­kaan mies on "pyr­ki­nyt käyt­tä­mään kaik­kia ky­ky­jään vai­kei­den teh­tä­vien rat­kai­se­mi­sek­si".

–  On ka­te­go­ri­ses­ti tor­jut­tu, et­tä mi­tään vää­rää tai ri­kol­lis­ta oli­si ta­pah­tu­nut, hän sa­noi SVT:n mu­kaan.