Sata-alu­een yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut on saa­tu pää­tök­seen 6. ke­sä­kuu­ta. Neu­vot­te­lut kes­ti­vät ko­ko­nai­suu­des­saan kah­dek­san viik­koa, ja ne päät­tyi­vät eri­mie­li­si­nä. Neu­vot­te­lui­den lop­pu­tu­lok­se­na hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään 18. ke­sä­kuu­ta ko­kouk­ses­sa uu­sia hen­ki­lös­töön koh­dis­tu­via ta­lou­den ja toi­min­nan sääs­tö­toi­mia käyn­nis­sä ole­van muu­to­soh­jel­man li­säk­si.

Neu­vot­te­lui­den ku­lu­es­sa työn­te­ki­jä­jär­jes­töt ovat jät­tä­neet työ­nan­ta­jan eh­dot­ta­miin toi­men­pi­tei­siin lu­kui­sia kan­na­not­to­ja.

Alu­e­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään YT-neu­vot­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­se­na mer­kit­tä­viä muu­tok­sia enin­tään 390 työn­te­ki­jän ase­maan ja pal­ve­lus­suh­teen eh­toi­hin. Tämä voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si toi­min­ta- ja pal­ve­lup­ro­ses­sien su­ju­voit­ta­mis­ta, pääl­lek­käi­syyk­sien pois­ta­mis­ta, toi­min­to­jen siir­tä­mis­tä ja yh­dis­tä­mis­tä or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­nan pa­ran­ta­mi­sek­si sekä joh­ta­mis- ja esi­hen­ki­lö­re­surs­sin tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paa koh­den­ta­mis­ta ja hen­ki­lös­tö­voi­ma­va­ro­jen va­paut­ta­mis­ta pal­ve­lu­tuo­tan­non tar­pei­siin.

On mah­dol­lis­ta, et­tä yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­jen seu­rauk­se­na enin­tään 103 joh­ta­mis- ja esi­hen­ki­lö­teh­tä­väs­sä toi­mi­van työ­teh­tä­vä muut­tuu tai päät­tyy.

Suu­rim­mal­le osal­le työn­te­ki­jöis­tä, joi­den ny­kyi­nen työ­teh­tä­vä tu­li­si lop­pu­maan, py­ri­tään tar­jo­a­maan vaih­to­eh­tois­ta työ­tä Sata-alu­een avoin­na ole­vis­ta teh­tä­vis­tä. Mah­dol­li­sia ir­ti­sa­not­ta­via oli­si enin­tään 35. Kah­den vii­kon mah­dol­li­sia lo­mau­tuk­sia esi­te­tään enin­tään 1 144 työn­te­ki­jäl­le.

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­den ai­ka­na hen­ki­lös­töl­le on neu­vot­te­luo­sa­puo­lien yh­tei­sel­lä pää­tök­sel­lä vies­tit­ty 13 tie­dot­teel­la sekä jär­jes­tä­mäl­lä YT-in­fo­ti­lai­suuk­sia ja ky­se­ly­tun­te­ja. Hen­ki­lös­töl­lä on ol­lut mah­dol­li­suus esit­tää ky­sy­myk­siä ja saa­da vas­tauk­sia hy­vin­voin­ti­a­lu­een int­ra­ne­tis­sä sekä saa­da tie­toa esi­hen­ki­löi­den ja hen­ki­lös­tö­jär­jes­tö­jen kaut­ta.

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­den lop­pu­mi­ses­ta päät­tää alu­e­hal­li­tus 18.6.2024 ko­kouk­ses­saan. Alu­e­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen jäl­keen yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­den pää­tök­sen toi­meen­pa­no to­teu­te­taan hal­lin­to­sään­töön ja toi­min­ta­sään­töi­hin kir­jat­tu­jen toi­mi­val­to­jen mu­kai­ses­ti.

Osa­na YT-me­net­te­lyä on huo­mi­oi­tu myös työn­te­ki­jöi­den muu­tos­tur­vaan liit­ty­vät pal­ve­lut. Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii TE-hal­lin­to.

Sata-alu­een vuo­den 2023 ti­lin­pää­tös oli 50,8 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Ali­jää­mä tu­lee kat­taa ra­hoi­tus­lain mu­kaan kol­men vuo­den ku­lu­es­sa. Huh­ti­kuun 2024 to­teu­ma­en­nus­teen pe­rus­teel­la vuo­den 2024 ti­li­kau­den tu­los oli­si ar­vi­oi­den mu­kaan 69,3 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Ali­jää­mä­en­nus­te on kas­va­nut ku­lu­van vuo­den ai­ka­na ta­lou­sar­vi­oon 2024 ver­rat­tu­na 12,6 mil­joo­naa eu­roa.

Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­sa py­ri­tään en­si­si­jai­ses­ti kes­tä­viin ja pit­kä­jän­tei­siin rat­kai­sui­hin. Hen­ki­lös­tö­jär­jes­tö­jen edus­ta­jien kans­sa yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­ta on käy­ty eri vaih­to­eh­dois­ta toi­men­pi­tei­den löy­tä­mi­sek­si. Pää­ta­voit­tee­na on hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­nen ja ali­jää­mien kat­ta­mi­nen vuo­den 2026 lop­puun men­nes­sä.

Yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lyn ta­voit­tee­na on ol­lut saa­vut­taa 15 mil­joo­nan eu­ron vä­hen­nys hen­ki­lös­tö­ku­luis­sa, mikä tar­koit­taa las­ken­nal­li­ses­ti enin­tään 400 hen­ki­lö­työ­vuo­den vä­hen­tä­mis­tä. Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­se­na ar­vi­oi­daan saa­vu­tet­ta­van 14,9 mil­joo­nan eu­ron sääs­töt. Täs­tä hen­ki­lös­tö­vä­hen­nys­ten ja toi­min­nal­lis­ten muu­tos­ten vai­ku­tus oli­si noin 13 mil­joo­naa eu­roa ja lo­mau­tus­ten noin 1,9 mil­joo­naa eu­roa.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tus päät­ti yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lyn käyn­nis­tä­mi­ses­tä 19. maa­lis­kuu­ta. Eril­li­siä neu­vot­te­lu­ja on pi­det­ty yh­teen­sä 20. Neu­vot­te­luis­sa on ol­lut esil­lä ko­ko­nai­suus, jos­sa tar­kas­tel­tiin or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­net­ta, pal­ve­lu­verk­koa, hoi­to­ket­ju­ja ja pal­ve­lup­ro­ses­se­ja sekä hen­ki­lös­tö­re­surs­sin koh­den­tu­mis­ta pal­ve­lui­hin tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti. Toi­mi­a­lu­e­koh­tais­ten toi­men­pi­tei­den li­säk­si kä­si­tel­tiin myös pal­ve­lu­verk­koa val­tuus­ton 11.12.2023 hy­väk­sy­män pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti sekä muu­tos­tur­van toi­min­ta­suun­ni­tel­maa.