Juk­ka Vil­po­nie­mi

Har­ri Leh­to­nen is­tuu Sa­ta­sai­raa­lan kuu­den­nen ker­rok­sen an­ke­a­no­loi­ses­sa työ­huo­nees­saan, jon­ka ai­noa vä­ri­pilk­ku on van­ha kel­tai­nen mat­ka­kir­joi­tus­ko­ne, joka ei to­sin ole käy­tös­sä.

– Se on vain rek­vi­siit­taa, joka on seu­ran­nut mi­nua työ­pai­kas­ta toi­seen, Leh­to­nen nau­rah­taa.

Muu­ta nau­ret­ta­vaa ei ole­kaan, sil­lä Leh­to­sel­la on va­ka­vaa asi­aa. Kol­me viik­koa käy­tän­nös­sä toi­mi­neen hy­vin­voin­ti­a­lu­een luot­ta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tio on osoit­tau­tu­nut lii­an han­ka­lak­si.

Sa­ta­kun­nas­sa on hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ras­kain luot­ta­mus­hal­lin­to. Joil­la­kin alu­eil­la ei ole lau­ta­kun­tia ol­len­kaan.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­li­tuk­ses­sa ja kuu­des­sa lau­ta­kun­nas­sa on kus­sa­kin 16 jä­sen­tä, ja li­säk­si niis­sä on ja­os­to­ja. Jä­se­niä ja ja­os­to­ja on Har­ri Leh­to­sen mu­kaan lii­kaa, ja lau­ta­kun­ti­a­kin voi­si ol­la vä­hem­män.

– Ko­kouk­sia on niin pal­jon, et­tei­vät vi­ran­hal­ti­jat eh­di en­nen pit­kää val­mis­te­le­maan kä­si­tel­tä­viä asi­oi­ta. Li­säk­si se on kal­lis­ta puu­haa. Mie­les­tä­ni mei­dän tu­lee ryh­tyä tar­kis­ta­maan hal­lin­to­sään­töä, hän poh­tii.

Leh­to­nen huo­maut­taa, et­tei lau­ta­kun­nil­la ole bud­jet­ti­val­taa. Lau­ta­kun­nis­sa kyl­lä­kin ha­lut­tai­siin puut­tua asi­aan jos toi­seen­kin, mut­ta nii­den teh­tä­vä­nä tu­li­si ol­la enem­män­kin lau­sun­to­jen an­ta­mi­nen. Se­kin on tär­keä teh­tä­vä.

– Ei­kä täs­sä ole kyse sii­tä, et­tä ha­lu­ai­sin hal­li­tuk­sel­le li­sää val­taa. Sitä on jo nyt riit­tä­väs­ti.

Jul­ki­suu­des­sa on ar­vos­tel­tu laa­jaa vi­ran­hal­ti­ja­joh­toa, mut­ta Leh­to­sen mu­kaan se ei ole lo­pul­ta­kaan laa­ja. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on vä­hem­män joh­ta­jia, kuin hei­tä oli ai­em­min kun­tien ja sai­raan­hoi­to­pii­rin sote-hal­lin­nos­sa.

Teh­tä­vää siis riit­tää. Pi­kai­sim­min Har­ri Leh­to­sel­la on kui­ten­kin rat­kais­ta­va­na kiis­ta ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­nos­ta.

Kiis­ta syn­tyi, kun ai­em­min pe­rus­suo­ma­lai­sia hal­li­tuk­ses­sa edus­ta­nut Chris­ta Lah­to loik­ka­si Lii­ke ny­tin ri­vei­hin. Pe­rus­suo­ma­lai­set ovat vaa­ti­neet Lah­toa an­ta­maan paik­kan­sa heil­le, mut­ta Lah­to on kiel­täy­ty­nyt ero­a­mas­ta.

– Puo­lu­ei­den ai­em­min te­ke­män so­pi­muk­sen mu­kaan paik­ka kuu­luu pe­rus­suo­ma­lai­sil­le. Ja kos­ka Lii­ke ny­til­lä ei ole paik­kaa alu­e­val­tuus­tos­sa, ei sitä ole hal­li­tuk­ses­sa­kaan.

Leh­to­nen ai­koo­kin esit­tää 6. hel­mi­kuu­ta ko­koon­tu­val­le alu­e­hal­li­tuk­sel­le, et­tä koko hal­li­tus ero­aa ja 13. hel­mi­kuu­ta ko­koon­tu­va val­tuus­to va­lit­see uu­den hal­li­tuk­sen.

– Tämä on en­nak­ko­ta­paus, ja on tär­ke­ää, et­tä se hoi­de­taan no­pe­as­ti ja oi­kein.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een en­sim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­den bud­jet­ti on 59 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen, ja sel­lai­se­na se py­syy, el­lei val­ti­o­val­ta myön­nä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le li­sä­ra­hoi­tus­ta.

– Päät­tä­jä­kun­nan tah­to on, et­tä sitä va­jet­ta ryh­dy­tään nyt ku­ro­maan um­peen ta­val­la tai toi­sel­la. Olem­me jo käyn­nis­tä­neet pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen, joka val­mis­tuu ke­vään ai­ka­na.

Leh­to­nen ei puhu leik­kauk­sis­ta, mut­ta muu­tok­sia hä­nen mu­kaan­sa tu­lee.

– Kun hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta pe­rus­tet­tiin, oli tar­koi­tus tie­tyil­lä muu­tok­sil­la te­hos­taa toi­min­taa, pi­tää pal­ve­lu­ra­ken­ne laa­duk­kaa­na ja jopa pa­ran­ta­maan sitä. Pe­ru­sa­sia on se, et­tä ih­mi­set saa­vat pal­ve­lun­sa. Sitä ei pidä muut­taa edel­leen­kään.

Har­ri Leh­to­nen us­koo, et­tä pal­ve­lu­verk­koon tu­lee muu­tok­sia. Toi­mi­pis­tei­tä var­maan säi­lyy joka kun­nas­sa, mut­ta eri asia on, mitä pal­ve­lu­ja kus­sa­kin pis­tees­sä on tar­jol­la.

– Muu­tok­set py­ri­tään kui­ten­kin te­ke­mään niin, et­tä ih­mis­ten pal­ve­lut säi­ly­vät.