STT

Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa Uk­rai­nan ase­a­vun jat­ka­mis­ta, ker­too Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus (MT). Asia sel­vi­ää leh­den tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaan kes­kit­ty­väs­tä ky­se­lys­tä, jos­sa haas­ta­tel­ta­vil­le esi­tet­tiin yh­teen­sä kol­me ky­sy­mys­tä.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta 60 pro­sent­tia ha­lu­aa ase­a­vun Uk­rai­nal­le jat­ku­van ny­kyi­sel­lä ta­sol­laan. Suo­mi on tä­hän men­nes­sä an­ta­nut puo­lus­tus­ma­te­ri­aa­li­tu­kea Uk­rai­nal­le 1,3 mil­jar­din eu­ron ar­vos­ta.

Lä­hes puo­let vas­taa­jis­ta oli taas val­mii­ta aset­ta­maan pa­kot­tei­ta Kii­naa vas­taan, jos käy il­mi, et­tä kii­na­lai­nen alus oli osal­li­se­na Suo­men ja Vi­ron vä­li­sen kaa­su­put­ken va­hin­goit­ta­mi­ses­sa. Mah­dol­li­set kii­na­lais­pa­kot­teet tor­jui vii­de­so­sa vas­taa­jis­ta.

Bal­tic­con­nec­tor-kaa­su­put­kes­sa ha­vait­tiin vau­rio lo­ka­kuun al­ku­puo­lel­la. Kes­kus­ri­kos­po­lii­si epäi­lee vau­ri­on ai­heut­ta­jak­si kii­na­lai­sen New­new Po­lar Bear -rah­ti­a­luk­sen ank­ku­ria.

Yli 80 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ha­lu­si puo­les­taan pi­tää Itä-Suo­men ja maa­seu­tu­a­lu­eet asut­tui­na tur­val­li­suus­po­liit­ti­sis­ta syis­tä. Ai­no­as­taan rei­lut kuu­si pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ei näe asu­tuk­sel­la ole­van tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta mer­ki­tys­tä.

Kan­tar Ag­ri haas­tat­te­li yh­teen­sä 1 024:ää ih­mis­tä MT:n toi­mek­si­an­nos­ta. Ky­se­ly to­teu­tet­tiin 5.–10. mar­ras­kuu­ta. Tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on kol­me pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.