STT

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lak­ko al­kaa tä­nään, ja se kes­tää lau­an­tai­hin as­ti. Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­liit­to PAM hyl­kä­si ei­len val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan so­vin­to­eh­do­tuk­sen.

PA­Min ja Kiin­teis­tö­työ­nan­ta­jien vä­lis­tä työ­kiis­taa on rat­kot­tu tam­mi­kuus­ta al­ka­en. Alan ai­em­pi työ­eh­to­so­pi­mus päät­tyi hel­mi­kuun lo­pus­sa.

Lak­ko kos­kee noin 2 500:aa työn­te­ki­jää.

Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Rön­ni-Säl­li­nen sa­noi ei­len tie­dot­tees­sa, et­tei eh­do­tus­ta voi­tu hy­väk­syä, kos­ka se ei ko­rot­ta­nut riit­tä­väs­ti pie­nim­piä palk­ko­ja.

PAM on an­ta­nut myös mui­ta lak­ko­va­roi­tuk­sia. Toi­nen lak­ko oli­si 23.–24. maa­lis­kuu­ta, jos so­puun ei sitä en­nen pääs­tä. Lak­ko kos­ki­si yh­teen­sä 16:ta alan yri­tys­tä, ja sen pii­ris­sä oli­si tuol­loin noin 25 000 sii­voo­jaa ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jaa.

PAM päät­ti kes­ki­viik­ko­na myös kol­man­nes­ta kiin­teis­tö­pal­ve­lu­a­lan la­kos­ta, joka kos­ki­si alan suu­rim­pia yri­tyk­siä. Lak­ko to­teu­tuu 30.3.–1.4., el­lei so­pua pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta ja työ­eh­dois­ta syn­ny en­nen sitä. La­kon pii­rin kuu­luu noin 27 000 työn­te­ki­jää 18 yri­tyk­ses­sä.

Työn­sei­sauk­set ei­vät kos­ke hä­tä­työ­tä ei­vät­kä teh­tä­viä, jois­sa ne vaa­ran­tai­si­vat yh­teis­kun­nal­le elin­tär­kei­tä toi­min­to­ja tai ai­heut­tai­si­vat ylei­sel­le edul­le huo­mat­ta­vaa va­hin­koa. Työ­nan­ta­jien tu­lee ha­kea näi­hin eril­lis­tä poik­keus­lu­paa Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­lii­tos­ta.