Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een sote-kul­je­tus­pal­ve­lui­den kyy­din­vä­li­tyk­sen kil­pai­lu­tus on päät­ty­nyt. Tar­jouk­sia tuli yh­teen­sä 12, jois­ta yk­si hy­lät­tiin. Kil­pai­lu­tuk­sen voit­ti Kes­kus­tak­si Oy. Sote-kul­je­tus­pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään vam­mai­sil­le hen­ki­löil­le.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la sote-kul­je­tus­pal­ve­lu­ja vä­li­te­tään tai hal­lin­noi­daan täl­lä het­kel­lä seit­se­mäl­lä eri jär­jes­tel­mäl­lä. Kil­pai­lu­tuk­sel­la pääs­tään yh­teen kyy­din­vä­li­tys­jär­jes­tel­mään. Asi­ak­kai­ta pal­ve­lun pii­ris­sä on noin 5000 ja so­pi­mu­sau­toi­li­joi­ta noin 200.

Kyy­din­vä­li­tys­jär­jes­tel­mää ei ai­kai­sem­min ole ol­lut käy­tös­sä Sä­ky­läs­sä, Huit­ti­sis­sa, Kan­kaan­pääs­sä, Po­mar­kus­sa, Kar­vi­as­sa, Jä­mi­jär­vel­lä ei­kä Sii­kai­sis­sa. Näis­sä kun­nis­sa tul­laan jär­jes­tä­mään asi­a­kas­ti­lai­suuk­sia al­ku­syk­sys­tä.

Hy­vin­voin­ti­a­lue tie­dot­taa, et­tä jo täl­lä het­kel­lä kyy­din­vä­li­tys­jär­jes­tel­mää käyt­tä­vil­lä alu­eil­la muu­tok­set tu­le­vat ole­maan vä­häi­siä. Kai­kil­le asi­ak­kail­le uu­det asi­a­ka­soh­jeet toi­mi­te­taan lop­pu­vuon­na.

Kil­pai­lu­tus ei vai­ku­ta asi­a­kas­mak­sui­hin, mat­ka­mää­riin, au­toi­li­joi­den so­pi­mus­ten kes­toon tai si­säl­töön. So­pi­mus­kau­si al­kaa suun­ni­tel­mien mu­kaan 1.9.2024 käyt­töö­not­top­ro­jek­til­la si­ten, et­tä kyy­din­vä­li­tys­pal­ve­lu on kai­kil­ta osin käy­tet­tä­vis­sä 2025 alus­ta al­ka­en. Han­kin­nan so­pi­mus­kau­si on vuo­den 2026 lop­puun, jon­ka jäl­keen Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on oi­keus ha­lu­tes­saan jat­kaa so­pi­mus­ta tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va­na.