STT

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lu Spo­ti­fy vä­hen­tää kuu­si pro­sent­tia hen­ki­lö­kun­nas­taan, eli noin 600 ih­mis­tä. Yh­tiö ker­too asi­as­ta verk­ko­si­vuil­laan.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Da­niel Ekin mu­kaan yh­ti­ön kus­tan­nuk­set kas­voi­vat kak­si ker­taa no­pe­am­min kuin lii­ke­vaih­to vii­me vuon­na. Ekin mu­kaan ta­lou­den hi­das­tu­es­sa tämä ke­hi­tys ei voi jat­kua.

–  Olem­me vii­me kuu­kau­sien ai­ka­na pyr­ki­neet hil­lit­se­mään kus­tan­nus­ten kas­vua, mut­ta se ei ole riit­tä­nyt, Ek sa­noi.

Spo­ti­fy sat­sa­si voi­mal­la pod­cas­tei­hin vuon­na 2019 ja si­joit­ti nii­hin yli mil­jar­di dol­la­ria, mut­ta tu­lok­set ei­vät ole tyy­dyt­tä­neet si­joit­ta­jia, ker­too Bloom­berg.

Mo­net tek­no­lo­gia-alan yh­ti­öt ovat vii­me ai­koi­na ker­to­neet suu­ris­ta ir­ti­sa­no­mi­sis­ta. Vii­me vii­kol­la yh­teen­sä yli 20  000 työ­pai­kan vä­hen­nyk­sis­tä ker­toi­vat Goog­len emo­yh­tiö Alp­ha­bet sekä Mic­ro­soft.