SV SAL­LI SAAS­TA­MOI­NEN

Sty­lis­ti oli Soh­vi Ny­ma­nin lap­suu­den unel­ma-am­mat­ti.

– Elän täl­lä het­kel­lä unel­maa­ni. Shop­pai­len yk­si­tyi­sa­si­ak­kai­den kans­sa, sii­voi­len asi­ak­kai­de­ni vaa­te­kaap­pe­ja ja stai­laan la­val­la, kaup­pa­kes­kuk­sis­sa ja ta­va­ra­ta­lois­sa. Olen tu­los­sa myös Po­riin Kaup­pa­kes­kus Puu­vil­laan huh­ti­kuun vii­mei­nen lau­an­tai.

Hän on stai­lan­nut myös te­le­vi­si­os­sa van­hem­pia las­ten kas­va­tus­työs­sä aut­ta­van Su­per­nan­nyn, tuot­ta­nut si­säl­töä uu­teen nais­ten­leh­ti Ai­noon ja kir­joit­ta­nut Olet iha­na -tyy­li­op­paan. Työ­nal­la on myös pari uut­ta tyy­li­kir­jaa.

Soh­vi Ny­man va­kuut­taa, et­tä kai­kil­le löy­tyy iha­nia vaat­tei­ta.

– Ku­kaan ei ole vää­rän­ko­koi­nen. Jos vaat­teet ei­vät is­tu, hän on shop­pai­lut vää­räs­sä pai­kas­sa. Vika on vaat­tees­sa, ei si­nus­sa.

Suo­ma­lai­sel­la nai­sel­la on vat­saa ja pyl­lyä ja pi­tuut­ta se 165 sent­tiä.

– Em­me voi sa­mais­tu­ta pit­kiin ja lai­hoi­hin mal­lei­hin. Kun saat iha­nat vaat­teet pääl­le­si, näy­tät hy­väl­tä, fii­lis on hyvä, ryh­ti­si pa­ra­nee ja it­se­tun­to­si nou­see.

Luu­ran­ko­mai­sen mal­lin pin­ta­lii­to­vaat­teet ei­vät sovi suo­ma­lai­sel­le var­ta­lol­le. So­pi­vuus on kiin­ni var­ta­lo­tyy­pis­tä.

– To­te­sin, et­tei muo­ti ei sovi ke­nel­le­kään, kun kä­vin liik­kees­sä so­vit­ta­mas­sa muo­ti­leh­des­sä 180-sent­ti­sen, lai­han mal­lin pääl­lä esi­tel­lyt vaat­teet. Nau­roin kip­pu­ras­sa; olen­han it­se­kin se 166 sent­ti­nen, A-var­ta­loi­nen ja vaa­te­ko­ko­ni on 42- 44 vä­lis­sä.

Soh­vi Ny­man suo­sit­te­lee, et­tei vaat­tei­ta han­kit­tai­si vaan sik­si, et­tä ne ovat muo­tia, vaan kes­ki­tyt­täi­siin oman var­ta­lon par­hai­den puo­lien ja ka­peim­pien koh­tien ko­ros­ta­mi­seen.

– NKa­pe­aa vyö­tä­röä voi ko­ros­taa esi­mer­kik­si vyöl­lä, ka­pe­aa lan­ti­o­ta sii­hen päät­ty­väl­lä ja­kul­la ja sää­riä ku­vi­ol­li­sil­la suk­ka­hou­suil­la. Hel­man tu­li­si ol­la joko nilk­ka- tai pol­vi­pi­tui­nen. Hel­man pi­tuus poh­keen pak­suim­paan koh­taan ei toi­mi ke­nel­lä­kään. Se le­ven­tää ja ly­hen­tää.

Koko gar­de­ro­pia ei tar­vit­se uu­sia, vaan pe­rus­pu­vus­toa voi täy­den­tää tren­di­vä­ri­sil­lä asus­teil­la.

– Tänä ke­vää­nä ja tu­le­va­na ke­sä­nä in on rön­syi­le­vä, ro­mant­ti­nen tyy­li, jos­sa on mu­ka­na vä­hän ysä­ri- ja ka­sa­ri­lu­ku­ja. Pal­jon kuk­ka­kuo­se­ja, pit­si­pai­to­ja, vaa­lei­ta fark­ku­ja, re­vit­ty­jä lah­kei­ta, pel­la­va­hou­su­ja ja lie­hu­via kuk­ka­mek­ko­ja. Vä­reis­tä ovat in pas­tel­li­vä­rit.

Vaik­ka sty­lis­tin työ on kau­nii­den vaat­tei­den va­lit­se­mis­ta, ei sil­lä ole te­ke­mis­tä pin­nal­li­suu­den kans­sa.

– Ha­lu­an ol­la iha­nuus­val­men­ta­ja ja ko­hot­taa nais­ten it­se­tun­toa pu­keu­tu­mi­sen kaut­ta. Jo­kai­ses­ta nai­ses­ta löy­tyy se iha­nuus ja jo­kai­sel­la nai­sel­la on lupa nä­kyä ja oi­keus kau­nii­siin vaat­tei­siin.

Sty­lis­tin oma unel­ma­vaa­te on täl­lä het­kel­lä lie­hu­va kuk­ka­mek­ko.

– Ra­kas­tan kuk­ka- ja print­ti­kuo­se­ja ja lie­hu­via hel­mo­ja ja mitä enem­män ki­mal­lus­ta, sen pa­rem­pi. Mot­to­ni on­kin: mitä enem­män stras­sia, sitä vä­hem­män stres­siä.

Mie­les­tä­ni voi hy­vin läh­teä maa­nan­tai­aa­mu­na glit­te­reis­sä töi­hin, ja nyt­hän on pal­jon myös luk­sus­verk­ka­rei­ta, jois­sa on glit­te­riä ja pal­jet­te­ja ja lenk­ka­rei­ta, jois­sa on bling blin­giä, iso­ja stras­si­ko­ris­tei­ta ja ki­mal­ta­via kuk­ka­kuo­se­ja.

Pian vir­tu­aa­li-Soh­vi shop­pai­lee myös nais­ten kän­ny­köis­sä ja aut­taa hei­tä verk­ko-os­tok­sil­la, sil­lä tänä vuon­na hä­nel­tä jul­kais­taan myös Olet iha­na -mo­bii­li­so­vel­lus.

– Idea läh­ti asi­ak­kai­den on­gel­mas­ta, min­kä ha­lu­sin rat­kais­ta. Nais­ten vaa­te­kaap­pe­ja use­am­man vuo­den sii­von­nee­na, löy­tyi niis­tä ai­na verk­ko­kaup­po­jen pa­ket­te­ja. Vaat­teet ei­vät ol­leet käy­tös­sä, kos­ka ne ei­vät is­tu­neet var­ta­lol­le. Nai­set kat­so­vat mal­lin pääl­lä ole­vaa vaa­tet­ta, ei­vät­kä osaa suh­teut­taa toi­mi­vat­ko ne omas­sa var­ta­los­sa. So­vel­luk­sen te­ko­ä­ly ker­too var­ta­lo­tyyp­pi­si ja et­sii sii­hen so­pi­via vaat­tei­ta.