Em­mi Til­vis / STT

Ku­lut­ta­ja­hin­to­jen nou­su­pai­neet hel­pot­ta­vat ku­lu­van vuo­den ai­ka­na, en­na­koi Suo­men Pank­ki vä­lien­nus­tees­saan.

En­nus­te­pääl­lik­kö Meri Obst­bau­min mu­kaan hin­to­jen nou­su on jo hi­das­tu­nut aa­vis­tuk­sen ver­ran, jos kat­so­taan Suo­men Pan­kin käyt­tä­mää yh­den­mu­kais­tet­tua ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­siä.

– Hin­nat ei­vät las­ke, mut­ta hin­to­jen nou­su on hi­das­tu­nut, ker­too Obst­baum STT:lle.

Täl­lä het­kel­lä ener­gi­an ja raa­ka-ai­nei­den hin­ta­piik­ki on jo ohi, mut­ta yri­tyk­set vie­vät yhä nous­sei­ta kus­tan­nuk­si­aan ku­lut­ta­ja­hin­toi­hin. Hin­to­jen nou­su­vauh­din ta­saan­tu­mi­nen vie si­ten vie­lä jon­kin ai­kaa.

Suo­men Pan­kin mu­kaan ku­lut­ta­ja­hin­to­jen nou­su­vauh­din huip­pu ko­et­tiin Suo­mes­sa mar­ras­kuus­sa.

Ku­lu­va­na vuon­na inf­laa­tio on Suo­men Pan­kin en­nus­teen mu­kaan 4,6 pro­sent­tia. En­si vuon­na inf­laa­ti­on en­nus­te­taan ole­van 1,6 pro­sent­tia.

Suo­men Pan­kin vä­lien­nus­teen mu­kaan ta­lous­kas­vu jat­kuu tänä vuon­na hy­vin heik­ko­na. En­nus­teen mu­kaan ta­lous su­pis­tuu tänä vuon­na 0,2 pro­sent­tia.

Suo­mi ajau­tui vii­me syk­sy­nä taan­tu­maan Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan ai­heut­ta­man ener­gi­ak­rii­sin vuok­si. Taan­tu­man odo­te­taan kui­ten­kin jää­vän ly­hy­ek­si ja lie­väk­si.

Suo­men Pank­ki ku­vai­lee lä­hi­vuo­sien ta­lous­kas­vua ki­tu­li­aak­si. Ta­lou­den en­nus­te­taan kas­va­van 0,9 pro­sent­tia en­si vuon­na ja 1,5 pro­sent­tia vuon­na 2025.

Toi­saal­ta kan­sain­vä­lis­ten ra­hoi­tus­mark­ki­noi­den tur­bu­lens­si li­sää ta­lou­del­lis­ta epä­var­muut­ta ja voi joh­taa en­nus­tet­tua hei­kom­paan ta­lous­kas­vuun Suo­mes­sa.