Las­si La­pin­tie / STT

Val­ti­o­neu­vos­to esit­ti tors­tai­na pre­si­den­tin pää­tet­tä­väk­si, et­tä Suo­mi vah­vis­taa osal­lis­tu­mis­taan Na­ton Ko­so­von-ope­raa­ti­oon (Kfor). Suo­ma­lais­jouk­ko­jen mää­rää ai­o­taan kas­vat­taa noin 70 so­ti­laa­seen.

Suo­mi on osal­lis­tu­nut Kfor-ope­raa­ti­oon vuo­des­ta 1999 läh­tien, ja suo­ma­lais­so­ti­lai­ta on vuo­den 2010 jäl­keen ol­lut mu­ka­na enin­tään 50 ker­ral­laan. Täl­lä het­kel­lä ope­raa­ti­oon osal­lis­tuu noin 20 so­ti­las­ta, eli val­ti­o­neu­vos­ton tuo­re pää­tös yli kol­min­ker­tais­tai­si mää­rän.

Nato pyy­si jo maa­lis­kuus­sa li­sä­so­ti­lai­ta Kfo­rin osal­lis­tu­ja­mail­ta sen jäl­keen, kun Ve­nä­jän suur­hyök­käyk­sen koh­teek­si jou­tu­nut Uk­rai­na veti omia jouk­ko­jaan kan­sain­vä­li­sis­tä krii­sin­hal­lin­ta­o­pe­raa­ti­ois­ta.

YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­ton val­tuut­ta­man Kfor-ope­raa­ti­on teh­tä­vä­nä on so­ti­laal­li­sel­la läs­nä­o­lol­la es­tää vi­ha­mie­li­syy­det ja taa­ta rau­ha Ko­so­vos­sa. Suo­men ul­ko- ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­öi­den val­mis­te­le­mas­sa muis­ti­os­sa ker­ro­taan, et­tä Kfor-ope­raa­ti­o­ta pi­de­tään edel­leen vält­tä­mät­tö­mä­nä Ko­so­von sekä laa­jem­man Län­si-Bal­ka­nin va­kau­den var­mis­ta­ja­na. Kfor-jouk­ko­jen ko­ko­nais­vah­vuus on noin 3  500.

Kan­sain­vä­li­ses­ti Ko­so­von ase­ma on kiis­tel­ty. Ko­so­vol­la ja EU:lla on va­kau­tus- ja as­so­si­aa­ti­o­so­pi­mus, ja Ko­so­vo on il­mais­sut ha­ke­van­sa EU-jä­se­nyyt­tä vuo­den lop­puun men­nes­sä. Ser­bia ei tun­nus­ta Ko­so­von it­se­näi­syyt­tä, ei­kä Ser­bi­an po­li­tiik­kaan ole Suo­men mi­nis­te­ri­ö­muis­ti­on mu­kaan odo­tet­ta­vis­sa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia vas­ti­kään aloit­ta­neen uu­den hal­li­tuk­sen myö­tä.

Muis­ti­on mu­kaan Suo­men osal­lis­tu­mi­nen Na­ton krii­sin­hal­lin­ta­o­pe­raa­ti­oi­hin on vii­me ai­koi­na vä­hen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti ja Kfor-jouk­ko­jen kas­vat­ta­mi­nen vah­vis­tai­si Suo­men osal­lis­tu­mis­ta Na­ton krii­sin­hal­lin­taan en­ti­sel­le ta­sol­leen.

Sa­mal­la jouk­ko­jen kas­vat­ta­mi­nen oli­si mi­nis­te­ri­öi­den mu­kaan konk­reet­ti­nen osoi­tus Suo­men si­tou­tu­mi­ses­ta Na­ton krii­sin­hal­lin­ta­o­pe­raa­ti­oi­hin ja tapa tu­kea Uk­rai­naa vä­lil­li­ses­ti.