Eli­as Pel­to­nen / STT

Ete­lä-Suo­meen suun­ni­tel­tu­jen suur­ten ra­ta­hank­kei­den to­teut­ta­mi­nen ei ole ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa, ar­vi­oi­daan tuo­rees­sa sel­vi­tyk­ses­sä.

No­pe­am­pia ju­na­yh­teyk­siä suun­ni­tel­laan Hel­sin­gin ja Tu­run vä­lil­le, Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen vä­lil­le sekä vä­lil­le Hel­sin­ki–Por­voo–Kou­vo­la.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön (VM) ja lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri­ön (LVM) to­teut­ta­mas­sa sel­vi­tyk­ses­sä ra­ta­hank­kei­den lii­ken­nöin­nis­tä saa­ta­vien hyö­ty­jen ar­vi­oi­tiin jää­vän vä­häi­sik­si niis­tä ai­heu­tu­viin kus­tan­nuk­siin ver­rat­tu­na.

–  Nämä ovat kan­nat­ta­mat­to­mia, ei­kä nii­tä lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti kan­na­ta teh­dä. Laa­jem­mis­ta ja yh­teis­kun­nal­li­sis­ta ta­lou­del­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta ei pys­ty var­mak­si sa­no­maan, et­tä ne kään­täi­si­vät tä­män ko­ko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si, ker­toi val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön kans­li­a­pääl­lik­kö Juha Ma­ja­nen sel­vi­tys­tä esi­tel­lees­sä

tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Tiis­tai­na jul­kais­tus­sa sel­vi­tyk­ses­sä tar­kas­tel­tiin suur­ten rai­de­lii­ken­ne­hank­kei­den kus­tan­nuk­sia, in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia ja il­mas­to­vai­ku­tuk­sia. Sel­vi­tyk­ses­sä ei py­rit­ty ver­tai­le­maan hank­kei­den pa­rem­muut­ta.

Suun­nit­te­lu on hank­keis­sa eri vai­heis­sa. Pi­sim­mäl­lä ol­laan Hel­sin­gin ja Tu­run vä­li­ses­sä Tu­run tun­nin ju­nan hank­kees­sa, jon­ka ra­ta­suun­ni­tel­mien ar­vi­oi­tu val­mis­tu­mi­sai­ka on vuo­den 2023 lo­pul­la.

Suo­mi­ra­ta­hank­kee­seen kuu­luu Pa­si­las­ta Hel­sin­ki-Van­taan kaut­ta Ke­ra­van Ky­tö­maal­le pää­ty­vä Len­to­ra­ta, jon­ka ra­ta­suun­nit­te­lun ar­vi­oi­daan val­mis­tu­van vuon­na 2026.

Tam­pe­reel­le suun­taa­van Suo­mi­ra­dan kul­ku on vie­lä lin­jaa­mat­ta. Vaih­to­eh­to­ja ovat suur­no­peus­ra­ta Hel­sin­ki-Van­taal­ta uut­ta lin­jaus­ta pit­kin Tam­pe­reel­le tai ny­kyi­sen pää­ra­dan lin­jauk­sen mu­kai­ses­ti reit­ti Tam­pe­reel­le Ke­ra­van Ky­tö­maal­ta.

Pää­tös­val­mius Suo­mi­ra­dan suun­ni­tel­ta­vas­ta vaih­to­eh­dos­ta on ar­vi­oi­tu saa­ta­van ai­kai­sin­taan tänä ke­vää­nä tai ke­sä­nä. Va­li­tun vaih­to­eh­don ra­ta­suun­nit­te­lun ar­vi­oi­tu val­mis­tu­mi­sai­ka on tä­män vuo­si­kym­me­nen lo­pul­la.

Len­to­ra­ta on edel­ly­tys myös Por­voon kaut­ta Kou­vo­laan päät­ty­väl­le Itä­ra­dan ra­ta­hank­keel­le, jon­ka ra­ta­suun­nit­te­lu val­mis­tuu ar­vi­oi­den mu­kaan myös vuo­si­kym­me­nen lo­pul­la.

Hank­kei­den on ar­vi­oi­tu no­peut­ta­van mat­ka-ai­ko­ja eri ra­ta­o­suuk­sil­la 13 mi­nuu­tis­ta hie­man yli 30 mi­nuut­tiin.

Hank­kei­den ra­ken­ta­mis­vai­hees­ta ei ole teh­ty pää­tök­siä.

Ma­ja­sen mu­kaan sel­vi­tyk­ses­sä kä­si­tel­lyis­tä ra­ta­hank­keis­ta jää mak­set­ta­vak­si suu­ret sum­mat ve­ron­mak­sa­jil­le.

–  Jos pää­tök­seen pää­dy­tään, on kyse muus­ta kuin ta­lou­teen poh­jau­tu­vas­ta pää­tök­sen­te­os­ta.

Yk­si­tyi­set ra­hoit­ta­jat ovat sel­vi­tyk­sen mu­kaan ol­leet kiin­nos­tu­nei­ta hank­keis­ta, mut­ta ne edel­lyt­tä­vät val­ti­on­ta­kaus­ta, jo­ten ris­ki­not­to jää lo­pul­ta ve­ron­mak­sa­jil­le.

Jul­ki­sen ra­hoi­tuk­sen li­säk­si kes­kei­siä ra­hoi­tus­läh­tei­tä ovat lii­ken­nöin­ti- ja käyt­tä­jä­mak­su­tu­lot, kiin­teis­tö­ke­hi­tys­tuo­tot ase­ma­seu­duil­la sekä EU-tuki.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan ra­ta­hank­kei­siin liit­tyy myös pal­jon epä­var­muuk­sia, ku­ten inf­laa­ti­o­ta­son ja mark­ki­na­kor­ko­jen muu­tok­set, jot­ka voi­vat nos­taa kus­tan­nuk­sia mil­jar­di­ta­sol­la.

Hyö­ty-kus­tan­nus­las­kel­mis­sa par­hai­ten me­nes­tyi Tu­run tun­nin ju­nan han­ke. Mui­den hank­kei­den kus­tan­nu­sar­vi­ot pe­rus­tu­vat kui­ten­kin hy­vin alus­ta­viin ar­vi­oi­hin.

Jul­ki­sel­le sek­to­ril­le ra­ta­hank­kei­den to­teu­tuk­sen tap­pio oli­si sel­vi­tyk­sen ar­vi­oi­den pe­rus­teel­la vuo­sit­tain kym­me­niä mil­joo­nia eu­ro­ja jo­kais­ta han­ket­ta koh­den.

Ar­vio Itä­ra­dan kus­tan­nuk­sis­ta ve­ron­mak­sa­jil­le oli­si use­al­le vuo­si­kym­me­nel­le jak­sot­tu­va­na ai­ka­na vuo­sit­tain noin 33 mil­joo­naa eu­roa, Suo­mi­ra­dan noin 47-50 mil­joo­naa eu­roa ja Tu­run tun­nin ju­nan noin 51 mil­joo­naa eu­roa.

Ar­vi­oi­tu­jen tu­lo­jen jäl­keen jul­ki­sen puo­len mak­set­ta­vak­si jää­vät ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set oli­si­vat Itä­ra­dal­la noin 1,7 mil­jar­dia, Suo­mi­ra­dal­la 2,4–2,5 mil­jar­dia ja Tu­run tun­nin ju­nal­la 2,6 mil­jar­dia.

–  Suun­nit­te­lu­vai­he muun mu­as­sa Suo­mi­ra­das­sa ja Itä­ra­das­sa on niin var­hai­nen, et­tä se luo kan­nus­ti­men miet­tiä mah­dol­li­sim­man te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja, joil­la ra­ken­ta­mis- ja ope­roin­ti­a­jan kus­tan­nuk­sia pys­tyt­täi­siin las­ke­maan, ker­toi LVM:n vai­ku­tu­sar­vi­oin­ti- ja ke­hi­ty­syk­si­kön joh­ta­ja Niko-Mat­ti Ro­ni­kon­mä­ki.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan hank­keil­la voi ol­la myös laa­jem­pia ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia työ-, maan­käyt­tö- ja kiin­teis­tö­mark­ki­noil­la sekä in­ves­toin­neis­sa kil­pai­lus­sa ja tuot­ta­vuu­des­sa. Useim­pien laa­jem­pien ta­lou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin me­ne­tel­mä­ke­hi­tys ja tie­to­poh­ja ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta­nut sel­vi­tyk­ses­sä eu­ro­mää­räis­ten ar­vi­oi­den laa­ti­mis­ta.

Hank­kei­den kar­kei­ta il­mas­to­vai­ku­tu­sar­vi­oi­ta tar­kas­tel­ta­es­sa sel­vi­tyk­ses­sä to­de­taan, et­tä las­ken­nal­li­nen il­mas­to­pääs­tö­jen ta­kai­sin­mak­su­ai­ka on hy­vin pit­kä, el­lei ra­ken­ta­mi­ses­sa so­vel­le­ta uu­sia ja tu­le­via tek­no­lo­gi­sia in­no­vaa­ti­oi­ta.

Ta­kai­sin­mak­su­ai­ka tar­koit­taa ai­kaa, jona hank­keen mah­dol­lis­ta­man lii­ken­nöin­nin ai­kaan­saa­ma pääs­tö­jen las­ku on kom­pen­soi­nut ra­ken­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­neet pääs­töt. Sel­vi­tyk­sen kar­keis­sa ar­vi­ois­sa las­ken­nal­li­set ta­kai­sin­mak­su­a­jat ovat nyt yli sa­das­ta vuo­des­ta usei­siin sa­toi­hin vuo­siin.

LVM:n kon­ser­ni­oh­jau­syk­si­kön osas­to­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Ran­ta­lan mu­kaan on hyvä ko­ros­taa, et­tä lu­vut pe­rus­tu­vat tä­män­het­ki­seen tie­tä­myk­seen.

–  Vih­rei­den tek­no­lo­gi­oi­den ja työ­me­ne­tel­mien ke­hit­ty­mi­nen on ko­vin­kin no­pe­aa. Kun tul­laan 2030-lu­vul­le, on mah­dol­lis­ta, et­tä täs­sä ta­pah­tuu pa­ran­nus­ta, mut­ta työ­ryh­mä­työs­sä ei ole läh­det­ty tätä ar­vai­le­maan, Ran­ta­la ker­toi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Tu­run tun­nin ju­nan ta­kai­sin­mak­su­a­jak­si on ar­vi­oi­tu 140 vuot­ta, Tam­pe­reen Suo­mi­ra­dan ja Itä­ra­dan ta­kai­sin­mak­su­a­jat ovat 300 vuo­den tie­noil­la.