Hen­riet­ta Ny­berg / STT

Vuon­na 2023 syn­ty­vyys las­ki ti­las­to­his­to­ri­an ma­ta­lim­mal­le ta­sol­le, käy il­mi Ti­las­to­kes­kuk­sen tie­dois­ta. Ko­ko­nais­he­del­mäl­li­syys­lu­ku oli 1,26 las­ta nais­ta koh­ti, mikä on vuo­des­ta 1776 al­ka­neen ti­las­toin­nin ma­ta­lin luku.

Vii­me vuon­na syn­tyi hie­man al­le 43 400 las­ta.

Pie­nin ko­ko­nais­he­del­mäl­li­syys­lu­ku oli Ky­men­laak­sos­sa, jos­sa syn­tyi 1,01 las­ta nais­ta koh­den.

– Kun­nat, jois­sa syn­ty­vyys on yli kol­me las­ta nais­ta koh­den, ovat ny­ky­ään har­vi­nai­suus Suo­mes­sa. Kun vie­lä vuo­si­na 2008–2011 täl­lai­sia kun­tia oli yh­teen­sä 17, vuo­si­na 2020–2023 nii­tä oli enää nel­jä, sa­noo Ti­las­to­kes­kuk­sen vä­es­tö­ti­las­to­jen yli­ak­tu­aa­ri Ju­ha­na Nord­berg tie­dot­tees­sa.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan syn­ty­vyys on sitä pie­nem­pää mitä isom­mas­sa kun­nas­sa nai­nen asuu.

Syn­nyt­tä­neis­tä nai­sis­ta vie­ras­kie­li­siä on Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan yhä use­am­pi.

Vie­ras­kie­li­sil­le nai­sil­le syn­ty­nei­den las­ten osuus on Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan kas­va­nut ta­sai­ses­ti kai­kis­ta sa­ma­na vuon­na syn­ty­neis­tä. Se on ol­lut kas­vus­sa liki koko 2000-lu­vun.

– Sa­mal­la kun ko­ti­maan­kie­li­sil­le nai­sil­le syn­ty­nei­den las­ten mää­rä on enim­mäk­seen las­ke­nut vuo­des­ta 2010 läh­tien, vie­ras­kie­li­sil­le syn­ty­nei­den las­ten mää­rä kas­vaa, sa­noo Nord­berg.

Ko­ko­nais­he­del­mäl­li­syys ker­too, kuin­ka mon­ta las­ta nai­nen kes­ki­mää­rin syn­nyt­täi­si jos syn­ty­vyys py­syi­si sa­mal­la ta­sol­la nai­sen koko he­del­mäl­li­syy­si­än ajan.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan ko­ko­nais­he­del­mäl­li­syys­lu­vun tu­li­si ol­la noin 2,1, jot­ta vä­es­tö uu­dis­tui­si il­man muut­to­lii­ket­tä.

Suo­mes­sa bi­o­lo­gi­sek­si van­hem­mak­si tul­lei­den kes­ki-ikä on nous­sut loi­vas­ti jo vuo­si­kym­me­niä. Vii­me vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa bi­o­lo­gi­sek­si äi­dik­si tul­lei­den kes­ki-ikä nou­si 30,3 vuo­teen ja kaik­kien bi­o­lo­gi­sek­si äi­dik­si tul­lei­den kes­ki-ikä 31,8 vuo­teen.

En­sim­mäis­tä ker­taa bi­o­lo­gi­sek­si isäk­si tul­lei­den kes­ki-ikä puo­les­taan nou­si 32,2 vuo­teen. Kaik­kien bi­o­lo­gi­sek­si isäk­si tul­lei­den kes­ki-ikä nou­si 34,1 vuo­teen.

Vuon­na 2023 syn­ty­nei­den poi­kien eli­na­ja­no­do­te oli 79 vuot­ta ja tyt­tö­jen 84,2 vuot­ta. Mo­lem­mil­la eli­na­ja­no­do­te kas­voi hie­man vuo­teen 2022 ver­rat­tu­na.

Vii­me vuon­na kuol­lei­ta oli run­saat 61 300, mikä on lä­hes 1 900 vä­hem­män kuin tois­sa vuon­na. Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan luku on edel­leen mel­ko kor­kea. Vuo­sia 2022–2023 edel­tä­nee­nä ai­ka­na kuol­lei­den vuo­tui­nen mää­rä on ylit­tä­nyt 60 000:n ra­jan Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan 80 vuot­ta sit­ten.

Ime­väis­kuol­lei­ta sen si­jaan oli vii­me vuon­na his­to­ri­al­li­sen vä­hän. Ime­väi­si­käi­se­nä kuo­li Suo­mes­sa 76 las­ta, mikä on Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan al­hai­sin lu­ke­ma yli 30 vuo­teen. Ime­väis­kuol­lei­suus ker­too kuin­ka moni lap­si on kuol­lut al­le vuo­den ikäi­se­nä.