Nii­lo Si­mo­jo­ki / STT

Ve­nä­jän puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ker­toi tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä, et­tä Bel­go­ro­din alu­eel­le Ve­nä­jäl­le hyö­kän­neet jou­kot oli ajet­tu ta­kai­sin Uk­rai­nan puo­lel­le ra­jaa ja tu­hot­tu. Mi­nis­te­ri­ön väi­tet­tä ei voi­tu vah­vis­taa puo­lu­eet­to­mis­ta läh­teis­tä.

Mi­nis­te­ri­ön mu­kaan hyök­kää­jien kar­kot­ta­mi­ses­sa käy­tet­tiin muun mu­as­sa il­ma­voi­mia ja ty­kis­töä. Ai­na­kin 70 hyök­kää­jää oli sur­mat­tu ja nel­jä pans­sa­roi­tua ajo­neu­voa tu­hot­tu.

Kreml kom­men­toi ai­em­min ole­van­sa hy­vin huo­lis­saan ti­lan­tees­ta Uk­rai­nan ra­jal­la ja vaa­ti li­sä­toi­mia sen var­mis­ta­mi­sek­si, et­tei vas­taa­vaa ta­pah­du uu­del­leen.

Bel­go­ro­din alu­een ku­ver­nöö­ri Vjats­hes­lav Glad­kov puo­les­taan ker­toi vi­ra­no­mais­ten eva­kuo­i­neen Ve­nä­jän puo­lel­la yh­dek­sän ra­ja­ky­län asuk­kaat. Tätä en­nen alu­et­ta oli tu­li­tet­tu muun mu­as­sa ty­kein ja kra­naa­tin­heit­ti­min. Asuk­kail­le oli tiet­tä­väs­ti an­net­tu ke­ho­tus py­syä pois­sa ko­deis­taan.

Hyök­käyk­sen te­ki­jöik­si on il­moit­tau­tu­nut kak­si Ve­nä­jän ny­ky­joh­toa vas­tus­ta­vaa ryh­mää, Ve­nä­jän va­pau­den le­gi­oo­na sekä Ve­nä­jän va­paa­eh­tois­jou­kot. Mo­lem­mil­la on lä­hei­set si­teet Uk­rai­nan ase­voi­miin, mut­ta Uk­rai­na on kiis­tä­nyt ole­van­sa mis­sään te­ke­mi­sis­sä hyök­käyk­sen kans­sa.

Aseis­tau­tu­nei­den ve­nä­läis­ryh­mien hyök­käys Bel­go­ro­din alu­eel­le ei ole mi­kään sat­tu­man­va­rai­nen yk­sit­täi­nen ka­hak­ka, ar­vi­oi Ve­nä­jä-tut­ki­ja Jyri La­vi­kai­nen Ul­ko­po­liit­ti­ses­ta ins­ti­tuu­tis­ta. Hän liit­tää ta­pah­tu­mat Uk­rai­nan odo­tet­tuun vas­ta­hyök­käyk­seen, joka ken­ties on jo al­ka­nut.

– Niil­lä tie­doil­la, mitä nyt on käy­tet­tä­vis­sä, epäi­li­sin tä­män ole­van erit­täin tai­ta­va ja röyh­keä har­hau­tus. Tar­koi­tus on tu­kea vas­ta­hyök­käys­tä si­to­mal­la Ve­nä­jän jouk­ko­ja, La­vi­kai­nen sa­noo STT:lle.

Hä­nen mu­kaan­sa Ve­nä­jän puo­lel­la ra­jaa on ol­lut eri­lais­ta sa­bo­taa­si­toi­min­taa jo ai­em­min, mut­ta sil­lä ei ole hir­ve­äs­ti re­tos­tel­tu. Täl­lä ker­taa toi­min­ta on teh­ty tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti niin nä­ky­väk­si, et­tä Ve­nä­jän on pak­ko re­a­goi­da ja lä­het­tää jouk­ko­ja aja­maan "sa­bo­töö­rit" pois maas­ta.

– Oli­si omi­tuis­ta, jos uk­rai­na­lai­set te­ki­si­vät jo­tain täm­möis­tä il­man, et­tä pyr­ki­si­vät käyt­tä­mään sitä laa­jem­min hyö­dyk­si, La­vi­kai­nen sa­noo.

Sa­mal­la kan­nal­la on evers­ti­luut­nant­ti Jo­han Huo­vi­nen Ruot­sin maan­puo­lus­tus­kor­ke­a­kou­lus­ta.

– Ei pidä sul­kea pois mah­dol­li­suut­ta, et­tä tämä on en­sim­mäi­nen as­kel Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­ses­sä, hän sa­noo uu­tis­toi­mis­to TT:lle.

Huo­vi­sen mu­kaan Ve­nä­jä voi jou­tua si­joit­ta­maan uu­del­leen jopa noin 3 000 so­ti­laan suu­rui­sen jou­kon raja-alu­een saa­mi­sek­si jäl­leen hal­lin­taan.

La­vi­kai­sen mu­kaan har­hau­tuk­sen puo­les­ta pu­huu myös, et­tä Bel­go­ro­din lä­hel­lä ei ole Ve­nä­jän mie­hit­tä­miä uk­rai­na­lai­sa­lu­ei­ta, ei­kä se to­den­nä­köi­ses­ti siis ole Uk­rai­nan var­si­nai­sen vas­ta­hyök­käyk­sen pai­no­pis­te­suun­nas­sa, mis­sä se sit­ten on­kin. Ei­kä Uk­rai­nal­la yli­pään­sä ole mi­tään kiin­nos­tus­ta hyö­kä­tä voi­mal­la Ve­nä­jäl­le, vaan vain va­paut­taa omia maa-alu­ei­taan, La­vi­kai­nen muis­tut­taa.

Uk­rai­nan po­liit­ti­ses­ta ja so­ti­las­joh­dos­ta on va­kuu­tel­tu, et­tei maal­la ole mi­tään te­ke­mis­tä Bel­go­ro­din ta­pah­tu­mien kans­sa. La­vi­kai­sen mu­kaan nämä pu­heet voi jät­tää si­kä­li omaan ar­voon­sa, et­tä ne muis­tut­ta­vat tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti vuo­sia 2014 ja 2015. Tuol­loin Ve­nä­jä ei mu­ka­mas ol­lut se­kaan­tu­nut mi­ten­kään so­taan Don­ba­sis­sa, saa­ti tien­nyt, kei­tä oli­vat Kri­min val­lan­neet niin kut­su­tut pie­net vih­re­ät mie­het.

La­vi­kai­sen mu­kaan on sa­tap­ro­sent­ti­sen sel­vää, et­tä Bel­go­ro­diin hyö­kän­nei­den ryh­mien aseet ja muu tuki tu­le­vat Uk­rai­nan ase­voi­mil­ta, joi­den ri­veis­sä ve­nä­läi­set ovat jo ai­em­min tais­tel­leet. Uk­rai­na an­taa siis Ve­nä­jän mais­taa nyt vuo­sien tau­on jäl­keen omaa lää­ket­tään.

– Ei sil­lä ole niin vä­liä, ovat­ko he (Bel­go­ro­diin hyö­kän­neet) Ve­nä­jän kan­sa­lai­sia vai ei­vät, se on Uk­rai­nan ope­raa­tio. Kun uk­rai­na­lai­set tä­män kiel­tä­vät sa­man­lai­sil­la sa­nan­kään­teil­lä, niin se on sil­mä­nis­ku muil­le ja suo­raan sa­not­tu­na vit­tui­lua Ve­nä­jäl­le, La­vi­kai­nen sa­noo.

Uk­rai­nan pre­si­den­tin neu­vo­nan­ta­ja My­hai­lo Po­dol­jak on muun mu­as­sa to­den­nut, et­tä "ku­ten tie­dät­te, tank­ke­ja nyt myy­dään jo­kai­ses­sa ve­nä­läi­ses­sä so­ta­tar­vi­ke­kau­pas­sa".

La­vi­kai­sen mu­kaan toi­min­ta Ve­nä­jän alu­eel­la on myös muis­tu­tus sii­tä, et­tä ky­sees­sä on kah­den val­ti­on vä­li­nen sota, vaik­ka sitä on­kin pää­o­sin so­dit­tu Uk­rai­nan maa­pe­räl­lä.

– Uk­rai­na­lai­set osoit­ta­vat, et­tä myös Ve­nä­jäl­lä voi so­tia ja et­tä on tur­ha ku­vi­tel­la, et­tä so­taa sai­si käy­dä vain Uk­rai­nas­sa, La­vi­kai­nen sa­noo.

Uk­rai­na on is­ke­nyt ai­em­min­kin Ve­nä­jän alu­eel­la muun mu­as­sa stra­te­gis­ten pom­mi­ko­nei­den tu­ki­koh­taan. Yh­des­sä Bel­go­ro­din tuo­rei­den ta­pah­tu­mien kans­sa nämä is­kut ovat La­vi­kai­sen mu­kaan ol­leet tois­tu­via osoi­tuk­sia sii­tä, et­tei Ve­nä­jäl­lä ole pu­heis­taan huo­li­mat­ta ha­lua es­ka­loi­da ny­ky­ti­lan­tees­sa so­taa ydi­na­sei­den käyt­töön.

Is­kua Bel­go­ro­diin Ve­nä­jä ai­koo epäi­le­mät­tä käyt­tää hy­väk­seen pro­pa­gan­das­saan esiin­ty­mäl­lä so­dan uh­ri­na, mut­ta sii­nä ei La­vi­kai­sen mu­kaan ole mi­tään uut­ta.

Läh­tee­nä myös muun mu­as­sa AFP ja BBC.