Juk­ka Sil­vast

Lä­hi­Ta­pi­o­la Län­si-Suo­men 50 000 eu­ron lah­joi­tus­ha­kuun tuli tam­mi–hel­mi­kuus­sa 215 ha­ke­mus­ta noin 200 eri yh­dis­tyk­sel­tä. Ha­ki­joi­na oli las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nan pa­ris­sa toi­mi­via yh­dis­tyk­siä jo­kai­ses­ta yh­ti­ön toi­mi­a­lu­een 21 kun­nas­ta.

Pää­tös lah­joi­tus­ten saa­jis­ta teh­tiin maa­lis­kuun toi­sel­la vii­kol­la.

– Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä sii­hen, et­tä pys­tyim­me aut­ta­maan yh­tä tai use­am­paa yh­dis­tys­tä val­ta­o­sas­sa toi­mi­a­lu­eem­me paik­ka­kun­nis­ta. Tar­ve oli suu­ri ja ha­ke­muk­set eri­no­mai­sia, jo­ten jou­duim­me pun­nit­se­maan pää­tök­siä huo­lel­li­ses­ti, ker­too Lä­hi­Ta­pi­o­la Län­si-Suo­men toi­mi­tus­joh­ta­ja Pasi Aa­ku­la.

Lah­joi­tus­ten kes­kei­sik­si kri­tee­reik­si nou­si­vat toi­min­nan ja paik­ka­kun­tien mo­ni­puo­li­suus, käyt­tö­tar­koi­tuk­sen konk­reet­ti­suus sekä sen pit­kä­ai­kais- ja laa­ja­vai­kut­tei­suus.

– Lah­joi­tus­koh­tei­den va­lin­nas­sa pi­dim­me eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä pit­kä­ai­kais­ta vai­ku­tus­ta yh­dis­tyk­sien toi­min­taan. Tä­män vuok­si koh­dis­tim­me lah­joi­tuk­set en­si­si­jai­ses­ti konk­reet­ti­siin han­kin­toi­hin. Täl­lai­sis­sa ku­luis­sa avus­ta­mi­nen toi­vo­ak­sem­me va­paut­taa yh­dis­tys­ten va­ro­ja esi­mer­kik­si seu­ran ydin­toi­min­nan yl­lä­pi­tä­mi­seen, Aa­ku­la ker­too.

Tu­kea ha­et­tiin yh­teen­sä lä­hes puo­li mil­joo­naa eu­roa. Ra­haa an­net­tiin 40 yh­dis­tyk­sel­le.

Tu­kea sai­vat muun mu­as­sa shak­ki­har­ras­ta­jat, va­paa­pa­lo­kun­ta­nuo­ret, par­ti­o­lai­set, mu­sii­kin har­ras­ta­jat ja eri­tyis­las­ten lii­kun­ta­ryh­mä.

Lä­hi­Ta­pi­o­las­ta ker­ro­taan, et­tä tu­kea pys­tyt­tiin myön­tä­mään 20 pro­sen­til­le ha­ki­jois­ta.

– Ko­ko­nai­suu­des­saan tu­kea ha­et­tiin yli 450 000 eu­roa, mikä on hui­ma sum­ma. Täl­lai­seen tar­pee­seen on yk­sit­täi­sen yri­tyk­sen mah­do­ton­ta läh­teä vas­taa­maan. Nyt jos kos­kaan tar­vi­taan län­si­suo­ma­lais­ten yri­tys­ten yh­tei­siä pon­nis­tuk­sia, Aa­ku­la pe­rään­kuu­lut­taa.

Tu­kea saa­vat:

Ah­lais­ten ur­hei­li­jat Pori

As­kel eteen­päin Huit­ti­nen

Eu­ra­jo­en Lät­kä Eu­ra­jo­ki

Eu­ran VPK:n nuo­ri­so-osas­to Eu­ra

Har­ja­val­lan Jymy Har­ja­val­ta

Har­ja­val­lan Pir­kat Tuki Har­ja­val­ta

Hin­ner­jo­en VPK:n nuo­ri­so-osas­to Eu­ra

Hon­ki­lah­den Ve­sat Eu­ra

Huit­tis­ten Voi­mis­te­lu ja Lii­kun­ta Huit­ti­nen

JELE Nak­ki­la

Kan­kaan­pään Kor­pi­vei­kot Kan­kaan­pää

Kan­kaan­pään Suun­nis­ta­jat Kan­kaan­pää

Kan­kaan­pään Voi­mis­te­li­jat Kan­kaan­pää

Kar­vi­an Kiri Kar­via

Kar­vi­an VPK:n nuo­ri­so-osas­to Kar­via

Kaut­tu­an teh­tai­den VPK:n nuo­ri­so-osas­to Eu­ra

Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat Eu­ra

Ko­ke­mä­en Kova-Väki Sa­li­ban­dy Ko­ke­mä­ki

Lai­ti­lan soit­to­kun­ta­yh­dis­tys Lai­ti­la

La­pin Sa­la­ma Rau­ma

Lii­kun­ta­seu­ra Pori Pori

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Rau­man La­pin

yh­dis­tys

Rau­ma

Me­ri­par­ti­o­lip­pu­kun­ta Ruo­ri­po­jat Pori

Pa­ne­li­an VPK:n nuo­ri­so-osas­to Eu­ra

Par­ka­non Rock Club Par­ka­no

Par­ti­o­lip­pu­kun­ta Ve­si­pei­kot Sä­ky­lä

Po­rin Cheer­le­a­ding Aka­te­mia Pori

Po­rin Sha­ki­nys­tä­vät Pori

Po­rin Äs­sät Pori

Rau­man miek­kai­li­jat Rau­ma

Rau­man Par­ti­o­ty­töt Rau­ma

Rau­man Sal­Ba Rau­ma

Rau­man VPK:n nuo­ri­so-osas­to Rau­ma

Sa­ta­ban­dy Pori

SMPS Py­hä­jär­ven jär­vi­pe­las­ta­jat Sä­ky­lä

Uu­den­kau­pun­gin Me­ri­hait Uu­si­kau­pun­ki

Uu­den­koi­vis­ton VPK:n nuo­ri­so-osas­to Pori

Vak­ka-Ras­ti Uu­si­kau­pun­ki

Vam­pu­lan Ur­hei­li­jat Huit­ti­nen

Voi­mis­te­lu- ja Ur­hei­lu­seu­ra Par­ka­non pon­te­va Par­ka­no