STT

Tuo­reet tie­dot tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den yri­tyk­sis­tä en­na­koi­vat Suo­men ta­lou­teen haas­ta­vaa al­ku­vuot­ta. Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den yri­tys­ten uu­sien ti­laus­ten ar­vo pie­ne­ni vii­me vuo­den vii­mei­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä 19 pro­sent­tia vuo­den ta­kai­ses­ta. Asia sel­vi­ää Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den ti­laus­kan­ta- ja hen­ki­lös­tö­tie­dus­te­lus­ta.

Etu­jär­jes­tön joh­ta­ja Pet­te­ri Rau­ta­por­ras ar­vi­oi, et­tä mo­nil­la yri­tyk­sel­lä tu­lee ole­maan vai­keuk­sia tä­män vuo­den ai­ka­na.

– Hy­vi­nä ai­koi­na ker­ty­nyt vah­va ti­laus­kan­ta on kan­na­tel­lut yri­tyk­siä, mut­ta yhä use­am­mal­la ti­laus­kan­nat ovat ohen­tu­neet sel­väs­ti ja yri­tyk­set ovat jo jou­tu­neet tur­vau­tu­maan lo­mau­tuk­siin tai vä­hin­tään nii­den uh­ka on nous­sut mer­kit­tä­väs­ti, sa­noo Rau­ta­por­ras tie­dot­tees­sa.

Myön­teis­tä on se, et­tä uu­sien ti­laus­ten ar­vo nou­si loka–jou­lu­kuus­sa kol­man­nek­sel­la edel­li­ses­tä nel­jän­nek­ses­tä. Toi­pu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta ti­laus­ker­ty­mä oli Rau­ta­por­taan mu­kaan huo­nom­pi kuin vii­me vuo­si­na kes­ki­mää­rin.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den yri­tys­ten lii­ke­vaih­to las­ki vii­me vuon­na Suo­mes­sa en­nak­ko­ar­vi­on pe­rus­teel­la noin kak­si pro­sent­tia ver­rat­tu­na vuo­teen 2022.

Rau­ta­por­ras pi­tää mah­dol­li­se­na, et­tä vii­me vuo­den lo­pul­la pe­lät­ty tuo­tan­to­mää­rien ja työl­li­syy­den voi­ma­kas las­ku voi­daan näil­lä nä­ky­min vält­tää al­ku­vuo­den ai­ka­na.

– Si­säl­lä ole­vien ti­laus­ten an­si­os­ta tuo­tan­to on pyö­ri­nyt tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­des­sa kii­tet­tä­väs­ti, mut­ta pi­ris­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta ti­laus­ker­ty­mää ei voi vie­lä ku­va­ta edes tyy­dyt­tä­väk­si.

Koko ti­laus­kan­nan ar­vo oli jou­lu­kuun lo­pus­sa kol­me pro­sent­tia pie­nem­pi kuin syys­kuun lo­pus­sa. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na ti­laus­kan­ta oli jou­lu­kuus­sa kui­ten­kin 16 pro­sent­tia pie­nem­pi.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den hen­ki­lös­tö­mää­räs­sä nä­kyy pien­tä pu­do­tus­ta, mut­ta lo­mau­tet­tu­jen mää­rä on kas­va­nut toi­mi­a­lal­la huo­mat­ta­vas­ti. Lo­mau­tus­jär­jes­te­lyi­den pii­ris­sä oli hen­ki­lös­tö­tie­dus­te­lun pe­rus­teel­la jou­lu­kuun lo­pus­sa noin 16 000 työn­te­ki­jää, kun ke­säl­lä lo­mau­tet­tu­ja oli muu­ta­ma tu­hat.

– Te­ol­li­suu­den tuo­tan­to on sa­kan­nut koko Eu­roo­pas­sa ja yri­tys­ten ti­lan­ne on ol­lut erit­täin huo­les­tut­ta­va, mut­ta hen­ki­lös­tös­tä on ha­lut­tu pi­tää kiin­ni. Vaik­ka ta­lou­des­sa on näh­tä­vis­sä hie­nois­ta va­loa tun­ne­lin pääs­sä, al­ku­tal­vi tu­lee ole­maan vai­ke­aa ai­kaa tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den yri­tyk­sis­sä, sa­noo etu­jär­jes­tön toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Hir­vo­la tie­dot­tees­sa.