Simu Pe­rä­lä, Mar­kus Puo­la­ka­na­ho / STT

Te­le­o­pe­raat­to­ri Te­lia kiel­tää Tik­tok-so­vel­luk­sen käy­tön yh­ti­ön työ­pu­he­li­mis­sa ja -tie­to­ko­neis­sa.

Kiel­to on voi­mas­sa tou­ko­kuun lo­pus­ta läh­tien Suo­mes­sa ja muis­sa mais­sa, jois­sa Te­lia toi­mii, yh­tiö ker­too tie­dot­tees­saan. Kiel­to kos­kee yh­ti­ön mu­kaan noin 20 000:ta työn­te­ki­jää seit­se­mäs­sä maas­sa.

Yh­tiö pe­rus­te­lee rat­kai­su­aan tur­val­li­suus­vi­ra­no­mais­ten esiin nos­ta­mal­la tie­to­tur­va­ris­kil­lä.

– Te­li­an ver­kot ovat kes­kei­nen osa kriit­tis­tä, kan­sal­lis­ta inf­rast­ruk­tuu­ria, min­kä vuok­si pää­dyim­me huo­lel­li­sen ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la kiel­tä­mään so­vel­luk­sen käy­tön työ­lait­teis­sa, Te­li­an yri­tys­tur­val­li­suus­joh­ta­ja Kal­le Kaa­sa­lai­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Kaa­sa­lai­sen mu­kaan Tik­tok ha­lu­aa käyt­tä­jil­tään erit­täin laa­jat oi­keu­det, mikä saat­taa uha­ta yh­ti­ön yri­tys­tur­val­li­suut­ta.

– Me olem­me huol­to­var­muu­syh­tiö, ja meil­lä on eri­tyi­nen vel­vol­li­suus suo­ja­ta asi­ak­kai­dem­me yh­teyk­siä ja tie­to­ja mah­dol­li­sil­ta vää­rin­käy­tök­sil­tä. Suo­mes­sa mo­net vi­ra­no­mai­set ovat pää­ty­neet sa­maan rat­kai­suun eli ovat kiel­tä­neet so­vel­luk­sen käy­tön hen­ki­lös­tön työ­lait­teis­sa, hän to­te­si tie­dot­tees­sa.

Kaa­sa­lai­sen mu­kaan kum­mas­tus­ta on he­rät­tä­nyt se, et­tä Te­lia ja­kaa jat­kos­sa­kin mark­ki­noin­ti­si­säl­töä Tik­to­kis­sa.

– Tik­tok on erit­täin suo­sit­tu so­vel­lus ja ha­lu­am­me tie­ten­kin ol­la läs­nä siel­lä, mis­sä suo­ma­lai­set viet­tä­vät ai­kaan­sa. Ka­na­van yl­lä­pi­toa hoi­dam­me jat­kos­sa eri­tyis­jär­jes­te­lyin. Omat työn­te­ki­jäm­me voi­vat tie­ten­kin käyt­tää so­vel­lus­ta omil­la pu­he­li­mil­laan.

Kaa­sa­lai­nen ker­too STT:lle pu­he­lin­haas­tat­te­lus­sa, et­tä Tik­tok ha­lu­aa lait­teen ka­me­ran ja mik­ro­fo­nin li­säk­si pää­syn sen yh­teys­tie­toi­hin ja si­jain­tiin.

– Sa­maan ai­kaan kun käy­te­tään esi­mer­kik­si työ­säh­kö­pos­tia ja työ­so­vel­luk­sia, niin sii­nä tu­lee il­mei­nen ris­ki sii­tä, et­tä vää­riä tie­to­ja pää­tyy sel­lai­sil­le ta­hoil­le, jot­ka ei­vät nii­tä tie­to­ja tar­vit­se, hän ker­too.

Kaa­sa­lai­sen tie­toi­hin ei ole tul­lut so­vel­luk­ses­sa to­det­tu­ja tie­to­tur­va­on­gel­mia. Huo­li liit­tyy hä­nen mu­kaan­sa ni­me­no­maan so­vel­luk­sen pyy­tä­miin laa­joi­hin käyt­tö­oi­keuk­siin.

En­tä mitä tie­to­tur­va­vink­ke­jä Tik­to­kin käy­tös­tä Kaa­sa­lai­nen an­tai­si ku­lut­ta­jil­le?

– Kyl­lä ke­hot­tai­sin miet­ti­mään sitä, min­kä­lai­sia tie­to­ja omal­la pu­he­li­mel­la on ja ovat­ko ne kaik­ki sel­lai­sia, joi­ta on val­mis ja­ka­maan kaik­kien nii­den kans­sa, ke­nel­le Tik­tok nii­tä tie­to­ja mah­dol­li­ses­ti an­taa ja myy, hän sa­noo.

Kaa­sa­lai­nen muis­tut­taa, et­tä Tik­tok ei ole ai­noa so­vel­lus, joka ha­lu­aa ke­rä­tä käyt­tä­jä­tie­to­ja laa­join oi­keuk­sin.

–  Mut­ta eh­kä sii­nä nyt räi­keim­min tu­le­vat nämä val­ta­vat oi­keu­det esil­le, hän li­sää.