Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Ko­ro­tuk­set las­ten yk­si­tyi­sen hoi­don tu­keen li­sää­vät las­ten­hoi­to­pal­ve­lui­den ky­syn­tää mut­ta ei­vät äi­tien työl­li­syyt­tä, sel­vi­ää Ke­lan tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta.

Jo­kai­nen sa­dan eu­ron ko­ro­tus las­ten yk­si­tyi­sen hoi­don tu­keen li­sä­si tar­kas­te­lu­jak­sol­la yk­si­tyi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen ky­syn­tää noin vii­den­nek­sel­lä.

Per­he­päi­vä­hoi­don ky­syn­tä kas­voi jopa nel­jän­nek­sel­lä. Käy­tän­nös­sä kyse on yk­si­tyi­ses­tä per­he­päi­vä­hoi­dos­ta, kos­ka kun­tien tar­jo­a­ma per­he­päi­vä­hoi­to on vä­hen­ty­nyt 1990-lu­vul­ta läh­tien lä­hes ole­mat­to­miin, Ke­lan tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Sen si­jaan yk­si­tyi­sen hoi­don tuen kas­vat­ta­mi­sel­la ei ha­vait­tu ole­van vai­ku­tuk­sia äi­tien työl­li­syy­teen tai las­ten ko­ti­hoi­don osuu­teen.

Suo­mes­sa per­he voi saa­da las­ten yk­si­tyi­sen hoi­don tu­kea, jos lap­si on yk­si­tyi­ses­sä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa tai hän­tä hoi­taa pal­kat­tu hoi­ta­ja.

Ke­lan tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­tiin vuo­sil­ta 2000–2009 ko­ti­ta­louk­sia, joi­den nuo­rin lap­si oli vä­hin­tään yh­dek­sän kuu­kau­den ja enin­tään vii­den vuo­den ikäi­nen.

Ke­lan tut­ki­joi­den mu­kaan yk­si­tyi­sen hoi­don tuen kas­vat­ta­mi­nen siir­tää pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä lap­sia jul­ki­sis­ta var­hais­kas­va­tus­pal­ve­luis­ta yk­si­tyis­ten pal­ve­lui­den pii­riin.

– Ky­syn­tä­tu­et, ku­ten yk­si­tyi­sen hoi­don tuki ja var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lu­se­te­li, an­ta­vat kun­nil­le työ­ka­lu­ja vas­ta­ta var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­den li­sään­ty­nee­seen ky­syn­tään il­man mit­ta­via in­ves­toin­te­ja uu­siin kun­nal­li­siin päi­vä­ko­tei­hin, Ke­lan eri­kois­tut­ki­ja ja Åbo Aka­de­min pro­fes­so­ri Eva Ös­ter­bac­ka sa­noo tie­dot­tees­sa.

Tut­ki­muk­ses­sa ha­vait­tiin se­kin, et­tä yk­si­tyi­sen hoi­don tuen ko­rot­ta­mi­nen li­sä­si yk­si­tyis­ten pal­ve­lui­den käyt­töä enem­män suu­ri­tu­loi­sis­sa kuin pie­ni­tu­loi­sis­sa per­heis­sä.

– Suu­ri­tu­loi­sil­la per­heil­lä on suu­rem­mat ta­lou­del­li­set mah­dol­li­suu­det yk­si­tyi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen va­lit­se­mi­seen kuin pie­ni­tu­loi­sil­la per­heil­lä, sa­noo Ke­lan tut­ki­ja Ta­pio Rä­sä­nen tie­dot­tees­sa.