Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­com ja Po­rin kau­pun­ki ovat teh­neet jul­ki­sen tar­jous­kil­pai­lun pää­tök­sen reit­ti­len­to­lii­ken­teen hank­ki­mi­sek­si Hel­sin­gin ja Po­rin len­to­a­se­man vä­lil­le. BASe Air­li­nes Ltd voit­ti kil­pai­lu­tuk­sen rei­til­lä. Len­not al­ka­vat 1.1.2025.

BASe Air­li­nes Ltd eli Bu­da­pest Airc­raft Ser­vi­ce Ltd on sama yh­tiö, joka vas­taa Po­rin-len­nois­ta täl­lä­kin het­kel­lä.

Tra­fi­com ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä sään­nöl­li­set reit­ti­len­not kil­pai­lu­tet­tiin nyt Hel­sin­gin ja Po­rin len­to­a­se­mien vä­lil­le ajal­le 1.1.2025-27.3.2027.

Kil­pai­lu­tuk­seen tuli tar­jouk­sia kah­del­ta len­to­yh­ti­öl­tä: BASe Air­li­nes Ltd ja Ny­xAir OÜ. Kil­pai­lu­tuk­sen rat­kai­su­pe­rus­tee­na oli hin­ta kaik­kien tar­jous­pyyn­nön aset­ta­mien vaa­ti­mus­ten täyt­tä­vien tar­jo­a­jien kes­ken.

– Olem­me iloi­sia sii­tä, et­tä tämä pro­ses­si saa­daan nyt pää­tök­seen ja lii­ken­nöin­ti jat­kuu kes­key­tyk­set­tä. Kump­pa­nuus val­ti­on ja Tra­fi­co­min kans­sa on ol­lut su­ju­vaa ja meil­le erit­täin tär­ke­ää, to­te­aa Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na.

Kai­kil­la Eu­roo­pan Uni­o­nin alu­eel­le si­joit­tu­neil­la len­to­yh­ti­öil­lä, jot­ka täyt­ti­vät kil­pai­lu­tuk­sen vä­him­mäisk­ri­tee­rit, oli mah­dol­li­suus jät­tää tar­jous 1.7.2024 men­nes­sä.

– Olem­me teh­neet han­kin­ta­pää­tök­sen ja aloi­tam­me so­pi­mus­neu­vot­te­lut BASe Air­li­nes Ltd kans­sa elo­kuus­sa. Neu­vot­te­lut py­ri­tään saa­maan val­miik­si mah­dol­li­sim­man pian ja len­not al­ka­maan suun­ni­tel­lus­ti 1.1.2025, ker­too joh­ta­ja Pip­sa Ek­lund Tra­fi­co­mis­ta.

Han­kin­nan ko­ko­nai­sar­vo on noin 6,7 mil­joo­naa eu­roa (+ alv). Val­tio on si­tou­tu­nut mak­sa­maan vuo­den 2025 osal­ta Po­rin len­nois­ta yh­teen­sä 1,6 mil­joo­naa eu­roa.

Läh­de: Tra­fi­com