Sa­ta­kun­nas­sa oli lo­ka­kuun lo­pus­sa 8 770 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on noin 500 hen­keä (6,0 pro­sent­tia) enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Lo­ka­kuun ai­ka­na työt­tö­mien mää­rä nou­si noin 270 hen­gel­lä. Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli lo­ka­kuus­sa 9,2 pro­sent­tia. Tie­dot il­me­ne­vät Sa­ta­kun­nan ely-kes­kuk­sen tie­dot­tees­ta.

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den pro­sent­ti­o­suus työ­voi­mas­ta kun­nit­tain lo­ka­kuun lo­pus­sa 2023. Eu­ra 5,9 Eu­ra­jo­ki 6,2 Har­ja­val­ta 10,3 Huit­ti­nen 6,0 Jä­mi­jär­vi 7,4 Kan­kaan­pää 9,2 Kar­via 7,3 Ko­ke­mä­ki 7,5 Me­ri­kar­via 9,4 Nak­ki­la 7,5 Po­mark­ku 8,0 Pori 11,3 Rau­ma 8,8 Sii­kai­nen 10,3 Sä­ky­lä 5,0 Ul­vi­la 6,7.

Syk­syn ai­ka­na työt­tö­mien työ­ha­ki­joi­den mää­rän kas­vu on kiih­ty­nyt. Eni­ten kas­vua vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na on ol­lut ra­ken­ta­mi­sen ja te­ol­li­suu­den am­mat­ti­a­loil­la. Eten­kin toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen saa­nei­den työt­tö­mien ja työt­tö­mien mies­ten mää­rä on li­sään­ty­nyt. Nais­ten työt­tö­myys on nous­sut mies­ten työt­tö­myyt­tä sel­väs­ti vä­hem­män. Yli 50-vuo­ti­ai­den työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä on vie­lä las­ke­nut.

Työ­voi­man ky­syn­tä on hil­jen­ty­nyt vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tos­sa oli lo­ka­kuus­sa Sa­ta­kun­nas­sa yh­teen­sä noin 2 850 avoin­ta työ­paik­kaa, jois­ta kuu­kau­den ai­ka­na avau­tu­nei­ta uu­sia työ­paik­ko­ja oli 1 640.