Vil­ma Kilk­ki / STT

Työ­uu­pu­mi­nen ja stres­sin ko­ke­mi­nen ovat ylei­sem­piä pal­kan­saa­ja­nai­sil­la kuin pal­kan­saa­ja­mie­hil­lä, il­me­nee Työ­ter­veys­lai­tok­sen Työ­e­lä­mä­tie­to-pal­ve­lus­sa jul­kais­tus­ta ai­neis­tos­ta.

Nai­sis­ta 15 pro­sent­tia ko­kee pal­jon tai mel­ko pal­jon hai­tal­lis­ta stres­siä, mie­his­tä puo­les­taan kym­me­nen pro­sent­tia.

Työ­e­lä­mä­tie­to-pal­ve­lun ai­neis­tos­sa stres­sil­lä tar­koi­te­taan ti­lan­net­ta, jos­sa ih­mi­nen tun­tee it­sen­sä jän­nit­ty­neek­si, le­vot­to­mak­si, her­mos­tu­neek­si tai ah­dis­tu­neek­si. Stres­saan­tu­neen on usein vai­kea nuk­kua asi­oi­den vai­va­tes­sa jat­ku­vas­ti miel­tä. Kyse on hai­tal­li­sen stres­sin ko­ke­mi­ses­ta ylei­ses­ti, ei ai­no­as­taan työ­hön liit­ty­en.

Työ­e­lä­mä­tie­to-pal­ve­lun ai­neis­ton mu­kaan työ­uu­pu­muk­sen ja hai­tal­li­sen stres­sin ko­ke­muk­set oli­vat kas­vus­sa vuon­na 2022 sa­maan ta­paan kuin vuon­na 2021.

Pal­kan­saa­ja­vä­es­tös­tä noin kah­dek­san pro­sent­tia nai­sis­ta ja vii­si pro­sent­tia mie­his­tä ko­kee työ­uu­pu­mus­ta. Työ­uu­pu­mus ja stres­sin ko­ke­mi­nen on ylei­sem­pää kor­ke­am­min kou­lu­te­tuil­la ma­ta­lam­min kou­lu­tet­tui­hin ver­rat­tu­na. Ikä­ryh­mien vä­lil­lä ei juu­ri ole ero­ja.

Työ­uu­pu­muk­sen nel­jä kes­keis­tä oi­ret­ta ovat kroo­nis­tu­nut vä­sy­mys, hen­ki­nen etään­ty­mi­nen työs­tä, kog­ni­tii­vi­sen toi­min­nan häi­ri­öt ja tun­tei­den hal­lin­nan vai­keu­det. Ai­neis­ton pe­rus­ta­na käy­te­tys­sä Työ­o­lo­ba­ro­met­ri-tut­ki­muk­ses­sa ky­syt­tiin, mi­ten usein vas­taa­jat ko­ke­vat työs­sään näi­tä tun­tei­ta.

Työ­o­lo­ba­ro­met­rin li­säk­si muis­sa­kin tut­ki­muk­sis­sa nä­kyy työn hen­ki­sen kuor­mit­ta­vuu­den kas­vu vii­me vuo­si­na. Myös Työ­ter­veys­lai­tok­sen Mi­ten Suo­mi voi -seu­ran­ta­tut­ki­muk­ses­sa il­me­nee, et­tä työ­uu­pu­mus on lie­väs­ti kas­va­nut ja työ­ky­ky hei­ken­ty­nyt ke­sän 2021 ja tal­ven 2022 vä­lil­lä.

Työ­ter­veys­lai­tok­sen mu­kaan työ­hy­vin­voin­tia kan­nat­taa tu­kea, sil­lä työ­uu­pu­muk­sen ja hai­tal­li­sen stres­sin hal­lin­nas­sa työn psyyk­ki­set ja so­si­aa­li­set kuor­mi­tus­te­ki­jät ovat kes­kei­siä. Kuor­mi­tus voi liit­tyä esi­mer­kik­si työn si­säl­töön, työ­jär­jes­te­lyi­hin tai työ­yh­tei­sön so­si­aa­lis­ten suh­tei­den ja esi­hen­ki­lö­työn toi­mi­vuu­teen.