Tuo­mas Sa­vo­nen, Nii­lo Si­mo­jo­ki / STT

Pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stub­bin mu­kaan Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­nas­sa on im­pe­ri­a­lis­ti­nen siir­to­maa­so­ta. Tätä pi­tää hä­nen mu­kaan­sa tuo­da enem­män esiin kes­kus­te­luis­sa glo­baa­lin ete­län mai­den kans­sa.

Stub­bin mu­kaan glo­baa­lin ete­län maat rat­kai­se­vat uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen ja sen, mi­hin suun­taan maa­il­ma läh­tee ete­ne­mään.

Stubb ai­koo nos­taa Ve­nä­jän so­dan luon­teen esil­le vii­kon­vaih­tees­sa Sveit­sis­sä pi­det­tä­väs­sä Uk­rai­nan rau­han­kon­fe­rens­sis­sa.

Sveit­sin Bürgens­toc­kis­sa jär­jes­tet­tä­vän kon­fe­rens­sin ta­voit­tee­na on muo­dos­taa yh­tei­nen nä­ke­mys sii­tä, mi­ten Uk­rai­nas­sa voi­daan saa­vut­taa oi­keu­den­mu­kai­nen ja kes­tä­vä rau­ha. Kon­fe­rens­si jär­jes­te­tään Sveit­sis­sä Uk­rai­nan aloit­tees­ta.

– Omis­sa pu­heen­vuo­rois­sa­ni Sveit­sis­sä, kun glo­baa­lin ete­län kump­pa­nei­den kans­sa pu­hum­me, tu­len nos­ta­maan esil­le sen, et­tä Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta on pe­rin­teis­tä ko­lo­ni­a­lis­mia, ikään kuin im­pe­ri­a­lis­min pe­ri­ku­va, Stubb sa­noi Kul­ta­ran­ta-kes­kus­te­lu­jen pää­tös­sa­nois­saan.

Stubb huo­maut­ti myös, et­tei so­ti­laal­li­nen liit­tou­tu­mi­nen es­tä Suo­mea toi­mi­mas­ta rau­han­vä­lit­tä­jä­nä maa­il­mal­la.

– Se, et­tä me olem­me nyt so­ti­laal­li­ses­ti liit­tou­tu­nut ja län­ti­nen maa, ei mis­sään muo­dos­sa es­tä sitä, et­tä Suo­mi ky­ke­nee toi­mi­maan rau­han­vä­lit­tä­jä­nä ja sil­lan­ra­ken­ta­ja­na. Mie­les­tä­ni Nor­ja on täs­tä eri­no­mai­sen hyvä esi­merk­ki, on ai­na ol­lut ja tu­lee ai­na ole­maan, Stubb sa­noi.

Suo­men vah­vuu­dek­si Stubb mai­nit­si sen, et­tei meil­lä ole omaa siir­to­maa­pe­rin­net­tä ra­sit­tee­na.

– Se an­taa meil­le va­pau­den toi­mia vai­keis­sa­kin pai­kois­sa, ku­ten esi­mer­kik­si Is­ra­e­lin ja Pa­les­tii­nan vä­lil­lä tai mah­dol­li­ses­ti Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan vä­lil­lä tai Su­da­nis­sa. Mei­tä ei näh­dä ag­g­res­sii­vi­se­na en­ti­se­nä tai ny­kyi­se­nä ko­lo­ni­a­lis­ti­se­na val­ta­na, Stubb sa­noi.

So­ti­laal­li­sen tur­val­li­suu­den osal­ta Suo­mes­sa pi­tää Stub­bin mu­kaan ym­mär­tää, et­tä oma puo­lus­tus on nyt osa liit­to­kun­nan puo­lus­tus­ta.

– Us­kal­lan väit­tää, et­tä EU:ssa me olem­me ai­ka pie­ni jä­sen­maa, mut­ta Na­tos­sa me olem­me vä­hin­tään­kin kes­ki­suu­ri jä­sen­maa. Se vas­tuu kan­nat­taa kun­ni­ak­kaas­ti kan­taa, Stubb tii­vis­ti.