Kat­ri Mä­en­pää

Vuo­si 2022 oli eri­tyi­sen haas­ta­va yk­si­tyis­hen­ki­löi­den li­säk­si myös mo­nil­le yri­tyk­sil­le ma­te­ri­aa­li- ja ener­gi­a­kus­tan­nus­ten nous­tes­sa ra­jus­ti. Haas­teis­ta huo­li­mat­ta sa­ta­kun­ta­lai­nen yri­tys­kent­tä py­syi elin­voi­mai­se­na ja mo­net yri­tyk­set ke­hit­ti­vät toi­min­taan­sa. Tätä miel­tä on Pro­Ag­ria Län­si-Suo­men yri­tys­neu­vo­ja Sen­ni Va­li­o­la, joka työs­ken­te­lee Kas­vun por­taat -hank­kees­sa. Han­ke neu­voo Sa­ta­kun­nan maa­seu­dul­la toi­mi­via yri­tyk­siä kas­vun ja muu­tok­sen haas­teis­sa.

– Esi­mer­kik­si pal­ve­lu­am­me käyt­tä­neet ul­vi­la­lai­set yri­tyk­set ovat in­ves­toi­neet vii­me vuo­den ai­ka­na noin puo­lel­la mil­joo­nal­la eu­rol­la ja pal­ve­lua on käyt­tä­nyt kah­dek­san yri­tys­tä. Luku on sa­maa luok­kaa kuin muis­sa­kin Po­rin seu­tu­kun­nan kun­nis­sa. Yh­teen­sä koko Sa­ta­kun­nas­sa in­ves­toin­te­ja on teh­ty 9,5 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

Kas­vun por­taat -hank­keen kaut­ta yri­tyk­sil­lä on mah­dol­li­suus saa­da kah­dek­san tun­nin ajan spar­rau­sa­pua ja neu­von­taa. Li­säk­si yri­tys­neu­vo­jat ovat ikään kuin vä­li­kä­te­nä yrit­tä­jän ja ra­hoit­ta­jan vä­lis­sä.

– Me et­sim­me yri­tyk­sen tar­pei­siin so­pi­vaa ra­hoit­ta­jaa. Teem­me yh­teis­työ­tä Le­a­der-ryh­mien ja ELY-kes­kuk­sen kans­sa ja val­ta­o­sa yri­tys­ten in­ves­toin­ti­ra­hoi­tuk­sis­ta tu­lee­kin EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton kaut­ta. Joi­ta­kin ha­ke­muk­sia on teh­ty myös TE­Miin ja Bu­si­ness Fin­lan­din­kin kans­sa, Va­li­o­la sa­noo.

Ra­hoi­tus­ha­ke­mus­ten li­säk­si yri­tys­neu­vo­jat aut­ta­vat yrit­tä­jiä te­ke­mään esi­mer­kik­si lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mia ja kan­nat­ta­vuus­las­kel­mia. Kan­nat­ta­vuus on­kin yk­si edel­ly­tys, jota yri­tyk­sel­tä odo­te­taan.

– Vie­lä vii­me vuon­na yri­tys­toi­min­nan tuli ol­la kan­nat­ta­vaa ja li­säk­si pää­toi­mis­ta. Nyt al­ka­neel­la uu­del­la ra­hoi­tus­kau­del­la on tu­los­sa uu­sia tu­kia myös osa-ai­kai­sil­le yrit­tä­jil­le.

Merikarvialainen EHA-Pelti Oy sai investointirahoitusta laitehankintoihin. KUVA: ANNINA LUOTONEN

Merikarvialainen EHA-Pelti Oy sai investointirahoitusta laitehankintoihin. KUVA: ANNINA LUOTONEN

Kas­vun por­taat -han­ke jat­kuu vuo­den 2023 lop­puun. Kos­ka uu­si EU:n oh­jel­ma­kau­si kui­ten­kin al­koi tä­män vuo­den alus­sa, on ra­hoi­tus­ten ha­ke­mi­ses­sa pie­ni tau­ko.

– Yrit­tä­jien kan­nat­taa nyt teh­dä lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mat ja kaik­ki las­kel­mat val­miik­si, vaik­ka ha­ke­muk­sia ei vie­lä pys­ty jät­tä­mään vi­reil­le. Jos han­ke on suun­ni­tel­tu ajois­sa, voi­daan yri­tyk­ses­sä heti lait­taa kuok­ka maa­han, kun ra­hoi­tus­ka­na­vat au­ke­a­vat.

Sen­ni Va­li­o­la myös muis­tut­taa, et­tä yri­tys­neu­vo­jiin kan­nat­taa ol­la yh­tey­des­sä ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Vaik­ka maa­il­man krii­sit ei­vät ko­vin pal­jon ole nä­ky­neet yri­tys­ten in­ves­toin­ti­ha­luk­kuu­des­sa, tu­kea pää­tök­siin kai­va­taan enem­män.

– Nyt tun­tuu sil­tä, et­tä meil­lä työt ovat li­sään­ty­neet. Eh­kä yrit­tä­jät tie­tä­vät pa­rem­min, et­tä mak­su­ton­ta neu­von­taa on saa­ta­vil­la. Mut­ta kyl­lä yrit­tä­jät myös kai­paa­vat neu­vo­ja ja spar­rau­sa­pua enem­män haas­ta­vi­na ai­koi­na.