Maa­rit Kaut­to

Ul­vi­lan kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien myyn­ti­kam­pan­ja, jos­sa ton­tin voi os­taa eu­rol­la, on läh­te­nyt mu­ka­vas­ti liik­keel­le. Myns­te­rin alu­eel­la on myyn­nis­sä 24 val­miik­si kaa­voi­tet­tua ja kun­nal­lis­tek­nii­kal­taan val­mis­tel­tua oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta 13 on nyt va­rat­tu. Kam­pan­ja läh­ti liik­keel­le 20. huh­ti­kuu­ta.

– Hy­vin on läh­te­nyt kam­pan­ja ve­tä­mään. It­se ajat­te­lin, et­tä jos puo­let ton­teis­ta me­nee, niin pääs­tään ta­voit­tee­seen ja nyt­hän tämä on jo saa­vu­tet­tu, kau­pu­gin­joh­ta­ja Mik­ko Löf­bac­ka to­te­aa ja jat­kaa:

– To­sin ton­tit on vas­ta va­rat­tu. Var­si­nai­sia kaup­po­ja pääs­tään te­ke­mään sit­ten, kun val­tuus­ton pää­tös tont­ti­kam­pan­jas­ta on lain­voi­mai­nen, eli tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa. Mut­ta us­kon, et­tä va­ra­tut ton­tit me­ne­vät myös kau­pak­si.

Ul­vi­las­sa ei ra­ken­nus­lu­pia ole muu­ta­ma­na vii­me vuon­na juu­ri­kaan ha­et­tu, mut­ta nyt näyt­tää Löf­bac­kan mu­kaan sil­lä­kin rin­ta­mal­la va­loi­sam­mal­ta.

– Tänä vuon­na on lai­tet­tu ra­ken­nus­lu­pia jo vi­reil­le. Ja eu­ron tont­ti­kam­pan­ja jat­kuu jou­lun tie­noil­le saak­ka, jo­ten vie­lä on ti­lai­suus hank­kia tont­ti his­to­ri­al­li­sen huo­ke­aan hin­taan.

Po­ris­sa puo­les­taan on lu­pia myön­net­ty kaik­ki­aan 201 kap­pa­let­ta ja näis­tä ra­ken­nus­lu­pia on ol­lut yh­teen­sä 139. Muut lu­vat ovat ol­leet esi­mer­kik­si toi­men­pi­de­lu­pia tai mai­se­ma­työ­lu­pia.

Uu­sia ra­ken­nuk­sia kos­ke­via ra­ken­nus­lu­pia on 47. Näis­tä 11 on oma­ko­ti­ta­loil­le ja nel­jä pa­ri­ta­loil­le. Va­paa-ajan asun­non ra­ken­ta­mis­lu­pia on vii­si ja yk­si on myy­mä­lä­ra­ken­nuk­sen lupa. Rivi- tai ker­ros­ta­lo­jen lu­pia ei ole lain­kaan. Lo­put lu­vat ovat ta­lous­ra­ken­nuk­sia, sau­na­ra­ken­nuk­sia tai te­ol­li­suus­ra­ken­nuk­sia.

– Ra­ken­nus­lu­pa­ti­lan­ne näyt­tää täl­lä het­kel­lä pit­käl­ti sa­mal­ta kuin vii­me vuon­na. Ra­ken­ta­mi­sen vil­kas­tu­mi­nen ei ai­na­kaan vie­lä näy lu­pa­ha­ke­mus­ten vo­lyy­mis­sa, vt. ra­ken­nus­val­von­ta­yk­si­kön pääl­lik­kö Mar­ko Kal­lun­ki ker­too.