Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Es­to­nia-tut­ki­mus­ten alus­ta­vien joh­to­pää­tös­ten mu­kaan vuon­na 1994 upon­nut au­to­laut­ta Es­to­nia ei ol­lut me­ri­kel­poi­nen.

Es­to­ni­an up­po­a­mis­ta kos­ke­van alus­ta­van ar­vi­oin­nin vä­li­ra­port­ti jul­kais­tiin tä­nään Tal­lin­nas­sa. Ar­vi­oin­ti­työ­hön on osal­lis­tu­nut Ruot­sin ja Vi­ron li­säk­si myös Suo­men On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus (Ot­kes), sil­lä on­net­to­muus ta­pah­tui Suo­men alu­e­ve­sil­lä.

Ruot­sin ja Vi­ron on­net­to­muus­tut­kin­ta­vi­ra­no­mai­set SHK ja OJK pe­rus­ta­vat ar­vi­on­sa me­ri­kel­poi­suu­den puut­tu­mi­ses­ta seik­koi­hin, jot­ka tuo­tiin esiin jo Es­to­ni­an up­po­a­mis­ta kä­si­tel­leen kan­sain­vä­li­sen tut­kin­ta­ko­mis­si­on (JAIC) vuo­den 1997 lop­pu­ra­por­tis­sa.

Uu­des­sa ra­por­tis­sa esi­tet­ty joh­to­pää­tös kui­ten­kin poik­ke­aa vuo­den 1997 lop­pu­ra­por­tis­ta, jon­ka mu­kaan Es­to­nia oli Tal­lin­nas­ta läh­ties­sään me­ri­kel­poi­nen. Eri ta­hot ovat vuo­sien var­rel­la esit­tä­neet epäi­ly­jä aluk­sen me­ri­kel­poi­suu­des­ta.

Ruot­sin SHK:n apu­lais­pää­joh­ta­jan Jo­nas Bäckst­ran­din mu­kaan uu­des­sa ar­vi­os­sa me­ri­kel­poi­suu­des­ta on käy­tet­ty laa­jem­paa mää­ri­tel­mää kuin vuo­den 1997 lop­pu­ra­por­tis­sa.

Uu­si ar­vio me­ri­kel­poi­suu­des­ta pe­rus­tuu kah­teen seik­kaan.

En­sin­nä­kin keu­lan osia ei ol­lut tar­kas­tet­tu, ja keu­la­vi­sii­rin viat oli­vat jää­neet huo­maa­mat­ta. Asi­aan­kuu­lu­vaa to­dis­tus­ta ei oli­si vi­ra­no­mais­ten mu­kaan saa­nut myön­tää il­man tar­kas­tus­ta.

–  Jos täl­lai­nen sään­tö­jen mu­kai­nen tar­kas­tus oli­si teh­ty, keu­la­vi­sii­rin ra­ken­teen viat oli­si voi­tu löy­tää, ei­kä on­net­to­muut­ta luul­ta­vas­ti oli­si ta­pah­tu­nut, sa­noi Vi­ron OJK:n joh­ta­ja Rene Ari­kas.

Vi­ral­li­sen on­net­to­muus­tut­kin­nan mu­kaan Es­to­ni­an up­po­a­mi­sen syy oli keu­la­vi­sii­rin ir­to­a­mi­nen ko­vas­sa me­ren­käyn­nis­sä ja ve­den tul­vi­mi­nen aluk­seen.

Toi­sek­si keu­la­ram­pin si­jain­ti tör­mäys­lai­pi­on ylä­puo­li­se­na jat­kee­na poik­ke­si sään­nök­sis­tä. Täl­lai­sen poik­keuk­sen eh­to oli­si vi­ra­no­mais­ten mu­kaan pi­tä­nyt kir­ja­ta to­dis­tuk­siin, mut­ta näin ei teh­ty. Jos asia oli­si mer­kit­ty asi­aan­kuu­lu­vaan to­dis­tuk­seen, alus ei oli­si lii­ken­nöi­nyt Tal­lin­na–Tuk­hol­ma-rei­til­lä, vi­ra­no­mai­set ar­vi­oi­vat.

Jo vuo­den 1997 lop­pu­ra­por­tis­sa ar­vi­oi­tiin, et­tä sään­nös­ten mu­kaan ra­ken­net­tu jat­ket­tu tör­mäys­lai­pio oli­si li­sän­nyt Es­to­ni­an mah­dol­li­suuk­sia sel­viy­tyä vi­sii­rin me­net­tä­mi­sen jäl­keen.

Keu­lan osien tar­kas­tus jäi luul­ta­vas­ti lai­va­luo­kit­ta­jan ja lip­pu­val­ti­on me­ren­ku­lun hal­lin­non "vä­liin", Bäckst­rand sa­noi. Lai­va­luo­ki­tuk­sen Es­to­ni­al­le an­toi rans­ka­lai­nen luo­kit­te­lu­lai­tos Bu­re­au Ve­ri­tas.

Vi­ra­no­mai­set ei­vät kui­ten­kaan ha­lun­neet ot­taa kan­taa sii­hen, ke­nen vas­tuul­la mah­dol­li­ses­ti oli, et­tä Es­to­nia lii­ken­nöi puut­teis­ta huo­li­mat­ta.

–  On­net­to­muus­tut­kin­ta­vi­ra­no­mais­ten teh­tä­vä ei ole osoit­taa syyl­li­siä, Bäckst­rand sa­noi.

Es­to­ni­an hy­lyn luo­na aloi­tet­tiin uu­det tut­ki­muk­set vuon­na 2021. Uu­siin tut­ki­muk­siin pää­dyt­tiin, kun syk­syl­lä 2020 tv-do­ku­men­tis­sa esi­tet­tiin ku­via hy­lys­sä ole­vis­ta re­pe­ä­mis­tä.

Alus­ta­vaa ar­vi­oin­tia joh­taa lip­pu­val­tio Viro. Ve­de­na­lai­sia tut­kin­ta­toi­mia hy­lyn luo­na ovat teh­neet Vi­ron ja Ruot­sin on­net­to­muus­tut­kin­ta­vi­ra­no­mai­set.

Alus­ta­van ar­vi­oin­nin pää­mää­rä­nä on sel­vit­tää vau­ri­oi­den al­ku­pe­rä ja ar­vi­oi­da, on­ko vuo­den 1997 ra­por­tin joh­to­pää­tök­siä syy­tä ar­vi­oi­da uu­del­leen. Ar­vi­oin­nis­sa py­ri­tään myös saa­maan var­muus sii­tä, on­ko Es­to­ni­an up­po­a­mi­sen tur­val­li­suus­tut­kin­taa syy­tä ava­ta uu­del­leen.

Tois­tai­sek­si tut­ki­muk­sis­sa ei vi­ra­no­mais­ten mu­kaan ole löy­det­ty mi­tään, mikä mer­kit­tä­väs­ti muut­tai­si vuo­den 1997 lop­pu­ra­por­tin tek­ni­siä ha­vain­to­ja tai sii­nä esi­tet­ty­jä pää­tel­miä sii­tä, mi­ten on­net­to­muus ta­pah­tui.

Vuo­den 2020 do­ku­men­tis­sa esi­tel­ty­jen, hy­lyn kyl­jes­sä ha­vait­tu­jen vau­ri­oi­den si­jain­ti vas­taa ar­vi­oin­ti­työn mu­kaan me­ren­poh­jan pe­rus­kal­li­on muo­to­ja.

Tä­hän as­ti ke­rät­ty­jen to­dis­tei­den pe­rus­teel­la ei vi­ra­no­mais­ten mu­kaan ole mi­tään viit­tei­tä sii­tä, et­tä Es­to­nia oli­si tör­män­nyt toi­seen aluk­seen tai kel­lu­vaan esi­nee­seen, tai et­tä lai­van keu­lan alu­eel­la oli­si ta­pah­tu­nut rä­jäh­dys.

Vi­ra­no­mai­set ker­toi­vat tut­kin­ta­toi­mien jat­ku­van edel­leen.

Ti­lai­suu­des­sa esi­tel­tiin myös fo­tog­ram­met­ri­an kei­noin luo­tua 3D-mal­lia lai­vas­ta. Hyl­ky on vi­ra­no­mais­ten mu­kaan erit­täin huo­nos­sa kun­nos­sa.

Alus­ta­vas­sa ar­vi­oin­nis­sa on kes­tä­nyt kau­em­min kuin alun pe­rin aja­tel­tiin. Tut­ki­mus­ryh­män mu­kaan ar­vi­oin­ti­työs­sä siir­ry­tään nyt ana­lyy­si­vai­hee­seen, jos­sa tu­lok­set kai­kis­ta teh­dyis­tä tut­ki­muk­sis­ta yh­dis­te­tään ko­ko­nais­ku­van luo­mi­sek­si.

Suun­ni­tel­mis­sa on vie­lä muun mu­as­sa fer­ro­mag­neet­tis­ta tut­ki­mus­ta, bi­o­lo­gis­ten näyt­tei­den han­kin­taa ja las­ti­kan­nen tut­ki­mis­ta. Myös keu­la­ram­pin nos­ta­mis­ta on suun­ni­tel­tu.

Myös on­net­to­muu­des­ta sel­viy­ty­nei­den ja mui­den sii­hen liit­ty­vien ih­mis­ten haas­tat­te­lu­ja jat­ke­taan edel­leen.

Alus­ta­va ar­vi­oin­ti saa­daan vi­ra­no­mais­ten mu­kaan pää­tök­seen luul­ta­vas­ti en­si vuon­na.

Tal­lin­nas­ta Tuk­hol­maan mat­kan­nut au­to­laut­ta Es­to­nia up­po­si ko­vas­sa me­ren­käyn­nis­sä syys­kuus­sa 1994. On­net­to­muu­des­sa kuo­li val­ta­o­sa lai­val­la ol­leis­ta eli 852 ih­mis­tä. Heis­tä suu­rin osa oli ruot­sa­lai­sia. Ky­sees­sä oli suu­rin rau­han ajan me­ri­on­net­to­muus Eu­roo­pas­sa.