Maa­rit Kaut­to

Vii­kon­lop­pu­na Fa­ce­boo­kin Pus­ka­ra­dio Pori -ryh­mäs­sä ker­rot­tiin, et­tä nuor­ten on näh­ty hyp­pi­vän Ete­lä­ran­nan uu­si­tuil­ta be­to­ni­lai­tu­reil­ta ve­teen. Tou­hu on var­sin vaa­ral­lis­ta, sil­lä Ko­ke­mä­en­jo­es­sa on voi­mak­kai­ta vir­tauk­sia, jot­ka voi­vat vie­dä men­nes­sään.

Po­rin kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Is­mo Aho­nen to­te­aa, et­tä kau­pun­gil­la ei ole mi­tään mah­dol­li­suuk­sia val­voa, mi­ten Ete­lä­ran­nan uu­sil­la oles­ke­lu­a­lu­eil­la käyt­täy­dy­tään. Kau­pun­ki toi­voo tie­tys­ti, et­tä ih­mi­set käyt­täi­si­vät jär­ke­ään, ei­vät­kä hyp­pi­si jo­keen mis­tä vain.

– Ete­lä­ran­nan li­säk­si on mui­ta­kin paik­ko­ja, ku­ten Po­rin sil­ta, mis­tä joka kesä joku hyp­pää ve­teen. Var­sin­kin iso­jen ta­pah­tu­mien ai­kaan täl­lais­ta ta­pah­tuu.

– Voi­mak­kai­den vir­taus­ten li­säk­si jo­es­sa on vaa­ra­na, et­tä poh­jas­sa on kai­ken­lais­ta ro­mua ja esi­mer­kik­si up­po­tuk­ke­ja. Elä­mä voi muut­tua het­kes­sä, jos hyp­pää ja osuu vaik­ka­pa up­po­tuk­kiin.

– Voim­me lait­taa Ete­lä­ran­taan va­roi­tus- ja kiel­to­kyl­tit, mut­ta en us­ko, et­tä niis­tä on ko­vin­kaan pal­jon apua. Nuor­ten kans­sa pi­täi­si ko­to­na pu­hua, mil­lai­sia ris­ke­jä tun­te­mat­to­maan ve­teen hyp­pi­mi­ses­sä on. Po­ris­sa on hy­viä, tar­kas­tet­tu­ja ja val­vot­tu­ja ui­ma­ran­to­ja, jois­sa voi ke­sä­kuu­mal­la vil­voi­tel­la. Esi­mer­kik­si Kir­ju­rin­luo­don ui­ma­ran­ta ai­van Ete­lä­ran­taa vas­ta­pää­tä.

Ete­lä­ran­nan puo­lel­ta löy­tyy pe­las­tus­ren­gas hä­tä­ti­lan­tei­ta var­ten. Is­mo Aho­nen ker­too, et­tä uu­te­na kau­pun­ki on ot­ta­nut käyt­töön pe­las­tus­lau­to­ja.