STT

So­si­aa­lie­tuuk­sia kos­ke­vien vää­rin­käy­tö­se­päi­ly­jen mää­rä on py­sy­nyt vä­häi­se­nä vuo­si­na 2018–2023, ker­too Kela tie­dot­tees­saan. Vii­me vuon­na vää­rin­käy­tö­se­päi­ly­jä koh­dis­tui vain va­jaa­seen puo­leen pro­mil­leen kai­kis­ta mak­se­tuis­ta etuuk­sis­ta.

Epäi­ly­jä koh­dis­tui vuon­na 2023 eni­ten pe­rus­toi­meen­tu­lo­tu­keen ja toi­sek­si eni­ten työt­tö­myys­tur­vaan sekä ylei­seen asu­mis­tu­keen. Ai­em­pi­na vuo­si­na työt­tö­myys­tur­van osuus vää­rin­käy­tö­se­päi­lyis­tä on ol­lut Ke­lan mu­kaan suu­rin.

Tu­lo­re­kis­te­ri­jär­jes­tel­mä on Ke­lan mu­kaan vä­hen­tä­nyt vää­rin­käy­tö­se­päi­ly­jä työt­tö­myys­tur­vas­sa ja asu­mis­tu­es­sa. Pe­rus­toi­meen­tu­lo­tu­es­sa vää­rin­käy­tö­se­päi­ly­jä syn­tyy Ke­lan mu­kaan useis­ta muis­ta­kin syis­tä kuin asi­ak­kaan vää­rin il­moit­ta­mien tu­lo­jen vuok­si.

– Vuon­na 2019 käyt­töön otet­tu tu­lo­re­kis­te­ri­jär­jes­tel­mä on vä­hen­tä­nyt ha­vain­to­ja mah­dol­li­sis­ta vää­rin­käy­tök­sis­tä, kos­ka tie­to asi­ak­kai­den tu­lois­ta saa­daan Ke­las­sa käyt­töön re­aa­li­ai­kai­ses­ti, sa­noo Ke­lan han­kin­ta- ja la­kiyk­si­kön pääl­lik­kö Suvi On­ni­nen tie­dot­tees­sa.

Ke­lan kir­jaa­mat etuuk­sien vää­rin­käy­tö­se­päi­lyt ovat ta­pauk­sia, jois­sa asi­a­kas­ta on kuul­tu vää­rin­käy­tö­se­päi­lys­tä ja jois­sa Kela on teh­nyt rat­kai­sun asi­as­ta.

Ha­vain­to­ja mah­dol­li­sis­ta vää­rin­käy­tök­sis­tä on etuus­työs­sä teh­ty Ke­lan mu­kaan ai­em­paa enem­män. Osa ha­vain­nois­ta on kui­ten­kin Ke­lan mu­kaan osoit­tau­tu­nut ai­heet­to­mik­si jo al­ku­vai­heen sel­vit­te­lys­sä.

Vää­rin­käy­tö­se­päi­lyis­sä on Ke­lan mu­kaan kyse sii­tä, et­tä edun­saa­ja pyr­kii tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti saa­maan etuut­ta pe­rus­teet­to­mas­ti tai enem­män kuin hä­nel­le kuu­lui­si. Vää­rin­käy­tök­ses­tä voi ol­la kyse myös sil­loin, jos asi­a­kas an­taa Ke­lal­le vää­rää tie­toa tai vää­ren­tää asi­a­kir­jan. Myös tie­to­jen sa­laa­mis­ta pi­de­tään vää­rin­käy­tök­se­nä.

Ri­kos­ni­mi­ke vää­rin­käy­tök­sis­sä on Ke­lan mu­kaan useim­mi­ten pe­tos tai vää­ren­nys. Kai­kis­ta vää­rin­käy­tö­se­päi­lyis­tä noin puo­les­ta Kela te­kee tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le. Kela muis­tut­taa, et­tä etuu­den ha­ki­jal­la on vel­vol­li­suus ot­taa sel­vää ja il­moit­taa Ke­lal­le asi­ois­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat hä­nen oi­keu­teen­sa saa­da etuut­ta.