Jo­han­na Lat­va­la / STT

Val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta ar­vi­oi per­he­po­li­tii­kan on­nis­tu­neen hy­vin San­na Ma­ri­nin (sd.) hal­li­tuk­sen kau­del­la, vaik­ka kor­jauk­sia vie­lä tar­vi­taan. Asia sel­vi­ää Vä­es­tö­lii­ton per­he­ba­ro­met­ris­tä.

Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen per­he­po­li­tiik­ka saa suo­ma­lai­sil­ta kor­ke­am­man ar­vo­sa­nan kuin edel­tä­vät hal­li­tuk­set. Vuo­si­na 2014 ja 2018 rei­lu puo­let ajat­te­li val­ti­o­val­lan on­nis­tu­neen hy­vin per­he­po­li­tii­kas­sa, nyt enem­män kuin kak­si kol­mes­ta ajat­te­li näin.

To­sin yli kak­si vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta on sitä miel­tä, et­tei per­hei­den val­ti­ol­ta saa­ma tuki ole riit­tä­väl­lä ta­sol­la. Lap­si­per­hei­den van­hem­mis­ta tätä miel­tä oli yli puo­let. Eri­tyi­sen tyy­ty­mät­tö­miä oli­vat lap­si­per­heis­sä elä­vät nai­set ja pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat.

Tu­keen tyy­ty­väis­ten mää­rä kas­voi kui­ten­kin Juha Si­pi­län (kesk.) hal­li­tuk­sen kau­teen ver­rat­tu­na 24 pro­sen­tis­ta 37 pro­sent­tiin.

– Pää­o­sin per­he­po­li­tii­kas­sa on on­nis­tut­tu hy­vin ver­rat­tu­na ai­em­pien hal­li­tus­kau­sien ky­se­lyi­hin. Kes­kei­sim­mät vies­tit täs­sä per­he­ba­ro­met­ris­sä oli­vat, et­tä val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta toi­voo per­heil­le tu­kea ja ai­ka moni toi­voo pa­rem­paa tu­kea kuin mitä se ky­se­lyn ai­kaan syk­syl­lä 2022 oli, ker­too Vä­es­tö­lii­ton tut­ki­ja Tiia Sor­sa.

– Vas­tauk­sis­sa ko­ros­tui, et­tä eri­tyi­ses­ti vä­hä­va­rai­sil­le lap­si­per­heil­le kai­vat­tai­siin li­sää tu­kea. Eril­li­nen 200 eu­ron lap­si­li­sä vä­hä­va­rai­sil­le sai hir­ve­äs­ti kan­na­tus­ta.

Per­he­ba­ro­met­riin vas­tan­neis­ta lä­hes kol­me nel­jäs­tä ar­vi­oi eril­li­sen vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le koh­den­ne­tun lap­si­li­sän vä­hin­tään mel­ko tär­ke­äk­si per­he­po­liit­ti­sek­si toi­mek­si.

Rei­lu nel­jän­nes piti lap­si­li­sän ny­kyis­tä ta­soa so­pi­va­na, ja kak­si kol­mes­ta muok­kai­si lap­si­li­sän ta­soa jol­lain lail­la, ku­ten por­ras­ta­mal­la sen tu­lo­jen mu­kaan.

Ma­ri­nin hal­li­tus to­teut­ti muun mu­as­sa per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen, jon­ka per­he­ba­ro­met­rin vas­taa­jat ot­ti­vat Sor­san mu­kaan pää­o­sin hy­vin vas­taan. Ky­se­lyn to­teut­ta­mis­het­kel­lä vas­taa­jil­la ei ol­lut vie­lä käy­tän­nön ko­ke­muk­sia uu­des­ta per­he­va­paa­mal­lis­ta, jo­ten vas­taa­jat ku­va­si­vat enem­män­kin odo­tuk­si­aan sii­tä.

Vii­me vuo­den elo­kuus­sa voi­maan tul­leen uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus oli esi­mer­kik­si tu­kea hoi­to­vas­tuun ta­sais­ta ja­kau­tu­mis­ta mo­lem­pien van­hem­pien kes­ken. Van­hem­pain­va­paat ja­et­tiin läh­tö­koh­tai­ses­ti ta­san mo­lem­mil­le van­hem­mil­le, päi­vä­ra­ha­päi­vien mää­rä kas­voi ja va­pai­ta on mah­dol­lis­ta pi­tää ai­em­paa jous­ta­vam­min.

– Pää­o­sin ol­tiin tyy­ty­väi­siä sii­hen, et­tä van­hem­pain­va­paan kes­to pi­te­ni. Kuka ei oli­si tyy­ty­väi­nen, et­tä saa ol­la lap­sen kans­sa pi­dem­pään an­si­o­si­don­nai­sel­la ko­to­na, Sor­sa sa­noo.

Äi­dit käyt­ti­vät Ke­lan mu­kaan vii­me vuon­na lä­hes 90 pro­sent­tia van­hem­pain­va­pais­ta. Uu­des­sa van­hem­pain­va­paa­mal­lis­sa va­paat ja­kau­tu­vat joko ta­san van­hem­pien kes­ken tai niin, et­tä enin­tään 63 päi­vää voi luo­vut­taa esi­mer­kik­si toi­sel­le van­hem­mal­le.

Sor­san mu­kaan moni vas­taa­ja koki, et­tä kiin­ti­öil­lä puu­tu­taan per­hei­den it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen.

– Kun kiin­ti­öt tu­li­vat sel­ke­äm­min, et­tä äi­ti yk­sin ei voi pi­den­tää va­pai­den kes­toa, suh­tau­dut­tiin sii­hen vä­hän kah­ti­a­ja­koi­ses­ti. Suu­ri osa oli sitä miel­tä, et­tä per­hei­den pi­täi­si saa­da päät­tää ko­ko­naan va­pai­den ja­ka­mi­ses­ta tai ai­na­kin luo­vut­taa enem­män kiin­ti­öis­tään toi­sel­le van­hem­mal­le.

Nai­sis­ta kol­man­nes ja mie­his­tä nel­jän­nes koki, et­tä per­hei­den tu­li­si voi­da päät­tää va­pai­den ja­kau­tu­mi­ses­ta ko­ko­naan it­se.

Osa vas­taa­jis­ta näki, et­tä uu­dis­tuk­sen myö­tä mo­lem­mil­la van­hem­mil­la on mah­dol­li­suus viet­tää ta­sai­sem­min ai­kaa lap­sen kans­sa, mut­ta esi­mer­kik­si ime­tys mie­ti­tyt­ti joi­ta­kin.

– Van­hem­pain­va­paa­uu­dis­tus on mie­les­tä­ni hy­vin ris­ti­rii­tai­nen, kos­ka per­hei­tä tu­li­si tu­kea vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teen luo­mi­seen ja pit­kään ime­tyk­seen, mikä osal­taan tu­kee lap­sen ter­veyt­tä ja luot­ta­mus­suh­det­ta. Isä ei voi imet­tää, ei­kä äi­ti voi ol­la tis­sit täyn­nä töis­sä, ku­va­si 35-vuo­ti­as mies­vas­taa­ja.

Sor­san mu­kaan muis­sa Poh­jois­mais­sa on ha­vait­tu, et­tä kiin­ti­öi­dyt va­paat ovat te­hok­kain kei­no pi­den­tää isien van­hem­pain­va­pai­ta.

– Täs­sä ky­se­lys­sä kiin­ti­öt ei­vät ol­leet suo­si­tuim­pien asi­oi­den jou­kos­sa. Ih­mis­ten mie­les­tä ne ovat var­maan lii­an pa­kot­ta­va kei­no.

Ke­lan tuo­rei­den tie­to­jen mu­kaan tä­män vuo­den syys­kuun lop­puun men­nes­sä isien van­hem­pain­päi­vä­ra­ho­jen käyt­tö oli kas­va­nut edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan ajan­jak­soon ver­rat­tu­na. Per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen vai­ku­tus­ta ke­hi­tyk­seen on Ke­lan mu­kaan kui­ten­kin vie­lä ai­kais­ta ar­vi­oi­da.

Lä­hes puo­let suo­ma­lai­sis­ta piti van­hem­pain­ra­han ta­soa so­pi­va­na. Van­hem­pain­va­pai­den ajal­ta mak­se­taan an­si­o­si­don­nais­ta van­hem­pain­ra­haa, jon­ka taso on kor­kein­taan 70 pro­sent­tia edel­tä­vis­tä palk­ka­tu­lois­ta. Kol­man­nes vas­taa­jis­ta kat­soi, et­tä van­hem­pain­ra­han tu­li­si ol­la suu­rem­pi, lap­si­per­heel­li­sis­tä vas­taa­jis­ta lä­hes joka toi­nen oli tätä miel­tä.

Per­he­ba­ro­met­ris­sä to­de­taan ole­van kiin­nos­ta­vaa, et­tä vä­es­tö on suh­teel­li­sen tyy­ty­väi­nen ti­lan­tee­seen, jos­sa Suo­mi on kau­ka­na muis­ta Poh­jois­mais­ta. Nor­jas­sa ja Tans­kas­sa van­hem­pain­ra­ha vas­taa täy­sin edel­tä­viä an­si­o­tu­lo­ja tiet­tyyn ylä­ra­jaan as­ti.

– Eh­kä ei edes tie­de­tä, et­tä kuin­ka hy­vin asi­at voi­si­vat ol­la. Vi­ros­sa, Nor­jas­sa ja Tans­kas­sa kor­vaus on 100 pro­sent­tia edel­tä­vis­tä an­si­o­tu­lois­ta. Ruot­sis­sa taas va­pai­ta voi pi­tää pal­jon jous­ta­vam­min ja kor­vaus on hie­man pa­rem­pi, Sor­sa ker­too.

Sor­san mu­kaan suu­rem­pi van­hem­pain­ra­ha nou­si per­he­ba­ro­met­ris­sä esil­le, kun ky­syt­tiin, mikä kan­nus­tai­si isiä jää­mään van­hem­pain­va­paal­le.

– Yh­te­nä vaih­to­eh­to­na oli se, et­tä van­hem­pain­ra­ha ko­ro­tet­tai­siin 90 pro­sent­tiin edel­tä­vis­tä tu­lois­ta. Se oli isien mie­les­tä pa­ras kei­no ja äi­tien mie­les­tä toi­sek­si pa­ras kei­no sii­hen, mi­ten isät jäi­si­vät pi­dem­mil­le va­pail­le.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa syn­tyi lap­sia en­nä­tyk­sel­li­sen vä­hän al­ku­vuo­des­ta 2023. Mää­rä oli pie­nem­pi kuin kos­kaan vuo­des­ta 1900 al­ka­van mit­taus­his­to­ri­an ai­ka­na. Yh­dek­sän pe­räk­käis­tä vuot­ta las­kus­sa ol­lut syn­ty­vyys el­pyi het­kel­li­ses­ti vuo­si­na 2020 ja 2021, mut­ta vii­me vuon­na syn­ty­vyys al­koi taas las­kea.

Sor­sa ei us­ko, et­tä Suo­mes­sa voi­tai­siin teh­dä syn­ty­vyy­teen suo­raan vai­kut­ta­via per­he­po­liit­ti­sia toi­mia.

– Ra­di­kaa­lit, suo­raan syn­ty­vyy­teen vai­kut­ta­vat toi­met ovat ai­ka vai­kei­ta to­teut­taa täl­lai­ses­sa oi­keus­val­ti­os­sa, jos­sa eläm­me. Esi­mer­kik­si Un­ka­ris­sa lap­si­per­heil­le on to­del­la suu­ret ra­hal­li­set tuet mui­den vä­es­tö­ryh­mien kus­tan­nuk­sel­la, jot­ta lap­sia han­kit­tai­siin enem­män. Sel­lai­siin ei eh­kä kan­na­ta ei­kä voi ryh­tyä Suo­mes­sa.

Epä­suo­ria vai­ku­tus­kei­no­ja Sor­san mu­kaan kui­ten­kin on.

– Per­he­po­li­tii­kal­la voi li­sä­tä ih­mis­ten luot­ta­vai­suut­ta sii­hen, et­tä he pys­ty­vät elät­tä­mään it­sen­sä sekä lap­sen. Se on it­se asi­as­sa erit­täin mer­kit­tä­vää syn­ty­vyy­den kan­nal­ta. Se mah­dol­li­ses­ti nos­taa syn­ty­vyyt­tä tai ai­na­kin es­tää sitä las­ke­mas­ta ihan niin pal­jon kuin se muu­ten las­ki­si.

Vii­me vuo­den elo­kuus­sa teh­dyn ky­se­lyn to­teut­ti Kan­tar TNS. Ky­se­lyyn vas­ta­si noin 3 400 iäl­tään 20–59-vuo­ti­as­ta suo­ma­lais­ta. Ky­se­lyn te­ko­ai­kaan puo­lu­e­kan­ta oli vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­lien mu­kaan, jo­ten tyy­ty­väi­syys per­he­po­li­tiik­kaan hei­jas­ti to­den­nä­köi­ses­ti vas­taa­jan tyy­ty­väi­syyt­tä Ma­ri­nin joh­ta­man hal­li­tuk­sen po­li­tiik­kaan laa­jem­min.