Ma­ria Ros­vall / STT

STT:n tie­to­jen mu­kaan Vas­taa­mo-syy­te­tyn Alek­san­te­ri Ki­vi­mä­en epäil­lään vää­ren­tä­neen asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­non, jota yri­tet­tiin käyt­tää oi­keus­ju­tus­sa hä­nen per­he­tut­tun­sa hy­väk­si. Ki­vi­mä­en epäil­lään esiin­ty­neen lau­sun­nos­sa va­le­ni­mel­lä ja muun mu­as­sa Yh­dys­val­to­jen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön asi­an­tun­ti­ja­na.

STT ker­toi vii­me vuon­na, et­tä Ki­vi­mä­es­tä oli aloi­tet­tu uu­si esi­tut­kin­ta Lou­nais-Suo­mes­sa. STT:n tie­to­jen mu­kaan ri­ko­se­päi­ly liit­tyy Ki­vi­mä­en per­he­tu­tun oi­keus­tais­te­luun en­ti­sen yh­ti­ö­kump­pa­nin­sa kans­sa.

Nai­sel­la oli yh­ti­ö­kump­pa­nin­sa kans­sa yri­tys Var­si­nais-Suo­mes­sa. Vuon­na 2018 yh­ti­ö­kump­pa­ni ero­tet­tiin yri­tyk­sen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta luot­ta­mus­pu­lan vuok­si, ja nai­nen va­lit­tiin hä­nen ti­lal­leen.

Ero­tet­tu vei asi­an oi­keu­teen, kos­ka hän sa­noi, et­tei ol­lut saa­nut tie­toa yli­mää­räi­ses­tä yh­ti­ö­ko­kouk­ses­ta tai sitä edel­tä­nees­tä hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­ta, jos­sa yh­ti­ö­ko­kouk­sen kool­le kut­su­mi­ses­ta oli pää­tet­ty.

Ki­vi­mä­en per­he­tut­tu sa­noi, et­tä oli lä­het­tä­nyt kut­sut säh­kö­pos­til­la ja esit­ti kä­rä­jä­oi­keu­del­le to­dis­teek­si asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­non, jon­ka oli laa­ti­nut Yh­dys­val­lois­sa asu­va it-fo­ren­sii­kan asi­an­tun­ti­ja "Ro­bert Cor­nel". Lau­sun­non mu­kaan Cor­nel työs­ken­te­li asi­an­tun­ti­ja­na Mas­sac­hu­set­t­sin osa­val­ti­ol­le sekä Yh­dys­val­to­jen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­öl­le.

Yh­ti­ö­kump­pa­ni ryh­tyi sel­vit­tä­mään Cor­ne­lin taus­to­ja ja ot­ti yh­teyt­tä Mas­sac­hu­set­t­sin osa­val­ti­on fo­ren­siik­ka­pal­ve­lui­den joh­ta­jaan. Tämä ker­toi, et­tei tun­te­nut Ro­bert Cor­nel -ni­mis­tä hen­ki­löä ei­kä myös­kään pys­ty­nyt löy­tä­mään hä­nes­tä mi­tään tie­to­ja ne­tis­tä. Cor­ne­lin ko­ti­o­soi­te Yh­dys­val­lois­sa joh­ti park­ki­pai­kal­le ja hä­nen pu­he­lin­nu­me­ron­sa Es­pan­jaan.

Yh­ti­ö­kump­pa­ni pyy­si myös kah­ta kie­len­kään­tä­jää ar­vi­oi­maan Cor­ne­lin lau­sun­toa. He kat­soi­vat, et­tä lau­sun­nos­sa ol­lei­den kie­li­op­pi­vir­hei­den ja il­mai­su­jen pe­rus­teel­la oli syy­tä epäil­lä, et­tei eng­lan­ti ole lau­sun­non laa­ti­jan äi­din­kie­li.

Kos­ka Cor­ne­lin hen­ki­löl­li­syy­des­tä oli epä­sel­vyyt­tä, yh­ti­ö­kump­pa­ni pyy­si use­aan ot­tee­seen, et­tä oi­keus kuu­li­si Cor­ne­lia hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Nai­nen vas­tus­ti vaa­ti­mus­ta, kos­ka hä­nen mu­kaan­sa se oli­si ol­lut ai­ka­tau­lul­li­ses­ti mah­do­ton­ta ja koh­tuut­to­man kal­lis­ta, kos­ka Cor­nel asui Yh­dys­val­lois­sa.

Kä­rä­jä­oi­keus pää­tyi vaa­ti­maan nai­sel­ta li­sä­sel­vi­tys­tä Cor­ne­lis­ta hen­ki­lö­nä sekä hä­nen asi­an­tun­ti­juu­des­taan. Lo­pul­ta nai­sen avus­ta­ja il­moit­ti, et­tä he luo­pu­vat lau­sun­nos­ta asi­an­tun­ti­ja­to­dis­te­lu­na.

Var­si­nais-Suo­men kä­rä­jä­oi­keu­den mu­kaan kaik­ki asi­as­sa esiin tul­leet sei­kat viit­ta­si­vat sii­hen, et­tä Ro­bert Cor­nel ei ol­lut to­del­li­nen hen­ki­lö. Se kat­soi rat­kai­sus­saan ke­säl­lä 2020, et­tä nai­nen ei ol­lut lä­het­tä­nyt rii­da­na­lai­sia säh­kö­pos­te­ja. Tuo­mi­os­ta va­li­tet­tiin Tu­run ho­vi­oi­keu­teen, joka ar­vi­oi asi­aa sa­mal­la ta­val­la.

Nai­sel­la oli kä­rä­jä­oi­keu­des­sa toi­se­na asi­an­tun­ti­ja­naan suo­ma­lai­nen tie­to­tur­va­y­ri­tys. Yri­tyk­sen­kin lau­sun­to me­net­ti näyt­tö­ar­von­sa, kun kä­rä­jä­oi­keu­del­le sel­vi­si, et­tä se oli pe­rus­tu­nut Ro­bert Cor­ne­lin toi­mit­ta­miin säh­kö­pos­tin lo­ki­tie­dos­toi­hin. Oi­keu­den mu­kaan jäi epä­sel­väk­si, mis­tä yri­tyk­sel­le toi­mi­te­tut mää­rit­tä­mät­tö­mät lo­ki­tie­dos­tot oli to­del­li­suu­des­sa ke­rät­ty ja kuka nii­tä oli kä­si­tel­lyt.

Län­si-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa kä­si­tel­tä­vän Vas­taa­mo-ju­tun syyt­tä­jien mu­kaan nai­sen säh­kö­pos­tin lo­ki­tie­dos­tot kyt­ke­vät osal­taan Alek­san­te­ri Ki­vi­mä­en Vas­taa­mon tie­to­mur­toon ja po­ti­lai­den ki­ris­tä­mi­seen.

Kun po­lii­si tut­ki tie­to­mur­toon väi­te­tys­ti liit­ty­viä pal­ve­li­mia, tut­kin­nas­sa löy­tyi Ki­vi­mä­en per­he­tu­tun säh­kö­pos­ti­lo­ki sekä tie­dos­to, joka si­säl­si Ro­bert Cor­ne­lin kir­joit­ta­mak­si mer­ki­tyn asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­non. Syyt­tä­jien mu­kaan Ro­bert Cor­nel on yk­si Ki­vi­mä­en käyt­tä­mis­tä pei­te­ni­mis­tä ja lau­sun­nos­sa mai­nit­tu pu­he­lin­nu­me­ro on kuu­lu­nut Ki­vi­mä­el­le.

Vas­taa­mo-ju­tun esi­tut­kin­nan mu­kaan per­he­tut­tu len­si huh­ti­kuun 2019 alus­sa Es­pan­jaan ta­paa­maan Ki­vi­mä­keä. Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin mu­kaan Ki­vi­mä­ki on ker­to­nut, et­tä nai­nen pyy­si hän­tä muok­kaa­maan säh­kö­pos­tin­sa tie­to­ja niin, et­tä näyt­täi­si sil­tä kuin vää­rään osoit­tee­seen lä­he­te­tyt säh­kö­pos­ti­vies­tit oli­si­vat men­neet oi­ke­al­le vas­taa­not­ta­jal­le. Ki­vi­mä­ki sa­noi ko­pi­oi­neen­sa säh­kö­pos­tin lo­ki­tie­dos­ton ko­neel­leen ja kä­si­tel­leen­sä sitä, esi­tut­kin­nas­sa sa­no­taan.

Kä­rä­jä­tuo­mi­on mu­kaan nai­nen luo­vut­ti säh­kö­pos­tin­sa lo­ki­tie­dos­ton suo­ma­lai­sen tie­to­tur­va­y­ri­tyk­sen tut­kit­ta­vak­si 11. huh­ti­kuu­ta 2019, eli Es­pan­jan-mat­kan jäl­keen. Cor­ne­lin asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­non hän esit­ti kä­rä­jä­oi­keu­del­le lo­ka­kuus­sa 2019.

Nais­ta kuul­tiin to­dis­ta­ja­na Vas­taa­mo-esi­tut­kin­nas­sa tou­ko­kuus­sa. Hän sa­noi, et­tei tie­dä mi­tään sii­tä, mi­ten hä­nen säh­kö­pos­te­jaan oli pää­ty­nyt tut­ki­tul­le pal­ve­li­mel­le. Hän ei ha­lun­nut vas­ta­ta ky­sy­myk­seen sii­tä, tun­tee­ko Ki­vi­mä­keä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja ve­to­si it­sek­ri­mi­noin­ti­suo­jaan.

Ki­vi­mä­keä on epäil­ty Lou­nais-Suo­men tut­kin­nas­sa tie­to­mur­ros­ta, vies­tin­tä­sa­lai­suu­den louk­kaa­mi­ses­ta ja to­dis­tu­sai­neis­ton vää­ris­te­le­mi­ses­tä. Ju­tus­sa on myös toi­nen epäil­ty, jota kos­ke­vat sa­mat ri­kos­ni­mik­keet. STT:n tie­to­jen mu­kaan hän on yri­tys­ju­tus­sa osal­li­se­na ol­lut Ki­vi­mä­en per­he­tut­tu.

Ta­paus on syy­te­har­kin­nas­sa. Syyt­tä­jä Pet­ri Hil­tu­nen ker­toi STT:lle kes­ki­viik­ko­na, et­tä syy­te­har­kin­ta on vie­lä al­ku­vai­hees­sa. Hän ei kom­men­toi­nut epäil­ty­jen hen­ki­löl­li­syyk­siä tai sitä, mitä ri­ko­se­päi­lyt pi­tä­vät si­säl­lään.

– Ju­tus­sa on Ro­bert Cor­ne­lin ni­mel­lä ole­va lau­sun­to, ja epäi­ly on sel­lai­nen, et­tä täl­lais­ta hen­ki­löä ei ole ole­mas­sa, sen ver­ran voin sa­noa, Hil­tu­nen sa­noi.

Hil­tu­sen mu­kaan mo­lem­mat epäil­lyt ovat kiis­tä­neet ri­ko­se­päi­lyt.

Ki­vi­mä­en asi­a­na­ja­ja Pe­ter Jaa­ri ei ha­lun­nut kom­men­toi­da asi­aa STT:lle täs­sä vai­hees­sa. STT ta­voit­ti myös Ki­vi­mä­en per­he­tu­tun, mut­ta ei saa­nut nai­sel­ta kom­ment­tia asi­aan.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si on ai­em­min ker­to­nut, et­tä epäil­lyis­sä ri­kok­sis­sa koh­tee­na ei ole iso taho. Po­lii­sin mu­kaan koh­tee­na oli­vat yk­si­tyis­hen­ki­lö ja yri­tys.

Ki­vi­mä­en van­git­se­mis­tie­to­jen mu­kaan te­ko­ai­ka ulot­tui tie­to­mur­ros­sa ja vies­tin­tä­sa­lai­suu­den louk­kaa­mi­ses­sa maa­lis­kuun 2019 lo­pul­ta lo­ka­kuun al­ku­puo­lel­le 2021. To­dis­tu­sai­neis­ton vää­ris­te­le­mi­ses­sä epäil­ty te­ko­ai­ka on tou­ko­kuun 2019 lo­pul­ta tam­mi­kuu­hun 2020.