Lii­sa Ku­ja­la / STT

Veik­kaus on saa­nut muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen. Ar­vi­ol­ta noin 185–215 työn­te­ki­jän työt päät­ty­vät ja noin 110–150 työn­te­ki­jän työ­suh­teen eh­dot muut­tu­vat olen­nai­ses­ti.

Muu­tos­neu­vot­te­lu­jen al­ka­mi­ses­ta ker­rot­tiin syys­kuus­sa, ja ne kos­ki­vat yli 800:aa työn­te­ki­jää. Tuol­loin työ­suh­tei­den päät­ty­mi­siä ar­vi­oi­tiin tu­le­van enim­mil­lään 240.

– Yh­des­sä hen­ki­lös­tön edus­ta­jien kans­sa käy­ty­jen ra­ken­ta­vien kes­kus­te­lu­jen jäl­keen lo­pul­li­set lu­vut ovat al­ku­pe­räis­tä ar­vi­o­ta pie­nem­mät, sa­noo Veik­kauk­sen hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Heli Lal­luk­ka tie­dot­tees­sa.​

Tar­kem­mat mää­rät päät­ty­vis­tä työ­suh­teis­ta sel­vi­ä­vät vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Muu­tos­neu­vot­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­se­na Tam­pe­reen ka­si­no sul­je­taan jou­lu­kuus­sa, ja li­säk­si tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä sul­je­taan 19 pe­li­sa­lia eri puo­lil­la maa­ta.

Veik­kauk­sen mu­kaan muu­tok­sil­la vah­vis­te­taan yh­ti­ön stra­te­gi­an mu­kai­sia ta­voit­tei­ta ol­la tu­le­vai­suu­des­sa sekä Suo­men mark­ki­na­joh­ta­ja et­tä kan­sain­vä­li­ses­ti kil­pai­lu­ky­kyi­nen ja kas­va­va ra­ha­pe­liyh­tiö.

– Tu­lem­me tu­le­vien vuo­sien ai­ka­na in­ves­toi­maan mer­kit­tä­väs­ti kil­pai­lu­ky­kym­me vah­vis­ta­mi­seen. Meil­lä on Veik­kauk­ses­sa erit­täin am­mat­ti­mais­ta alan osaa­mis­ta, mut­ta tar­vit­sem­me sitä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa myös ta­lon ul­ko­puo­lel­ta, Lal­luk­ka ku­vai­lee.

Muu­tos­ten taus­tal­la on hal­li­tu­soh­jel­maan kir­jat­tu suun­ni­tel­ma ava­ta ra­ha­pe­li­jär­jes­tel­mä kil­pai­lul­le ja siir­tää osa Veik­kauk­sen di­gi­taa­li­ses­ta ra­ha­pe­li­lii­ke­toi­min­nas­ta osak­si kan­sain­vä­lis­tä li­sens­si­pe­li­mark­ki­naa. Veik­kauk­sel­la on säi­ly­mäs­sä mo­no­po­li lo­tos­sa ja fyy­si­sis­sä pe­li­au­to­maa­teis­sa.

– Tu­le­va jär­jes­tel­mä­muu­tos on Veik­kauk­sel­le suu­ri mah­dol­li­suus, mut­ta sa­mal­la se tar­koit­taa meil­le veik­kaus­lai­sil­le pal­jon muu­tok­sia. Hen­ki­lös­tö­ra­ken­teem­me tu­lee uu­dis­tu­maan ja kes­ki­tym­me jat­kos­sa ydin­lii­ke­toi­min­taam­me sekä vah­vis­tam­me osaa­mis­tam­me siel­lä, Lal­luk­ka jat­kaa.

Yh­tiö ker­too, et­tä osa­na muu­tos­ta Veik­kauk­sen lii­ke­toi­min­ta on ja­et­tu kol­meen osaan. Joh­ta­ja Nora Vä­hä­vir­ta vas­taa jat­kos­sa ko­ti­maan lii­ke­toi­min­nas­ta, joka koos­tuu on­nen­pe­leis­tä, au­to­maa­teis­ta ja yh­ti­ön omis­ta pe­li­pai­kois­ta. Joh­ta­ja Jark­ko Nord­lun­din vas­tuul­la ko­ti­maan lii­ke­toi­min­nas­sa ovat net­ti­ka­si­no ja ve­don­lyön­ti. Kol­mas osio puo­les­taan kä­sit­tää kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan, ja sitä joh­taa Jo­nas Reu­ter.