STT–AFP

Ve­nä­jän Yh­dys­val­tain-suur­lä­het­ti­lään Ana­to­li An­to­no­vin mu­kaan Yh­dys­val­tain mah­dol­li­nen pää­tös lä­het­tää Ab­rams-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja Uk­rai­naan osoit­taa, et­tä maan to­del­li­nen tar­koi­tus on ai­heut­taa Ve­nä­jäl­le stra­te­gi­sia tap­pi­oi­ta.

–  Jos Yh­dys­val­lat päät­tää lä­het­tää tank­ke­ja, on mah­do­ton­ta oi­keut­taa sel­lais­ta as­kel­ta käyt­tä­mäl­lä ar­gu­ment­te­ja puo­lus­tuk­sel­li­sis­ta aseis­ta, An­to­nov kir­joit­taa Ve­nä­jän suur­lä­he­tys­tön Fa­ce­book-si­vuil­la.

–  Tämä tu­lee ole­maan jäl­leen yk­si hä­pe­ä­mä­tön pro­vo­kaa­tio Ve­nä­jää vas­taan, suur­lä­het­ti­läs jat­kaa.

Uu­tis­ka­na­va CNN:n mu­kaan Yh­dys­val­lat suun­nit­te­lee lä­het­tä­vän­sä Uk­rai­naan noin 30 Ab­rams-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nua.

Ab­ram­sien mu­ka­na uk­rai­na­lai­set oli­si­vat saa­mas­sa käyt­töön­sä muu­ta­man pans­sa­ri­vau­nu­jen tu­ki­a­jo­neu­von, joi­ta käy­te­tään tank­kien huol­to­töis­sä ken­täl­lä. CNN:n mu­kaan Ab­ram­sien toi­mi­tu­sai­ka­tau­lu on tois­tai­sek­si epä­sel­vä. So­ti­lai­den kou­lut­ta­mi­nen nii­den käyt­töön vie ta­val­li­ses­ti usei­ta kuu­kau­sia.

Haavisto CNN:lle: "Erittäin hyvä uutinen"

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi ha­lu­aa kes­kus­te­lun pans­sa­ri­vau­nu­toi­mi­tuk­sis­ta päät­ty­vän pää­tök­siin. Ze­lens­kyi sa­noi tiis­tai-il­lan lau­sun­nos­sa, et­tä liit­to­lai­sil­la on pans­sa­ri­vau­nu­ja se mää­rä, jota Uk­rai­na on toi­vo­nut vah­vis­taak­seen jouk­ko­jaan Ve­nä­jän hyök­käys­tä vas­taan.

Sak­sa­lais­me­di­at uu­ti­soi­vat tiis­tai­na, et­tä Sak­sa on päät­tä­nyt toi­mit­taa Uk­rai­naan Le­o­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja. Li­säk­si hal­li­tus on päät­tä­nyt hy­väk­syä Sak­san liit­to­lai­sil­leen myy­mien Le­o­par­dien toi­mit­ta­mi­sen Uk­rai­nal­le. Asi­as­ta ol­tai­siin ker­to­mas­sa Uk­rai­nal­le kes­ki­viik­ko­na.

Tiis­tai­na Sak­san hal­li­tuk­sen jul­ki­suu­teen an­ta­mien lau­sun­to­jen mu­kaan lo­pul­lis­ta pää­tös­tä tan­keis­ta ei ol­lut vie­lä teh­ty, mut­ta sen ker­rot­tiin syn­ty­vän "hy­vin pian". Myös­kään Val­koi­nen talo ei ole kom­men­toi­nut me­di­a­tie­to­ja.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.) kom­men­toi CNN:lle an­ta­mas­saan haas­tat­te­lus­sa en­nak­ko­tie­to­ja tank­kien toi­mi­tuk­sis­ta.

–  Tie­tys­ti jos Le­o­pard 2 liik­kuu ja Ab­rams liik­kuu Yh­dys­val­tain puo­lel­la, niin Uk­rai­na saa aseet, joi­ta se tar­vit­see alu­ei­den­sa puo­lus­ta­mi­seen. Se on erit­täin hyvä uu­ti­nen, Haa­vis­to kom­men­toi.

Saksa kannustaa kouluttamaan ukrainalaisia Leopardin käyttöön

Sak­san uu­si puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Bo­ris Pis­to­rius sa­noi tiis­tai­na to­tuu­den het­ken ole­van lä­hel­lä ja ker­toi ke­hot­ta­neen­sa kaik­kia Le­o­pard-tank­ke­ja käyt­tä­viä Sak­san kump­pa­ni­mai­ta kou­lut­ta­maan uk­rai­na­lai­sia nii­den käyt­töön.

Tank­ki­toi­mi­tus­ten puo­les­ta on pu­hu­nut eri­tyi­ses­ti Puo­la, joka on ker­to­nut ole­van­sa val­mis toi­mit­ta­maan 14 Le­o­pard-vau­nua Uk­rai­nal­le, kun Sak­sa an­taa lu­pan­sa.

Ve­nä­jäl­lä Krem­lin tie­dot­ta­ja Dmit­ri Pes­kov on sa­no­nut, et­tä tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­jen toi­mi­tuk­set Uk­rai­naan jät­tä­vät "pit­kä­ai­kai­sen jäl­jen" Sak­san ja Ve­nä­jän vä­li­siin suh­tei­siin.