Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -ky­se­lyyn vas­ta­si tä­nä­kin vuon­na kaik­ki kun­nat, mikä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät -jär­jes­tön mu­kaan osoit­taa vah­vaa yh­teis­tä tah­to­ti­laa asi­oi­den ke­hit­tä­mi­seen. Vas­taus­ten ja raa­din ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la yk­kös­si­jan ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­sin kun­ta 2022 -tit­te­lin sai ni­miin­sä Ko­ke­mä­ki. Suun­nan­muut­ta­ja kun­ni­a­mai­nin­ta an­net­tiin Eu­raan.

– Ko­ke­mä­ki on pa­nos­ta­nut vii­me vuo­si­na vah­vaan ke­hi­tys­työ­hön yrit­tä­jien toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­sek­si. Nyt tämä mää­rä­tie­toi­nen työ ja vah­va kat­se eteen­päin pal­ki­taan. Teh­dyt pää­tök­set ja toi­men­pi­teet ovat osoit­tau­tu­neet toi­mi­vik­si Ko­ke­mä­el­lä, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Ki­vi­nen ker­too.

Tit­te­liä pe­rus­tel­laan muun mu­as­sa sil­lä, et­tä Ko­ke­mä­el­lä elin­kei­no­po­lit­tii­nen oh­jel­ma on osa kau­pun­gin stra­te­gi­aa ja sitä to­teu­te­taan kai­kes­sa kau­pun­gin toi­min­nas­sa.

Ko­ke­mä­en ke­hi­tys elin­kei­no­po­li­tii­kas­sa on huo­mat­tu myös ko­ke­mä­ke­läis­ten yri­tys­ten sil­min. Ko­ke­mä­en tu­lok­set ovat nous­seet myös joka toi­nen vuo­si jär­jes­tet­tä­väs­sä Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sä mer­kit­tä­väs­ti muu­ta­man vuo­den si­säl­lä. Vuon­na 2016 Ko­ke­mä­ki oli Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sa Sa­ta­kun­nan kun­nis­ta vii­mei­sel­lä si­jal­la ar­vo­sa­nal­la 2,4 ja tänä vuon­na Ko­ke­mä­ki oli nous­sut si­jal­le 2 ar­vo­sa­nan ol­les­sa 4,13.

Ko­ke­mä­en kau­pun­gin stra­te­gi­as­sa yh­te­nä nel­jäs­tä pää­pai­no­pis­tees­tä on elin­kei­no­ra­ken­teen mo­ni­puo­lis­ta­mi­nen ja toi­se­na pai­no­pis­tee­nä vih­re­än siir­ty­män to­teut­ta­mi­nen.