STT

Ve­nä­jän ih­mi­soi­keus­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti sen jäl­keen, kun Ve­nä­jä hyök­kä­si Uk­rai­naan vii­me vuon­na, ker­too YK:n ih­mi­soi­keus­neu­vos­ton maa­han ni­mit­tä­mä tark­kai­li­ja en­sim­mäi­ses­sä ra­por­tis­saan.

Hyök­käyk­sen jäl­keen pai­nos­tus pa­he­ni no­pe­as­ti, vaik­ka ti­lan­ne oli sitä en­nen­kin ta­sai­ses­ti huo­non­tu­nut kah­den vuo­si­kym­me­nen ajan, osit­tain Tshets­he­ni­an so­tien ta­kia, luon­neh­ti Ma­ri­a­na Kat­za­ro­va en­sim­mäi­ses­sä ra­por­tis­saan.

– Ve­nä­jän vi­ra­no­mai­set ovat jyr­käs­ti ra­joit­ta­neet ko­koon­tu­mis- ja il­mai­sun­va­paut­ta, niin ver­kos­sa kuin muu­ten­kin. Oi­keus­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muut­ta ja mah­dol­li­suut­ta puo­lu­eet­to­maan oi­keu­den­käyn­tiin on pe­rus­ta­van­laa­tui­ses­ti hei­ken­net­ty, ra­por­tis­sa sa­not­tiin.

– Po­liit­ti­ses­ti mo­ti­voi­tu­jen syyt­tei­den pe­rus­teel­la tuo­mit­tu­jen mää­rä on kas­va­nut ja ran­gais­tuk­set ovat ko­ven­tu­neet, ra­port­ti jat­kui.

Kat­za­ro­van mu­kaan ran­kai­se­mat­to­muu­den il­ma­pii­ri sekä um­pi­mäh­käi­set ja mo­ni­tul­kin­tai­set la­ki­muu­tok­set ovat joh­ta­neet sii­hen, et­tä mo­net ve­nä­läi­set ovat läh­te­neet maan­pa­koon.

Kat­za­ro­va aloit­ti toi­mes­saan huh­ti­kuus­sa.