Ras­mus Ekst­röm, Jen­na Rau­tio / STT

Yk­si­tyi­sen so­si­aa­li­pal­ve­lu­a­lan lak­ko on al­ka­nut tä­nään. Lak­ko kos­kee 26:ta ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lu­a­su­mi­sen yk­sik­köä sekä 41:tä var­hais­kas­va­tuk­sen yri­tys­tä, jois­ta suu­ri osa si­jait­see Pir­kan­maal­la ja Päi­jät-Hä­mees­sä. Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa la­kot kes­tä­vät kak­si päi­vää ja te­hos­te­tus­sa pal­ve­lu­a­su­mi­ses­sa vii­si päi­vää.

Kaik­ki yk­si­tyi­sen Pil­ke-päi­vä­ko­din yk­si­köt on sul­jet­tu la­kon ajak­si, ker­too Pil­ke-päi­vä­ko­tien vies­tin­tä­joh­ta­ja Kir­si Ris­ta­nie­mi STT:lle. Pilk­keel­lä on 180 päi­vä­ko­tia eri puo­lil­la Suo­mea.

– Kos­ka ha­lu­am­me var­mis­taa laa­duk­kaan var­hais­kas­va­tuk­sen ja las­ten tur­val­li­suu­den, pää­dyim­me sii­hen, et­tä päi­vä­ko­dit lai­te­taan kiin­ni lak­ko­päi­vik­si, Ris­ta­nie­mi sa­noo.

Pil­ke-päi­vä­ko­tien on tar­koi­tus avau­tua Ris­ta­nie­men mu­kaan nor­maa­lis­ti tors­tai­na.

– Olem­me pa­hoil­lam­me, et­tä tämä vai­kut­taa joi­den­kin asi­a­kas­per­hei­den ar­keen. Toi­vom­me, et­tä osa­puo­let pää­si­si­vät mah­dol­li­sim­man pian so­pi­muk­seen.

Työ­kiis­tan kes­ki­ös­sä on ol­lut am­mat­ti­liit­to­jen ja työ­nan­ta­ja­o­sa­puo­len eri­ä­vät mie­li­pi­teet pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta. Tä­nään al­ka­neen la­kon li­säk­si am­mat­ti­lii­tot ovat an­ta­neet va­roi­tuk­sia seu­raa­vis­ta la­kois­ta, jos so­pua ei löy­dy.

Yk­si­tyi­sis­tä Tou­hu­la-päi­vä­ko­deis­ta noin puo­let on sul­jet­tu lak­ko­päi­vien ajak­si. Päi­vä­ko­tiy­ri­tys on teh­nyt lin­jauk­sen, et­tä kaik­ki päi­vä­ko­dit, joi­den joh­ta­ja ei ole töis­sä la­kon ai­ka­na, on sul­jet­tu.

Sul­ke­mis­pää­tös teh­tiin Tou­hu­lan alue- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Pir­jo Ko­so­sen mu­kaan las­ten tur­val­li­suu­den vuok­si. Sa­mal­la työn­te­ki­jöil­le taa­taan mah­dol­li­suus teh­dä työt mah­dol­li­sim­man tur­val­li­ses­ti.

Osal­la Tou­hu­lan päi­vä­ko­tien joh­ta­jis­ta on use­am­pi päi­vä­ko­ti joh­det­ta­va­naan, min­kä vuok­si Tou­hu­la on pyr­ki­nyt va­lit­se­maan Ko­so­sen mu­kaan au­ki ole­vat päi­vä­ko­dit per­hei­den tar­pei­den mu­kaan.

– Joh­ta­ja on vas­tuus­sa myös sii­tä, et­tä lain mää­rää­mä hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus päi­vä­ko­deis­sa to­teu­tuu myös lak­ko­päi­vi­nä, Ko­so­nen sa­noo STT:n haas­tat­te­lus­sa.

Tou­hu­lal­la on yh­teen­sä 115 päi­vä­ko­tia, jois­ta on nyt sul­jet­tu­na noin 60. Osa päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­sis­ta pys­tyt­tiin ker­to­maan van­hem­mil­le jo vii­me vii­kol­la, mut­ta osa sel­vi­si vas­ta tä­nään.

Työn­te­ki­jä­pu­laa ei ole läh­det­ty paik­kaa­maan Tou­ho­lan päi­vä­ko­deis­sa esi­mer­kik­si vuok­ra­työn­te­ki­jöil­lä.

– Em­me ole läh­te­neet sii­hen, et­tä otet­tai­siin si­jai­sia te­ke­mään la­kon alais­ta työ­tä. Me kun­ni­oi­tam­me jo­kai­sen lail­lis­ta työ­tais­te­luo­i­keut­ta, Ko­so­nen sa­noo.

Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lu­a­su­mi­sen yk­si­köis­sä en­sim­mäi­nen lak­ko­päi­vä on su­ju­nut rau­hal­li­ses­ti, ker­to­vat use­at yk­si­tyis­tä pal­ve­lu­a­su­mis­ta tar­jo­a­vat yh­ti­öt STT:lle. Haas­tat­te­lu­pyyn­töön vas­tan­neet yh­ti­öt ei­vät ole sul­ke­neet yh­tä­kään koh­det­ta la­kon vuok­si.

At­ten­don toi­mi­tus­joh­ta­ja Vir­pi Holmq­vist ku­vai­lee ti­lan­net­ta haas­ta­vak­si, mut­ta sa­noo, et­tä ti­lan­net­ta hoi­de­taan päi­vä ker­ral­laan yh­teis­työs­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den kans­sa.

Holmq­vis­tin mu­kaan At­ten­do on saa­nut taat­tua asi­a­kas­tur­val­li­suu­den tiis­tain ajak­si. Esi­mer­kik­si esi­hen­ki­löt ja joh­to ovat jal­kau­tu­neet täyt­tä­mään tar­vit­ta­via työ­vuo­ro­ja. Vuok­ra­työn­te­ki­jöi­tä on myös tar­vit­tu, mut­ta Holmq­vis­til­lä ei ole an­taa tark­kaa tie­toa hei­dän lu­ku­mää­räs­tään.

– Päi­vä ker­ral­laan men­nään. Em­me ole jou­tu­neet sul­ke­maan koh­tei­ta, em­me­kä siir­tä­mään hau­rai­ta asuk­kai­ta, Holmq­vist sa­noo STT:n haas­tat­te­lus­sa.

Lak­ko koh­dis­tuu myös Es­pe­ri Ca­reen. Alu­e­pääl­lik­kö Mia Von Bagh ker­too säh­kö­pos­tit­se, et­tä en­sim­mäi­nen lak­ko­aa­mu al­koi rau­hal­li­ses­ti ja va­kaas­ti.

– Suun­ni­tel­lut työ­vuo­rot ovat to­teu­tu­neet. Mah­dol­li­sia puu­tok­sia tul­laan lak­ko­vii­kol­la paik­kaa­maan ti­lan­teen vaa­ti­mal­la ta­val­la, Von Bagh sa­noo säh­kö­pos­ti­vas­tauk­ses­sa.

Es­pe­ri Care var­mis­taa työ­voi­man riit­tä­vyy­den Von Bag­hin mu­kaan tar­jo­a­mal­la työ­vuo­ro­ja tun­ti­työn­te­ki­jöil­le ja ly­hy­tai­kai­sil­le si­jai­sil­le. Li­säk­si yh­tiö tar­jo­aa li­sä­työ­tä ja yli­työ­tä käy­tet­tä­vis­sä ole­val­le yk­si­kön omal­le kuu­kau­si­palk­kai­sel­le hen­ki­lö­kun­nal­le.

Tar­peen tul­leen Es­pe­ri Care on myös val­mis tur­vau­tu­maan yri­tyk­sen ikä­pal­ve­lui­den ja eri­tyis­pal­ve­lui­den yk­si­köi­den hen­ki­lö­kun­taan tai vuok­ra­hen­ki­lös­töön.

Mai­ni­o­ko­deis­sa työ­vuo­roi­hin on saa­tu riit­tä­vä mää­rä hen­ki­lö­kun­taa, ker­too Mai­ni­o­ko­tien lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Nik­las Hä­rus säh­kö­pos­tit­se. Ti­lan­ne yk­si­köis­sä on Hä­ru­sin mu­kaan rau­hal­li­nen.

Työ­nan­ta­ja­puol­ta edus­ta­van Hy­vin­voin­ti­a­la Ha­lin työ­mark­ki­na­joh­ta­ja Tuo­mas Mänt­tä­ri ker­too yri­tys­ten te­ke­vän­sä kaik­ken­sa, jot­ta pal­ve­lu­ta­lois­sa ole­vien van­hus­ten hen­ki ja ter­veys voi­daan taa­ta la­kos­ta huo­li­mat­ta.

– Siel­lä on kaik­ki kei­not käy­tös­sä, ku­ten si­jais­ten, keik­ka­lais­ten ja esi­mies­työn käyt­tö. Apu­na on tie­tys­ti myös ne työn­te­ki­jät, jot­ka ei­vät kuu­lu liit­toon ja jot­ka ei­vät osal­lis­tu lak­koon, Mänt­tä­ri sa­noo haas­tat­te­lus­sa.

Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa hen­ki­lös­töä on py­rit­ty kes­kit­tä­mään Mänt­tä­rin mu­kaan tiet­tyi­hin yk­si­köi­hin, jot­ta edes osa lap­sis­ta sai­si hoi­toa.

Am­mat­ti­liit­to­jen ta­voit­tee­na on palk­kauk­sen ja työ­o­lo­jen pa­ran­ta­mi­nen. Lii­tot ovat vaa­ti­neet yk­si­tyi­sel­le so­si­aa­li­pal­ve­lu­a­lal­le vä­hin­tään sa­man­ta­soi­sia pal­kan­ko­ro­tuk­sia kuin hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le ja kun­tiin.

Yk­si­tyi­sen so­si­aa­li­pal­ve­lu­a­lan pal­kat ovat Te­hyn neu­vot­te­lu­pääl­lik­kö Vap­pu Ok­ke­rin mu­kaan noin sa­to­ja eu­ro­ja alem­mat kuin jul­ki­sel­la puo­lel­la.

– Palk­kaus on yk­sin­ker­tai­ses­ti kor­jat­ta­va jul­ki­sen sek­to­rin ta­sol­le jol­lain jär­ke­väl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Em­me me­kään vaa­di, et­tä se ta­pah­tuu yh­des­sä yös­sä, Ok­ke­ri sa­noo STT:n haas­tat­te­lus­sa.

Yk­si­tyi­sen so­si­aa­li­pal­ve­lun työ­rii­dan so­vit­te­lu jat­kuu val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la per­jan­tai­na.