San­na Ni­ku­la, Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Pää­tös Ylen ra­hoi­tuk­ses­ta on siir­ty­mäs­sä edel­leen. Op­po­si­ti­o­puo­lue SDP:stä ker­ro­taan, et­tä se ai­koo näil­lä nä­ky­min päät­tää kan­tan­sa työ­ryh­män komp­ro­mis­sie­si­tyk­seen vas­ta huo­men­na.

Par­la­men­taa­ri­sen Yle-työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ma­ti­as Mart­ti­nen (kok.) ker­toi ei­len odot­ta­van­sa lo­puil­ta edus­kun­ta­ryh­mil­tä vas­tauk­sia tä­nään. Alun pe­rin ryh­mien piti ker­toa kan­tan­sa jo ei­len, mut­ta SDP:llä, va­sem­mis­to­lii­tol­la ja vih­reil­lä oli asia kes­ken.

Hal­li­tus­puo­lu­eis­ta ko­koo­mus, RKP ja kris­til­lis­de­mok­raa­tit ovat hy­väk­sy­neet komp­ro­mis­sin. Myös pe­rus­suo­ma­lai­set on päät­tä­nyt kan­tan­sa, mut­ta ei ole ker­to­nut, mikä se on.

Myös ai­na­kin op­po­si­ti­o­puo­lue kes­kus­ta on jo hy­väk­sy­nyt esi­tyk­sen.

Var­maa ei ole, hy­väk­sy­vät­kö kaik­ki ryh­mät työ­ryh­män komp­ro­mis­sie­si­tyk­sen. Ai­na­kin op­po­si­ti­o­puo­lue va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Sa­ra­mo on ker­to­nut, et­tä puo­lu­een edus­ta­jat suh­tau­tu­vat Yleä kos­ke­vaan komp­ro­mis­sie­si­tyk­seen hy­vin kriit­ti­ses­ti. Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­män on ol­lut mää­rä päät­tää kan­tan­sa tä­nään, mut­ta STT ei ole ta­voit­ta­nut Sa­ra­moa.

Myös vih­rei­den kan­ta on yhä au­ki.

Hal­li­tus pe­rus­ti par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män hal­li­tu­soh­jel­man­sa mu­kai­ses­ti vii­me vuo­den lo­ka­kuus­sa. Työ­ryh­mään kuu­luu edus­ta­jia kai­kis­ta edus­kun­ta­puo­lu­eis­ta, ja neu­vot­te­lut ra­hoi­tuk­ses­ta ovat ol­leet pit­kiä ja vai­kei­ta.

Va­kiin­tu­neen ta­van mu­kaan Ylen teh­tä­viä, ra­hoi­tus­ta ja val­von­taa kos­ke­via muu­tok­sia on val­mis­tel­tu kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien kes­ken.