STT

Huu­mei­den käyt­tä­jiin koh­dis­tuu Suo­mes­sa edel­leen pal­jon lei­maa­via asen­tei­ta. Asia käy il­mi A-kli­nik­ka­sää­ti­ön teet­tä­mäs­tä vä­es­tö­ky­se­lys­tä.

Ky­se­lyyn osal­lis­tu­neis­ta suo­ma­lai­sis­ta hie­man yli puo­let pi­tää oi­ke­a­na, et­tä huu­mei­den käyt­tö lei­maa ih­mi­sen ri­kol­li­sek­si. Li­säk­si yli nel­jä kym­me­nes­tä pu­huu mie­luum­min nar­ko­maa­neis­ta kuin huu­mei­ta käyt­tä­vis­tä ih­mi­sis­tä. Oi­keis­to­lai­sik­si it­se­ään miel­tä­vien jou­kos­sa vas­taa­va luku on yli kuu­si kym­me­nes­tä.

– Nar­ko­maa­nik­si ja ri­kol­li­sek­si ni­mit­tä­mi­nen luo stig­maa, joka nos­taa ih­mi­sen kyn­nys­tä ha­kea tu­kea ja hoi­toa. Stig­ma voi pa­him­mil­laan vie­dä ih­mis­hen­gen, ja ke­nen­kään ad­dik­tio ei pa­ra­ne tuo­mi­oil­la, sa­noo vt. toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­na Paik­ka­la A-kli­nik­ka­sää­ti­ös­tä tie­dot­tees­sa.

Hä­nen mie­les­tään huu­mei­den käy­tön ran­gais­ta­vuus on tär­ke­ää pois­taa, jot­ta en­tis­tä use­am­pi huu­mei­den käyt­tä­jä saa ajois­sa tu­kea.

Ky­se­lys­tä käy myös il­mi, et­tä osa suo­ma­lai­sis­ta on nä­ke­myk­sis­sään sal­li­vam­pia. Kan­sa­lais­ten huu­me­a­sen­tei­den ris­ti­rii­tai­suus tu­lee esil­le, kun ky­sy­mys kos­kee huu­mei­den val­vot­tu­ja käyt­tö­ti­lo­ja.

Yli nel­jä kym­me­nes­tä kai­kis­ta vas­taa­jis­ta kan­nat­taa käyt­tö­ti­lo­jen pe­rus­ta­mis­ta, ja hie­man pie­nem­pi osuus oli­si val­mis ot­ta­maan täl­lai­sen ti­lan myös omaan kun­taan­sa. Sal­li­vam­man huu­me­lin­jan kan­nat­ta­jil­la suh­tau­tu­mi­nen asi­aan on vie­lä roi­mas­ti tätä myön­tei­sem­pää.

– Käyt­tö­ti­lat aut­ta­vat vält­tä­mään yli­an­nos­tuk­sia ja myr­ky­tyk­siä sekä niis­tä joh­tu­via kuo­le­mia, eh­käi­se­mään tar­tun­ta­tau­tien le­vi­ä­mis­tä ja rau­hoit­ta­maan lä­hiyh­tei­sö­jä. Lain­sää­dän­tööm­me on tär­ke­ää saa­da muu­tos, joka mah­dol­lis­taa käyt­tö­ti­la­ko­kei­lut hy­vin­voin­ti­a­lu­e­koh­tai­ses­ti, Paik­ka­la sa­noo.

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön (STM) vir­ka­mies­sel­vi­tys on suo­sit­ta­nut, et­tä huu­mei­den käyt­tö­huo­nei­den ko­kei­le­mi­ses­ta sää­det­täi­siin oma eril­lis­la­kin­sa, joka voi­si ol­la voi­mas­sa esi­mer­kik­si muu­ta­mia vuo­sia.

A-kli­nik­ka­sää­ti­ön ti­laa­man ja Kan­tar Pub­li­cin to­teut­ta­man ky­se­lyn tu­lok­set ker­to­vat huu­me­a­sen­tei­den vah­vas­ta po­li­ti­soi­tu­mi­ses­ta. Kan­tar Pub­li­cin tut­ki­mus­joh­ta­ja Mik­ko Hor­mi­on mu­kaan yh­tä sel­keä oi­keis­to–va­sem­mis­to-ja­kau­ma tu­lee esil­le vain puo­lu­ei­den kan­na­tus­tut­ki­muk­sis­sa.

– Tee­ma on eri­tyi­sen tär­keä ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Pe­rä­ti 57 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta pi­tää huu­me­po­liit­ti­sia ky­sy­myk­siä hy­vin tai mel­ko tär­ke­ä­nä, kun he miet­ti­vät eh­do­kas­taan, Hor­mio sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ky­se­ly­tut­ki­muk­seen vas­ta­si rei­lut 1 000 yli 18-vuo­ti­as­ta man­ner­suo­ma­lais­ta 10.–15. hel­mi­kuu­ta. Ai­neis­to edus­taa ja on pai­no­tet­tu vas­taa­maan vä­es­töä täs­sä ikä­ryh­mäs­sä. Tut­ki­mus to­teu­tet­tiin in­ter­net­ky­se­lys­sä Kan­ta­rin Fo­rum-in­ter­net­pa­nee­lis­sa.