Yy­te­ris­sä val­mis­tau­du­taan jo täyt­tä hä­kää tu­le­vaan ke­sään ja vuo­den vilk­kaim­paan ai­kaan. Ran­nan WC-pal­ve­lut ovat jäl­leen käy­tet­tä­vis­sä ja uu­tuu­te­na säh­kö­au­ton­sa saa la­dat­tua Yy­te­rin au­ki­on park­ki­pai­kal­la. Li­säk­si en­tis­tä help­po­kul­kui­sem­mak­si vii­me syk­sy­nä uu­dis­tet­tu kä­ve­ly­sil­ta, Golf­lan­kon­ki, joh­dat­taa ul­koi­li­jat ran­nan suun­tai­ses­ti Yy­te­rin ho­tel­lil­ta Her­rain­päi­vien suun­taan. Nä­ky­vim­pä­nä uu­tuu­te­na Yy­te­rin au­ki­ol­le ra­ken­tuu uu­si Yy­te­rin vie­rai­lu­kes­kus, joka avaa oven­sa heti hei­nä­kuun alus­sa.

Ke­sä­kau­si käyn­nis­tyi Yy­te­ris­sä vi­ral­li­ses­ti 20. tou­ko­kuu­ta ja on käyn­nis­sä ai­na 15. syys­kuu­ta saak­ka. Täl­lä ai­ka­vä­lil­lä ran­nan wc:t ovat kä­vi­jöi­den käy­tös­sä ja alu­et­ta sii­vo­taan päi­vit­täin. Ran­ta­pe­las­ta­jat ovat pai­kal­la 15.6.–15.8. joka päi­vä kel­lo 12–18.

Vii­me vuon­na Yy­te­ris­sä lan­see­rat­tu Dyy­ni­ra­vin­to­lat -ko­ko­nai­suus te­kee pa­luun. Ke­säl­lä 2024 en­ti­sen me­ri­ra­vin­to­lan ton­til­la ruo­ka- ja juo­ma­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­vat he­del­mä­me­hui­hin eri­kois­tu­nut Jung­le Jui­ce Bar, kana- ja nuu­de­li­an­nok­sia loih­ti­va Chic­ken Bar, Ii­si Yy­te­ri kah­vi-, drink­ki- ja snäk­ki­an­nok­sil­laan sekä bur­ge­reis­taan tut­tu Holy Smoke. Dyy­ni­ra­vin­to­loi­den her­kuis­ta pää­see naut­ti­maan vii­meis­tään ke­sä­kuun puo­les­ta­vä­lis­tä läh­tien, to­den­nä­köi­ses­ti jo ai­em­min.

– Dyy­ni­mai­se­mis­ta ja vir­vok­keis­ta naut­ties­sa voi sa­mal­la la­da­ta säh­köl­lä kul­ke­van au­ton­sa. Yy­te­rin au­ki­on park­ki­pai­kal­la ote­taan ke­sä­kuun alus­sa käyt­töön kym­me­nen kap­pa­let­ta 11 kw la­taus­pis­tei­tä, jot­ka toi­mi­vat ePar­king -so­vel­luk­sen kaut­ta 15 c/kwh hin­taan, ker­too säh­köin­si­nöö­ri Mik­ko Muu­ri­nen.

Tä­män ke­sän uu­tuus Yy­te­rin au­ki­ol­la on myös Kota Piz­ze­ri­an kyl­keen ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä avau­tu­va jää­te­lö­kah­vi­la.

Yy­te­rin ja me­rel­li­sen Po­rin saa­vu­tet­ta­vuu­teen pa­nos­ta­mis­ta jat­ke­taan. Tu­le­va­na ke­sä­nä Yy­te­riin ja Re­po­saa­reen on nor­maa­lien pai­kal­lis­vuo­ro­jen li­säk­si jäl­leen tar­jol­la suo­ra ja tä­ten no­pe­am­pi mak­sul­li­nen bus­si­lin­ja 34. Bus­si kul­kee koko kou­lu­jen ke­sä­lo­ma­kau­den ajan kol­me edes­ta­kais­ta vuo­roa päi­väs­sä. Par­haim­mil­laan Po­rin jouk­ko­lii­ken­teen bus­sit kul­jet­ta­vat mat­kus­ta­jia kes­kus­tan ja Yy­te­rin vä­lil­lä puo­len tun­nin vä­lein. Tar­kat ai­ka­tau­lut ovat näh­tä­vil­lä vi­si­tyy­te­ri.fi -si­vuil­la.

Kal­lon ja Re­po­saa­ren vä­li­nen ve­neyh­teys jat­kaa toi­min­taan­sa kes­ki­vii­kos­ta sun­nun­tai­hin 26.6.–31.7. vä­li­se­nä ai­ka­na. Ve­nee­seen mah­tuu ker­ral­la 12 mat­kus­ta­jaa ja se so­vel­tuu myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le. Yh­teyt­tä lii­ken­nöi VV-Out­doors Oy.

Vuon­na 2022 Yy­te­ri sai en­sim­mäi­se­nä ran­ta­koh­tee­na Suo­mes­sa kan­sain­vä­li­sen Blue Flag -vas­tuul­li­suus­ser­ti­fi­kaa­tin. Ser­ti­fi­kaat­tia ha­e­taan vuo­sit­tain uu­del­leen ja Yy­te­ril­le tämä vas­tuul­li­suus­työs­tä ker­to­va lip­pu on myön­net­ty myös vuo­del­le 2024.

Yy­te­ri saa vih­doin hei­nä­kuus­sa ar­voi­sen­sa ter­ve­tu­lo­ra­ken­nuk­sen, alu­een pal­ve­lui­ta yh­dis­tä­vän ja vi­su­aa­li­ses­ti näyt­tä­vän vie­rai­lu­kes­kuk­sen.

– Sa­man ka­ton al­ta löy­ty­vät hei­nä­kuus­sa kau­an kai­va­tut pe­rus­pal­ve­lut, ku­ten mat­kai­lu­neu­von­ta, tie­toa Yy­te­rin ai­nut­laa­tui­ses­ta luon­nos­ta ja mah­dol­li­suus na­pa­ta mu­kaan eväät tai ko­tiin unoh­tu­neen au­rin­ko­ras­van. Ym­pä­ri­vuo­ti­set WC-ti­lat pal­ve­le­vat ra­ken­nuk­ses­sa ja piha-alu­eel­le tu­lee kak­si tu­li­si­jaa sekä ve­si­pul­lon täyt­tä­mi­seen kan­nus­ta­va ve­si­pis­te. Vie­rai­lu­kes­kuk­sen Yy­te­ri Sho­pia tu­lee luot­saa­maan Kir­ju­rin­luo­don Vik­su-kah­vi­las­ta­kin tut­tu yrit­tä­jä, vink­kaa Yy­te­rin ke­hit­tä­mi­ses­tä vas­taa­va eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Tove Ves­ter­bac­ka.