San­na Jääs­ke­läi­nen

Tie­to­kir­jai­li­ja­ys­tä­vyk­set Rami Num­mi ja Max Ryy­nä­nen päät­ti­vät kir­joit­taa yh­des­sä jo­ta­kin. He poh­ti­vat ai­het­ta ja sil­loin mie­leen­sä sin­gah­ti hen­ki­lö suo­ma­lai­ses­ta lä­hi­his­to­ri­as­ta: tie­to­kir­jai­li­ja, gast­ro­no­mi Ar­mas J. Pul­la. He ku­vaa­vat Pul­laa Suo­men Um­ber­to Ecok­si, mo­nen alan oma­pe­räi­sek­si osaa­jak­si ja tai­ta­vak­si sa­nan­käyt­tä­jäk­si, joka us­kal­si rik­koa ra­jo­ja.

– Hän kir­kas­tui kir­jan ai­heek­si var­sin­kin, kun huo­ma­sim­me, et­tei hä­nen elä­mäs­tään ole juu­ri­kaan kir­joi­tet­tu, kak­sik­ko ker­too.

Niin syn­tyi kir­ja Epä­kir­jai­li­ja Ar­mas J. Pul­la – tie­to­kir­jai­li­ja, gast­ro­no­mi ja Suo­men Um­ber­to Eco. Se il­mes­tyi ke­sä­kuus­sa. Kir­jan on kus­tan­ta­nut tur­ku­lai­nen Kus­tan­ta­mo Hel­mi­vyö, jota pyö­rit­tää sa­ta­kun­ta­lais­läh­töi­nen Juri Num­me­lin.

Vii­pu­ri­lais­syn­tyi­nen Ar­mas J. Pul­la (1904–1981) tun­ne­taan laa­ja-alai­se­na kir­jai­li­ja­na, jon­ka te­ok­set kä­sit­te­le­vät Rans­kan ja Suo­men kult­tuu­ria, ta­po­ja, his­to­ri­aa ja ku­li­na­ris­mia. En­nen kaik­kea Pul­la muis­te­taan Ryh­my ja Romp­pais -kir­jois­ta, jot­ka jou­tui­vat toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen kiel­let­ty­jen kir­jo­jen lu­et­te­loon. Pul­la oli myös mai­nos­mies ja toi­mit­ta­ja sekä in­nos­ta­va lu­en­noit­si­ja, joka kävi myös Po­ris­sa lu­en­noi­mas­sa muun mu­as­sa rans­ka­lai­ses­ta keit­ti­ös­tä. Hän oli pe­reh­ty­nyt esi­mer­kik­si muo­tiin ja kir­joit­ti sii­tä­kin.

– Edel­leen­kin käy­täm­me hä­nen kir­joit­ta­mi­aan te­ok­sia muo­din his­to­ri­an ope­tuk­ses­sa, ker­too Aal­to-yli­o­pis­ton tai­tei­den ja suun­nit­te­lun osas­tos­sa opet­ta­va Ryy­nä­nen.

Rami Num­mi on po­ri­lai­nen ja ny­ky­ään Hel­sin­gis­sä vai­kut­ta­va Max Ryy­nä­nen opet­ti use­am­man vuo­den ajan Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­ses­sa. "Vie­tin yh­den tal­ven Pa­rii­sis­sa, mut­ta sy­dä­meen ei jää­nyt kyl­lä al­keis­hiuk­kas­ta­kaan. Pori sen si­jaan kul­kee mu­ka­na, hau­taan saak­ka", hän kir­joit­ti Po­rin-vuo­sis­taan Kult­tuu­ri­leh­ti Mus­te­ka­las­sa.

Ar­mas J. Pul­la -te­os­ta teh­des­sä he löy­si­vät hy­vän yh­tei­sen sä­ve­len eli yh­teis­työl­le voim­me odot­taa jat­koa.