Sun­nun­tai­sin Po­ris­sa Bur­Ra­kas ry:n har­joi­tuk­sis­sa tree­na­taan pie­niä ko­re­og­ra­fi­oi­ta, iso­ja il­mei­tä ja… rii­suu­tu­mis­ta. On ni­mit­täin tai­to­la­ji rii­sua hans­kat ais­tik­kaas­ti tai heit­tää hat­tu pääs­tä haus­kas­ti.

Strip­te­a­se kuu­luu bur­les­kiin, mut­ta bur­les­ki­tai­tei­li­ja ei yleen­sä rii­suu­du täy­sin il­ko­sil­leen. Vä­hin­tään­kin stra­te­gi­sia koh­tia peit­tä­mäs­sä ovat tas­se­lit, as­se­lit ja pik­ku­hou­sut.

Bur­les­ki haas­taa pe­rin­tei­siä kau­neu­si­han­tei­ta hy­väk­sy­mäl­lä kai­ken­ko­koi­set ja muo­toi­set var­ta­lot. La­jis­sa jopa kan­nus­te­taan esit­te­le­mään juu­ri sitä osaa var­ta­los­ta, mikä it­seä eni­ten no­lot­taa.

Bur­Ra­kas ry:n pu­heen­joh­ta­jal­le Heli Rä­möl­le se osa var­ta­los­ta oli ai­koi­naan vat­san alue. Men­nei­nä vuo­si­na hän laih­dut­ti 50 ki­loa, ja vyö­tä­röl­le jäi löy­sää ihoa. Ny­ky­ään Rämö voi hy­vil­lä mie­lin tart­tua it­se­ään juu­ri sii­tä koh­das­ta la­val­la ja hei­lu­tel­la me­ne­mään. Bur­les­kis­sa it­sei­ro­nia on sal­lit­tua, ei­kä hän­tä enää hä­ve­tä.

BurRakas ry:llä on jäseniä ympäri Suomea, ja esityksiä pidetään eri paikkakunnilla. Kuva: Risto Rautee Photography

BurRakas ry:llä on jäseniä ympäri Suomea, ja esityksiä pidetään eri paikkakunnilla. Kuva: Risto Rautee Photography

Bur­Ra­kas ry pe­rus­tet­tiin vuon­na 2019 yh­dis­tyk­sek­si, jo­hon kuu­luu bur­les­ki­har­ras­ta­jia ym­pä­ri Suo­mea. Näin ol­len esi­tyk­siä jär­jes­te­tään myös muil­la paik­ka­kun­nil­la. Yh­dis­tyk­sen ko­ti­paik­ka­kun­ta on kui­ten­kin Pori.

Hy­vin no­pe­as­ti yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen ko­ro­na lait­toi toi­min­nan tau­ol­le. Nyt on­nek­si ar­ki al­kaa ol­la pa­lan­nut uo­miin­sa. Seu­raa­vak­si Bur­Ra­kas nou­see la­val­le tänä lau­an­tai­na Po­rin Kult­tuu­ri­kul­mas­sa, jos­sa näh­dään Birth­day for all! Bur­les­que show. Ky­seis­tä show­ta on esi­tet­ty jo Hel­sin­gis­sä, ja tul­laan esit­tä­mään ke­vään ai­ka­na myös Tu­rus­sa ja Tam­pe­reel­la.

– Vuo­den alus­sa tuli vain sel­lai­nen tun­ne, et­tä täy­tyy pi­tää synt­tä­rit kai­kil­le. Meil­lä on ai­ka haus­ko­ja esi­tyk­siä ja huu­mo­ri­a­kin on mu­ka­na. Esi­tyk­sis­sä on myös van­han ajan gla­mou­ria, Rämö ker­too tee­mas­ta.

Rämö toi­voo, et­tä Po­ris­ta löy­tyi­si li­sää in­nok­kai­ta ih­mi­siä har­ras­tuk­sen pa­riin. Par­hail­laan hän ko­ko­aa esiin­ty­vää ryh­mää, jon­ka kans­sa on tar­koi­tus keik­kail­la ym­pä­ri Suo­mea. Aloit­te­li­jat­kin ote­taan jouk­koon mu­kaan.

Bur­les­kis­sa jo­kai­sel­la on oma tyy­lin­sä, jota ku­kaan toi­nen ei sa­ne­le ul­ko­puo­lel­ta. Rä­möä it­se­ään vie­hät­tää la­jis­sa sen ko­ko­nais­val­tai­suus.

– Esi­tyk­sen idea voi tul­la esi­mer­kik­si telk­ka­ris­ta tai mu­sii­kis­ta. Sit­ten sii­hen suun­ni­tel­laan vaat­teet, ko­re­og­ra­fi­at ja niin edel­leen. Se on kuin pie­ni näy­tel­mä, jon­ka saa teh­dä it­se ko­ko­naan.

Kai­kis­ta bur­les­kin har­ras­ta­jis­ta ei tar­vit­se tul­la esiin­ty­jiä, Rämö muis­tut­taa. Bur­les­ki­tun­neil­le voi tul­la myös vain har­ras­ta­maan.

BIRTH­DAY FOR ALL! BUR­LES­QUE SHOW

Kult­tuu­ri­kul­mas­sa Gal­len-Kal­le­lan­ka­tu 8

11.3. klo 19.00