Pro Kala ry on kun­nos­tau­tu­nut ka­lan­käy­tön edis­tä­mi­ses­sä, ei­kä se jätä käyt­tä­mät­tä vap­pu­a­kaan hy­väk­seen. Sil­lä..., vap­pu ja sil­li kuu­lu­vat erot­ta­mat­to­mas­ti yh­teen. Sil­li­herk­ku­jen sa­no­taan mais­tu­van vap­pu­päi­vä­nä ka­tet­ta­val­la bruns­sil­la tai pik­ni­kil­lä.

Sil­lik­sen mai­ni­taan usein ole­van ”vir­kis­tä­vä ja el­vyt­tä­vä ko­ke­mus”, joka pa­laut­taa juh­li­joi­den voi­mat va­pu­naa­ton jäl­jil­tä. Sil­lis nau­ti­taan yleen­sä va­pun­päi­vä­nä joko bruns­sin tai pik­ni­kin muo­dos­sa, mut­ta voi­pa sil­lik­sen naut­tia toki myös lou­naa­na.

Jos sää vain sal­lii, sil­lis on juh­la­vaa kat­taa pi­hal­le, par­vek­keel­le, puis­toon tai vaik­ka­pa mö­kin te­ras­sil­le. Sil­li­aa­mi­ai­nen koos­te­taan useis­ta eri­lai­sis­ta sil­li­ruu­is­ta, ja nii­den kans­sa voi tar­jo­ta esi­mer­kik­si saa­ris­to­lais­lei­pää ja pa­ton­kia, kei­tet­ty­jä ka­nan­mu­nia ja kei­tet­ty­jä pe­ru­noi­ta. Tar­jon­taa voi täy­den­tää sa­vu­ka­lal­la, kyl­mä­sa­vu­ka­lal­la ja sa­laa­teil­la. Juh­la­vaan sil­li­aa­mi­ai­seen voi yh­dis­tää myös mä­tiä.

Vap­pu­na voi tar­jo­ta sekä val­mii­ta sil­le­jä et­tä it­se val­mis­tet­tu­ja sil­li­herk­ku­ja, ja nii­tä yh­dis­tä­mäl­lä syn­tyy mo­ni­puo­li­nen tar­joi­lu koh­tuul­li­sen vä­häl­lä vai­val­la.

Pro Kala on lan­see­ran­nut Ka­la­kuu-kam­pan­jan haas­taak­seen suo­ma­lai­set syö­mään ka­laa tou­ko­kuus­sa suo­si­tus­ten mu­kaan, eli vä­hin­tään kak­si ker­taa vii­kos­sa. Tänä vuon­na ka­la­kuun tee­ma­na on syö­dä ja ko­ka­ta ka­laa ul­ko­na, jo­ten tee­man voi aloit­taa jo vap­pu­pik­ni­kil­lä ja -bruns­sil­la.

Täs­sä Pro Kala ry:n mie­les­tä va­pun pa­ras sil­li­ki­ma­ra, kaik­ki oh­jeet ovat nel­jäl­le.

Help­po­te­koi­nen vap­pu­herk­ku­jen klas­sik­ko - sil­li­ka­vi­aa­ri ja uu­det pe­ru­nat

2 mat­jes­sil­li­fi­lee­tä

1 kel­ta­si­pu­li hie­non­net­tu­na

1 pie­ni ome­na kuu­ti­oi­tu­na

2 ko­vak­si kei­tet­tyä ka­nan­mu­naa kar­ke­a­na silp­pu­na

2 rkl ko­ti­mais­ta vä­ke­vää si­nap­pia

100 g créme fraîc­hea

puo­li­kas punt­ti til­liä var­si­neen hie­non­net­tu­na

Leik­kaa sil­li rei­luik­si kuu­ti­oik­si ja se­koi­ta kaik­ki ai­nek­set kes­ke­nään. Tar­joa kei­tet­ty­jen uu­sien pe­ru­noi­den kans­sa.

Mau­kas al­ku­pa­la, joka on

uu­sien pe­ru­noi­den pa­ras ka­ve­ri

Sil­li­jää­dy­ke

1 pie­ni (puna)si­pu­li

va­jaa 1 dl sil­liä pie­nek­si kuu­ti­oi­tu­na

n. 2 tl sil­li­lien­tä

100 g tuo­re­juus­toa

1 dl kuo­hu- tai vis­pi­ker­maa

0,5 dl ruo­ho­si­pu­li tai til­li­silp­pua

ri­paus mus­ta­pip­pu­ri­rou­het­ta

ri­paus so­ke­ria

(2 cl vot­kaa)

Ko­ris­te­luun: kap­ris­ta, til­liä ja sit­ruu­na­vii­pa­lei­ta

Silp­pua (puna)si­pu­li ja sil­li pie­nek­si. Se­koi­ta tuo­re­juus­toon sil­li­lie­mi sekä si­pu­li- ja sil­li­kuu­ti­ot. Vaah­do­ta ker­ma vaah­dok­si ja se­koi­ta ka­la­se­ok­seen ruo­ho­si­pu­lin, mus­ta­pip­pu­rin, so­ke­rin ja vot­kan kans­sa.

Vuo­raa nel­jä an­nos­vuo­kaa (esim. kah­vi­kup­pia) tuo­re­kel­mul­la ja jaa seos kup­pei­hin. Pei­tä kel­mul­la ja jää­dy­tä vä­hin­tään 4 tun­tia. Ota noin 10 mi­nuut­tia en­ne tar­joi­lua pak­ka­ses­ta, ku­moa tar­jol­le ja ko­ris­te­le kap­rik­sil­la, til­lil­lä ja sit­ruu­nal­la. Kak­sin­ker­tai­ses­ta an­nok­ses­ta saat esim. kak­ku­vuo­as­sa jää­dy­tet­tä­vän isom­man jää­dyk­keen.

Tä­män ruu­an voit val­mis­taa

vaik­ka­pa ul­ko­na gril­lis­sä

Sil­li­nyy­tit pa­pe­ris­sa

4 ke­vyt­suo­lat­tua sil­li­fi­lee­tä

8 kei­tet­tyä uut­ta pe­ru­naa

2 ke­vät­si­pu­lia var­si­neen

8 vii­pa­let­ta pe­ko­nia rus­kis­tet­tu­na

1 dl til­li­silp­pua

2 rkl voi­ta

ruo­ho­si­pu­lia sil­put­tu­na

Li­o­ta sil­li­fi­lei­tä kyl­mäs­sä ve­des­sä 2-3 tun­tia, vaih­da vä­lil­lä vesi. Va­lu­ta sil­li­fi­leet ja puo­li­ta pit­kit­täin. Leik­kaa lei­vin­pa­pe­ri­ar­kis­ta nel­jä ne­li­ö­tä ja voi­te­le pa­pe­rit kes­kel­tä voil­la.

Vii­pa­loi pe­ru­nat ja silp­pua si­pu­lit.

Lado pa­pe­ril­le ker­rok­sit­tain en­sin pe­ru­na­vii­pa­leet. Lai­ta pääl­le sil­li­fi­leet, til­li­silp­pu, pe­ko­ni­vii­pa­leet ja si­pu­lit. Lai­ta pin­nal­le muu­ta­mia voi­no­ka­rei­ta ja tai­ta pa­pe­ri tii­viik­si tas­kuk­si si­ten, et­tä aro­mit py­sy­vät pa­ke­tis­sa.

Lai­ta pa­ke­tit uu­ni­pan­nul­le. Kyp­sen­nä 250-as­tei­ses­sa uu­nis­sa tai gril­lis­sä epä­suo­ral­la läm­möl­lä noin 20 mi­nuut­tia.

Nos­ta sil­li­nyy­tit lau­ta­sil­le ja avaa ne vas­ta pöy­däs­sä. Ko­ris­te­le ruo­ho­si­pu­lil­la ja tar­joa esi­mer­kik­si paah­de­tun ruis­lei­vän kans­sa.

Sillimunakas henkii myös kesän vihreyttä.

Sillimunakas henkii myös kesän vihreyttä.

Pro Kala ry

Vap­pub­runs­sin herk­ku, joka

mais­tuu sekä haa­le­a­na et­tä läm­pi­mä­nä:

Sil­li­mu­na­kas

2 mat­jes­sil­li­fi­lee­tä

3 kyp­sää pe­ru­naa vii­pa­lei­na

1 si­pu­li

8 ka­nan­mu­naa

1 dl vet­tä

ri­paus suo­laa

0,5 tl rou­hit­tua mus­ta­pip­pu­ria

1 dl per­sil­jaa ja til­liä (50/50)

2 rkl öl­jyä

4 var­si­par­sa­kaa­lia (broc­co­li­ni) tai punt­ti vih­re­ää par­saa

ru­co­laa

Huuh­te­le ja kui­vaa mat­jes­sil­li­fi­leet. Hie­non­na puo­let sil­leis­tä ja sui­ka­loi lo­put. Kuo­ri ja kuu­ti­oi pe­ru­nat. Kuo­ri ja hie­non­na si­pu­li.

Mit­taa mu­nat, vesi, suo­la, mus­ta­pip­pu­ri ja yr­tit sau­va­se­koit­ti­men men­tä­vään as­ti­aan. Aja ai­nek­set ta­sai­sen kar­ke­ak­si mas­sak­si.

Kuu­men­na öl­jy pin­noi­te­tul­la uu­nin kes­tä­väl­lä pais­tin­pan­nul­la. Li­sää pan­nul­le pe­ru­nat ja si­pu­li. Pais­ta 4–5 mi­nuut­tia mie­dol­la läm­möl­lä. Li­sää hie­non­net­tu sil­li ja kar­ke­ak­si pät­kit­ty var­si­par­sa­kaa­li.

Kaa­da mu­na­mas­sa kuu­mal­le pais­tin­pan­nul­le pe­ru­na-sil­li­se­koi­tuk­sen jouk­koon. Se­koi­ta las­tal­la poh­jaa pit­kin reu­noil­ta koh­ti kes­kus­taa, kun­nes seos hie­man hyy­tyy ja täyt­teet le­vit­ty­vät ta­sai­ses­ti.

Nos­te­le sui­ka­loi­dut sil­li­vii­pa­leet mu­nak­kaan pin­nal­le.

Paah­da mu­nak­kaa­seen lo­puk­si kau­nis väri gril­li­vas­tuk­sen al­la ja vii­meis­te­le ru­co­lal­la.

Vink­ki:

Sil­li­fi­leis­sä on huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män suo­laa kuin ai­koi­naan, ja ny­kyi­sin suo­si­taan ke­vyt­suo­lat­tu­ja sil­le­jä. Jos kui­ten­kin ha­lu­at vä­hen­tää sil­lin suo­lai­suut­ta, li­o­ta sil­li­fi­lee­tä run­saas­sa kyl­mäs­sä ve­des­sä 1–3 tun­nin ajan. Mitä pi­dem­pi li­o­tus, sen vä­hä­suo­lai­sem­paa sil­lis­tä tu­lee, mut­ta ai­kaa ei kan­na­ta koh­tuut­to­mas­ti pit­kit­tää, muu­ten kala muut­tuu to­del­la peh­me­äk­si.

Sil­lin suo­lai­suut­ta voi vä­hen­tää yh­dis­tä­mäl­lä sen esi­mer­kik­si kei­tet­tyyn pe­ru­naan tai ha­pan­mai­to­tuot­tei­siin, ku­ten sme­ta­naan tai ju­gurt­tiin.

Tie­sit­kö?

Sil­lien suku on suu­ri, ja sa­maan hei­moon kuu­lu­vat muun mu­as­sa sar­dii­ni, sar­del­li ja ki­lo­hai­li. Kun sil­li ui Tans­kan sal­mien läpi Itä­me­rel­le, sen nimi muut­tuu si­la­kak­si.