Sak­sa­lai­nen Kraft­werk-yh­tye kon­ser­toi Kir­ju­rin­luo­don kon­sert­ti­puis­tos­sa lau­an­tai­na 20. hei­nä­kuu­ta.

Kraft­wer­kiä pi­de­tään ylei­ses­ti suun­nan­näyt­tä­jä­nä ja pi­o­nee­riyh­ty­ee­nä, joka on vai­kut­ta­nut eni­ten elekt­ro­ni­sen pop­mu­sii­kin ke­hi­tyk­seen ja suo­si­oon. Kraft­werk ke­hit­ti jo 1970-lu­vul­la elekt­ro­ni­sen ää­ni­mai­se­man, jos­sa koh­taa­vat tart­tu­vat me­lo­di­at, sel­keä ryt­mi ja syn­teet­ti­nen soun­di.

Kraft­wer­kin luo­ma mu­sii­kil­li­nen kon­sep­ti ja uu­si mu­siik­ki­tek­no­lo­gia ovat vai­kut­ta­neet lä­hes kaik­keen mo­der­niin ryt­mi­mu­siik­kiin ku­ten hip hop-, hou­se- ja tek­no­mu­siik­kiin sekä syn­tik­ka­po­piin. Kraft­werk yh­dis­ti syn­te­ti­saat­to­ri­mu­sii­kin dis­kon ryt­miin, joka loi poh­jaa myös Pori Jaz­zis­sa esiin­ty­vän Pet Shop Bo­y­sien mu­siik­kiin.

Kir­ju­rin­luo­dos­sa näh­dään Kraft­wer­kin näyt­tä­vä vi­su­aa­li­nen show. Yh­ty­et­tä pi­de­tään edel­lä­kä­vi­jä­nä myös tie­to­ko­neg­ra­fii­kan käyt­tä­mi­ses­sä kon­sert­tien­sa taus­tal­la.

Kraft­werk on ää­nit­tä­nyt usei­ta al­bu­me­ja, jois­ta pop­mu­sii­kin ke­hi­tyk­seen ovat eni­ten vai­kut­ta­neet Au­to­bahn, Trans-Eu­ro­pe Exp­ress, The Man-Mac­hi­ne sekä Tour de Fran­ce Soundt­racks, jon­ka Kraft­werk teki Rans­kan ym­pä­ri­a­jo­kil­pai­lun 100-vuo­tis­juh­laan.

Yh­ty­een hit­te­jä ovat muu­an mu­as­sa The Mo­del, The Ro­bots ja Com­pu­ter Love.

Kraft­werk aa­te­loi­tiin Rock & Roll Hall of Fa­meen vuon­na 2021, ja yh­tye on saa­nut Gram­my-pal­kin­non par­haas­ta elekt­ro­ni­ses­ta tans­si­mu­sii­kis­ta sekä har­vi­nai­sen Gram­myn elä­män­työs­tään vuon­na 2014.

Kraft­wer­kin kon­sert­ti 20. hei­nä­kuu­ta Kir­ju­rin­luo­dos­sa on yh­ty­een en­sim­mäi­nen vie­rai­lu Pori Jaz­ziin.

Tors­tai 18.7.

Pet Shop Boys, Sop­hie El­lis-Bex­tor, Al Di Me­o­la: The Elect­ric Ye­ars, The De­von Al­l­man Pro­ject, Scary Poc­kets, Ha­rold López-Nus­sa feat. Gre­goi­re Ma­ret, Las­sy-Es­ko­la: Nor­dic Stew, In­gin­maa/Hyp­no­men, Ti­ny­hawk & Biz­zar­ro, Myra Mel­ford’s Fire & Wa­ter Quin­tet, Sel­ma Sa­vo­lai­nen in the Shade

Per­jan­tai 19.7.

Ja­son De­ru­lo, Ola­vi Uu­si­vir­ta, Jos­hua Red­man Group feat. Gab­riel­le Ca­vas­sa, INI­KO, Ama­ro Frei­tas Trio, Ala­bas­ter DeP­lu­me, KNO­WER, Jam­bo, The Stan­ce Brot­hers

Lau­an­tai 20.7.

Kraft­werk, An­na Puu, Ant­ti Au­tio, Sun­ga­zer, Tig­ran Ha­ma­sy­an, Nu­bya Gar­cia, Fa­bi­a­na Pal­la­di­no, Adi Oa­sis, Ver­ne­ri Poh­jo­la: Mon­key Mind, Ol­li Ah­ven­lah­ti New Quin­tet

Fes­ti­vaa­lin pää­kon­sert­tien li­put ovat myyn­nis­sä Tic­ket­mas­te­rin ka­na­vis­sa kaut­ta maan.