Ari An­te­roi­nen

Tur­ku­lai­nen Erik Kra­e­mer, 34, on hyp­pää­mäs­sä juu­ri Tam­pe­reen bus­siin, kun toi­mit­ta­ja soit­taa. Mie­hel­lä on edes­sään har­joi­tuk­set Suo­men Mu­siik­ki­te­at­te­ris­sa. Kra­e­mer val­mis­tau­tuu Jus­si Ha­ku­li­sen roo­liin mu­si­kaa­lis­sa Jout­sen­lau­lu, joka saa en­si-il­tan­sa tot­ta kai Po­ris­sa ja Pro­me­na­di­sa­lis­sa 27.1. Seu­raa­va­na päi­vä­nä on kak­si esi­tys­tä, jon­ka jäl­keen mu­si­kaa­li kier­tää ym­pä­ri maa­ta tul­lak­seen tois­ta­mi­seen Po­riin maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä. Esi­tyk­siä on ke­vään ai­ka­na 28.

Kra­e­mer tun­ne­taan sekä rok­ki­lau­la­ja­na et­tä mu­si­kaa­li­roo­leis­taan. Rock-ko­koon­pa­no­ja ja -pro­jek­te­ja ovat ol­leet esi­mer­kik­si pro­ge­me­tal­li­bän­di Si­mu­lac­rum, In­fi­ni­te Vi­si­ons yh­des­sä Timo Tol­kin kans­sa, Cir­cus of Rock -pro­jek­ti sekä oma soo­lop­ro­jek­ti KRA­E­MER, joka on lä­hin­nä me­lo­dis­ta hard roc­kia.

Mu­si­kaa­li­tai­val al­koi Pöy­ty­äl­tä vuon­na 2010 Täh­det täh­det -mu­si­kaa­lis­ta, jos­sa Kra­mer veti pää­roo­lin Rau­li Bad­ding So­mer­jo­ke­na. Seu­raa­va­na ke­sä­nä Erik oli So­mer­jo­ki Rau­mal­la Una­jan ke­sä­te­at­te­ris­sa. Roo­li on tul­lut tu­tuk­si tä­män­kin jäl­keen.

– Oli kai­ken­lais­ta hää­keik­kaa ja muu­ta. Vuon­na 2017 olin taas Rau­mal­la Te­at­te­ri Fa­ken mu­si­kaa­lis­sa Bad­ding! Kult­tuu­ri­kup­pi­la Brum­mis­sa. Se oli eri kä­si­kir­joi­tus, muis­te­lee Kra­e­mer.

Turkulainen Erik Kraemer on kotonaan niin rokkikeikoilla kuin musikaalilavoillakin. Seuraavaksi hän hyppää Jussi Hakulisen nahkoihin.

Turkulainen Erik Kraemer on kotonaan niin rokkikeikoilla kuin musikaalilavoillakin. Seuraavaksi hän hyppää Jussi Hakulisen nahkoihin.

Frans Rinne

Suo­men Mu­siik­ki­te­at­te­riin Kra­e­me­ria pyy­det­tiin, kun Bad­din­gin kä­si­kir­joit­ta­ja Ka­ta­rii­na Lei­no näki Brum­min esi­tyk­sen oh­jaa­ja­mie­hen­sä kans­sa.

– He tu­li­vat esi­tyk­sen jäl­keen jut­te­le­maan. Heil­lä oli sit­ten avoin haku ja ajat­te­lin ha­kea, kun te­at­te­ri-in­nos­tus oli taas pääl­lä. Sii­nä­hän oli ol­lut vä­lis­sä pit­kä paus­si, ta­ri­noi Kra­e­mer.

– Siel­tä tuli heti vies­ti, jos­sa ky­sel­tiin tuu­raa­maan. Sii­tä se läh­ti.

Kra­e­mer on esiin­ty­nyt muun mu­as­sa Vii­des­tois­ta yö -mu­si­kaa­lis­sa Mik­ko Ala­ta­lon roo­lis­sa.

Nyt on siis Jout­sen­lau­lu-mu­si­kaa­lin ai­ka. Sen ta­ri­na kes­kit­tyy enem­män Yön al­ku­tai­pa­lee­seen sekä Ol­li Lind­hol­min (Mat­hau Mi­ko­jan) ja Jus­si Ha­ku­li­sen (Erik Kra­e­mer) yh­tei­seen tai­pa­lee­seen ja pää­hen­ki­löi­den vä­li­siin suh­tei­siin.

– Mu­ka­na on tie­ten­kin pal­jon Ha­ku­li­sen te­ke­mää mu­siik­kia. Tämä on sel­lai­nen kun­ni­a­no­soi­tus Jus­sil­le, Ol­lil­le ja Yöl­le.

Jotakuinkin tällaisilta näyttivät Olli Lindholm ja Jussi Hakulinen vuonna 1984, kun Nuorallatanssija-LP sekä Napoli-video julkaistiin. Kuvassa ovat kuitenkin Joutsenlaulu-musikaalin tähdet Mathau Mikojan (vas.) ja Erik Kraemer.

Jotakuinkin tällaisilta näyttivät Olli Lindholm ja Jussi Hakulinen vuonna 1984, kun Nuorallatanssija-LP sekä Napoli-video julkaistiin. Kuvassa ovat kuitenkin Joutsenlaulu-musikaalin tähdet Mathau Mikojan (vas.) ja Erik Kraemer.

Suomen Musiikkiteatteri

Mi­ten Kra­e­mer on val­mis­tau­tu­nut roo­liin­sa Jus­si Ha­ku­li­se­na?

– Sain roo­lis­ta kiin­ni ai­ka hel­pos­ti. Jo­ten­kin näen sii­nä jo­tain sa­maa kuin Bad­din­gis­sa. Sa­man­lai­nen luon­non­lap­si, niin kuin vä­hän it­se­kin saa­tan ol­la. Kat­soin pal­jon Ha­ku­li­sen haas­tat­te­lu­ja ja tut­kin muu­ten­kin hä­nen elä­mään­sä.

Ovat­ko Ha­ku­li­sen ja Yön bii­sit tut­tu­ja en­nes­tään?

– Mu­si­kaa­lis­sa on pal­jon myös mi­nul­le en­nes­tään tun­te­mat­to­mia bii­se­jä. Hit­ti­bii­sit toki tie­sin, Kra­e­mer vas­taa.

On­ko sii­nä eroa, jos lau­laa mu­si­kaa­lis­sa tai sit­ten rok­ki­kei­kal­la?

– Mu­si­kaa­li on kuin kon­sert­ti­ti­lan­ne. At­mos­fää­ri on eri­lai­nen. Rok­ki­kei­koil­la hy­pi­tään ja pom­pi­taan. Kon­sert­ti­sa­leis­sa ylei­sö taas is­tuu rau­has­sa ja kuun­te­lee. Mo­lem­mis­sa on puo­len­sa. Tyk­kään tosi pal­jon kon­sert­ti­mai­ses­ta esiin­ty­mi­ses­tä. Saa rau­has­sa esit­tää oman jut­tun­sa. Toi­saal­ta ha­lu­an vä­lil­lä vaih­te­lua ja rok­ki­mei­nin­kiä, Kra­e­mer pyö­rit­te­lee.

Mitä kuu­luu rok­ki­rin­ta­mal­le?

– Tuos­sa oli niin pal­jon kaik­kea. Nyt on pie­ni paus­si sil­lä suun­nal­la. Si­mu­lac­ru­min kans­sa pi­täi­si teh­dä vuo­den si­sään seu­raa­vaa le­vyä. Soo­lo­hom­maa jat­kan ja ha­lu­ai­sin teh­dä ihan omia kap­pa­lei­ta sekä ol­la enem­män läs­nä te­kop­ro­ses­sis­sa.

Joko on lupa pal­jas­taa, mitä mu­si­kaa­li­rin­ta­mal­la on lu­vas­sa Jout­sen­lau­lun jäl­keen?

– Ke­säl­lä teen Kir­kan roo­lia taas ke­sä­te­at­te­reis­sa. Ja kat­so­taan, jat­kaa­ko Jout­sen­lau­lu kier­tä­mis­tä syk­sym­mäl­lä.

Lo­puk­si Erik Kra­e­mer ke­hot­taa kaik­ki po­ri­lai­sia, rau­ma­lai­sia ja mui­ta­kin sa­ta­kun­ta­lai­sia tu­le­maan kat­so­maan Jout­sen­lau­lu-mu­si­kaa­lia.

– Lu­vas­sa on tosi hyvä esi­tys. Teem­me par­haam­me!