UMK-voit­ta­ja ja Eu­ro­vii­su­jen en­nak­ko­suo­sik­ki Kää­ri­jä esiin­tyy Po­ris­pe­re-fes­ti­vaa­lei­hin kuu­lu­vas­sa koko per­heel­le suun­na­tus­sa Mi­nis­pe­res­sä 6.8.2023 Kir­ju­rin­luo­dos­sa. Kää­ri­jä edus­taa Suo­mea tänä vuon­na Eu­ro­vii­suis­sa kap­pa­leel­la ”Cha cha cha”. Hän voit­ti Uu­den Mu­sii­kin Kil­pai­lun 539 pis­teel­lä.

Mi­nis­pe­reä täh­dit­tä­vät Kää­ri­jän li­säk­si ener­gi­nen, lap­sia ja ai­kui­sia ilah­dut­ta­va Pik­ku Pa­pun Or­kes­te­ri. Vai­kut­ta­ja­kat­taus on ai­em­pia vuo­sia suu­rem­pi: Yo­u­Tu­bes­ta ja Tik­To­kis­ta tu­tut vai­kut­ta­jat El­la ja Hel­mi, Nino ja Ara, Ber­ta sekä Da­niel Alek­sis nou­se­vat la­val­le. Myös vai­kut­ta­jien meet & greet -ta­paa­mi­set ovat oh­jel­mas­sa tä­nä­kin vuon­na.

– Tänä vuon­na elo­kuun fes­ti­vaa­li­viik­ko kää­ri­tään, kir­jai­mel­li­ses­ti, nip­puun Mi­nis­pe­ren vauh­dit­ta­ma­na. Sun­nun­tai­päi­vä on kul­ke­nut mu­ka­nam­me Po­ris­pe­ren alus­ta as­ti, ja se on meil­le ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jil­le­kin to­del­la mer­ki­tyk­sel­li­nen tapa päät­tää fes­ti­vaa­li­se­son­ki, kun saa­daan seu­ra­ta ai­kuis­ten ila­koin­nin jäl­keen omien ja mui­den las­ten rie­mua”, sa­noo fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Har­ri Vil­ku­na.