Pau­lii­na Vil­pak­ka

Lo­ka­kuun lo­pus­sa Po­ris­sa pa­la­taan 70-lu­vul­le le­gen­daa­ri­sen brit­tiyh­tye Ge­ne­sik­sen al­ku­vuo­siin. Po­rin pro­me­na­di­sa­liin saa­puu kier­tu­eel­laan ko­ti­mai­nen Ge­ne­sis-tri­buut­tiyh­tye Rock The­at­re.

Kier­tue on ni­met­ty ta­san 50 vuot­ta sit­ten il­mes­ty­neen Ge­ne­sis-al­bu­min Sel­ling Eng­land by the Pound mu­kaan. Jos­kin suo­ma­lai­sit­tain men­nään ot­si­kol­la Sel­ling Fin­land: Rock The­at­re plays Ge­ne­sis.

Ge­ne­sis-yh­ty­een pro­ge­vuo­siin kes­kit­ty­vän tri­buut­ti­kier­tu­een taus­tal­ta löy­tyy yl­lät­tä­en Suo­men is­kel­mä­tai­vaal­ta tut­tu nimi: Char­les Plog­man.

– Tämä on täl­lai­nen in­to­hi­mop­ro­jek­ti. Olen ai­na kuun­nel­lut Ge­ne­sik­sen mu­siik­kia. Olen myös ke­räil­lyt ki­ta­roi­ta, ja sa­tuin löy­tä­mään sa­man­tyy­li­siä, kak­si­kau­lai­sia ki­ta­roi­ta, joi­ta yh­tye käyt­ti sil­loin ai­koi­naan. Sii­tä tuli idea, et­tä ko­keil­laan pys­tym­me­kö van­hoil­la vin­ta­geinst­ru­men­teil­la luo­maan sa­maa soun­dia, Plog­man ker­too.

Vaasalainen Rock Theatre on esiintynyt yhdessä vuodesta 2017 lähtien.

Vaasalainen Rock Theatre on esiintynyt yhdessä vuodesta 2017 lähtien.

Rock The­at­re on esiin­ty­nyt yh­des­sä vuo­des­ta 2017 läh­tien. Plog­ma­nin tie­to­jen mu­kaan Poh­jois­mais­ta ei löy­dy täl­lä het­kel­lä tois­ta sa­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa toi­mi­vaa Ge­ne­sis-tri­buut­tiyh­ty­et­tä. Sik­si koko Ge­ne­sis-tri­buut­ti on suo­ma­lai­sy­lei­söl­le vie­lä hie­man tun­te­mat­to­mam­pi. Maa­il­mal­la vas­taa­via ko­koon­pa­no­ja on use­am­pia.

Rock The­at­ren tar­koi­tuk­se­na on ol­la mah­dol­li­sim­man us­kol­li­nen Ge­ne­sik­sen ai­dol­le ja al­ku­pe­räi­sel­le ää­ni­maa­il­mal­le. Vin­ta­ge­ki­ta­roi­den rin­nal­le on löy­ty­nyt myös au­tent­ti­sia bas­so- ja syn­tik­ka­soun­de­ja.

Van­ho­jen pro­ge­al­bu­mien lis­tal­la Sel­ling Eng­land by the Poun­din voi­si ku­vail­la si­joit­tu­van kym­me­nen kär­keen. Klas­sik­ko­jul­kai­su si­säl­tää usei­ta kap­pa­lei­ta, joi­ta yh­tye soit­ti koko ole­mas­sa­o­lo­ai­kan­sa. Ge­ne­sis tuli yh­ty­ee­nä pa­rem­min suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­teen kui­ten­kin vas­ta myö­hem­min. Lä­pi­mur­ron vauh­dit­ta­ja­na oli vuon­na 1976 yh­ty­een so­lis­tik­si ryh­ty­nyt Phil Col­lins, jon­ka lau­la­mat kap­pa­leet soi­vat edel­leen ra­di­oi­den soit­to­lis­toil­la.

Selling Finland: Rock Theatre plays Genesis konsertti sisältää myös tarinaa ja visuaalista katsottavaa.

Selling Finland: Rock Theatre plays Genesis konsertti sisältää myös tarinaa ja visuaalista katsottavaa.

Char­les Plog­man on teh­nyt is­kel­mä­u­raa jo 40 vuo­den ajan ja jul­kais­sut usei­ta soo­lo­al­bu­mei­ta. Prog­res­sii­vi­seen brit­ti­rok­kiin kes­kit­ty­vä tri­buut­tiyh­tye on mie­hel­le erään­lais­ta mu­si­kaa­lis­ta te­ra­pi­aa. Ky­sei­ses­sä ko­koon­pa­nos­sa hä­nen ei tar­vit­se ol­la yh­ty­een so­lis­ti, vaan mi­kin var­res­sa on Bo-An­ders Sandst­röm. Plog­man puo­les­taan saa tart­tua Les Pau­liin sekä kak­si­kau­lai­seen vin­ta­ge­ki­ta­raan ja lait­taa tai­ton­sa pe­liin mu­si­kaa­li­ses­ti haas­ta­van gen­ren pa­ris­sa.

– Suh­tee­ni mu­siik­kiin läh­ti ai­koi­naan ni­me­no­maan ki­ta­ran­soit­ta­mi­ses­ta. Ja sit­ten oli se klas­si­nen ti­lan­ne, et­tä kun bän­dis­sä ei ol­lut lau­la­jaa, niin jon­kun piti lau­laa. Eli voi­si sa­noa, et­tä olen lau­la­va ki­ta­ris­ti, Plog­man taus­toit­taa.

Charles Plogman on tehnyt 40 vuotisen uran iskelmäartistina.

Charles Plogman on tehnyt 40 vuotisen uran iskelmäartistina.

Sel­ling Fin­land: Rock The­at­re plays Ge­ne­sis kon­sert­ti si­säl­tää myös ta­ri­naa ja vi­su­aa­lis­ta kat­sot­ta­vaa. Al­ku­pe­räi­sen al­bu­min tee­mat, ku­ten luok­ka­yh­teis­kun­ta, yli­ku­lu­tus ja iden­ti­tee­tin et­sin­tä on ha­lut­tu siir­tää tä­män päi­vän Suo­meen. Esi­tyk­sen vi­su­aa­li­suut­ta on ra­ken­net­tu yh­des­sä tai­tei­li­ja­kol­mi­kon, Ro­san­na Fel­l­man, An­na-So­fia Ny­lund ja Kaj Ahls­ved kans­sa. Ta­ri­na ete­nee Rock The­at­ren soit­ta­es­sa van­han Ge­ne­si­sal­bu­min mah­dol­li­sim­man au­tent­ti­ses­ti kan­nes­ta kan­teen.

Sel­ling Fin­land: Rock The­at­re plays Ge­ne­sis
– La 28. lo­ka­kuu­ta Po­rin Pro­me­na­di­sa­lis­sa